Zjawisko polityczne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zjawisko polityczne - podmiot, którym może być jednostka, grupa lub organizacja, jego zachowania oraz dające się wyodrębnić z rzeczywistości politycznej wytwory tych zachowań - fakty, zdarzenia, stany, interakcje. Zjawiska polityczne współtworzą sferę polityki, nadając jej dynamikę; same również podlegają przekształceniom i modyfikacjom.

Instytucja – w politologii zorganizowany twór polityczny, stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy. Powstaje w wyniku instytucjonalizacji.Potrzeba psychiczna, motyw, to stan osoby doznającej poczucia niespełnienia (napięcie motywacyjne), czyli frustracji potrzeb, działając jako czynnik skłaniający jednostkę do podejmowania aktywności, które mogą tę potrzebę zaspokoić. Inaczej jest to odczuwalny brak czegoś, który powoduje, że podejmuje się działania zmierzające do likwidacji tego braku.

Współwyznacza treść, przebieg i rezultaty zachowań i działań podmiotów polityki, realizujących swoje potrzeby i interesy, bezpośrednio lub pośrednio związane ze sprawowaniem władzy politycznej i wpływaniem na nią. Są zarówno elementami współtworzącymi różnorakie procesy polityczne, jak i ich rezultatami, które uruchamiają kolejne fazy procesów lub nowe procesy.

Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.

Stanowią pewną całość złożoną z elementów życia politycznego:

  • w płaszczyźnie instytucjonalno-normatywnej - podmioty polityki, instytucje polityczne, reguły i normy polityczne, określające sposoby ich funkcjonowania i wzajemne stosunki;
  • w płaszczyźnie świadomościowej - manifestowane w różny sposób postawy polityczne;
  • w płaszczyźnie behawioralnej - publiczne zachowania i działania poszczególnych podmiotów, w których przejawiają się ich cele, emocje wartości, idee, oceny i motywacje; zachowania te wywierają pewien wpływ na działania innych podmiotów i powodują zmiany w otoczeniu społecznym.
  • Bibliografia[ | edytuj kod]

  • Leszek Sobkowiak, Zjawisko polityczne, w: Leksykon politologii, Alta 2, Wrocław 2002.
  • Reklama