• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zdarzenie - kognitywistyka

  Przeczytaj także...
  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Konsens lub konsensus (od łac. consensus, zgoda) – w wąskim rozumieniu synonim pojęcia określającego zgodę powszechną między członkami danej społeczności. W rozumieniu szerszym jest to również teoria i praktyka osiągania takiej zgody, a więc proces dochodzenia do konsensusu w znaczeniu węższym.
  Włodzisław Duch (ur. 27 lipca 1954 w Kwidzynie) – polski fizyk, specjalizujący się w fizyce komputerowej, informatyce stosowanej i kognitywistyce. Od 2012 roku Prorektor UMK ds. Badań Naukowych i Informatyzacji.

  Zdarzenie – w najbardziej ogólnym systemowym i też popularnym intuicyjnym sensie to taki ciąg zmian w dynamicznym/zmieniającym się środowisku, który może być wyróżniony jako trwający w przedziale czasu (tzn. też skończony), przez jakiegoś obserwatora/(ów).

  Z punktu widzenia socjo-kognitywistyki (TOGA meta-theory (ang), Adam Maria Gadomski), zdarzenie to wycinek procesu fizycznego lub dowolnie złożonej akcji (dokonanej lub niedokonanej) charakteryzujący się wspólnymi i specyficznymi dla obserwatora własnościami. Dlatego też zdarzenie może być np. minione, planowane, oczekiwane i można uczestniczyć w zdarzeniu. Przyjęty podział procesu lub akcji na zdarzenia ma istotny wpływ na wyniki procesów decyzyjnych), a w przypadku negocjacji wymaga jasnego konsensusu stron.

  Proces – uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Nośnikiem każdego procesu jest zawsze w efekcie jakiś system fizyczny. Każdy kolejny stan/zmiana systemu spowodowana jest przez stan/zmianę poprzednią albo przez oddziaływanie zewnętrzne na system.Teoria systemów bazuje na pojęciu system, pierwotnie była teorią biologiczną, następnie została rozwinięta i poszerzona przez cybernetyków i inżynierów (inżynieria systemowa), są w niej też nurty nauk społecznych jak socjologia i ekonomia. Ostatnio staje się też punktem odniesienia w kognitywistyce i informatyce i dąży do coraz to szerszych uogólnień jako "systemika" (ang. systemics) lub "ogólna teoria systemów".

  Informacja o zdarzeniu może być komunikowana i wykorzystana (np. manipulowana) przez ludzi i organizacje.

  Przykłady[ | edytuj kod]

  (1.1) Obserwacja: Wczoraj padał deszcz. → Zdarzenie: padał deszcz (1.2) Obserwacja: Wizyta trwała godzinę od 8 rano.→ Zdarzenie: Wizyta (1.3) Obserwacja: Poziom wody podnosił się → nie jest zdarzeniem ale stwierdzeniem zachodzącej zmiany, natomiast Poziom wody zaczął się podnosić dotyczy zdarzenia. (1.4) Obserwacja: W historii Europy czytałem o Rewolucji Przemysłowej → Zdarzenie: Rewolucja Przemysłowa. (1.5) Obserwacja: Jan właśnie podejmuje decyzje → Zdarzenie: podejmowanie decyzji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • czas
 • zmiana
 • proces
 • punkt widzenia
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Umysł, świadomość i działania twórcze. Włodzisław Duch
 • Intuicja (z łac. intuitio – wejrzenie) – proces myślowy polegający na szybkim dopasowaniu danej sytuacji, problemu, zagadnienia do znanych już szablonów i zależności. Objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego, w którym dostrzega się myśl, rozwiązanie problemu lub odpowiedź na nurtujące pytanie. Często mylona jest z przeczuciem o podłożu emocjonalnym. Natura intuicji wynika z tego, że jest ona procesem podświadomym, którego nie można kontrolować, można jedynie dopuszczać lub odrzucać podawane przez intuicję rozwiązania. Jest ona procesem bardziej kreatywnym i działającym na wyższym poziomie abstrakcji w porównaniu do myślenia logicznego.Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
  Warto wiedzieć że... beta

  Manipulacja (łac. manipulatio – manewr, fortel, podstęp) – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.
  Kognitywistyka – dziedzina nauki zajmująca się obserwacją i analizą działania zmysłów, mózgu i umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia: nauki kognitywne (ang. Cognitive Sciences) bądź nauki o poznaniu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.744 sek.