Zdarzenie (informatyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zdarzenie (ang. event) – zapis zajścia w systemie komputerowym określonej sytuacji.

Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.Klawiatura komputerowa – uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.

Zdarzenia w programowaniu zdarzeniowym[ | edytuj kod]

Zdarzenia generowane są na przykład podczas poruszania myszką, kończenia otwierania dokumentu lub naciśnięcia klawisza na klawiaturze. Mogą być powodowane przez sprzęt (zdarzenia sprzętowe), system (systemowe), bądź oprogramowanie (programowe).

Unia – typ danych w niektórych językach programowania, jak C lub asembler, grupujący wiele różnych sposobów interpretacji tego samego fragmentu pamięci. Odpowiednikiem unii w języku Pascal jest rekord z wariantami.Kolejka (ang. queue) – liniowa struktura danych, w której nowe dane dopisywane są na końcu kolejki, a z początku kolejki pobierane są dane do dalszego przetwarzania (bufor typu FIFO, First In, First Out; pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu).

Zdarzenia w postaci specjalnych rekordów są przechowywane przez system operacyjny w tzw. kolejkach zdarzeń (ang. event queues) zbudowanych w oparciu o strukturę FIFO. Kolejki są na ogół przypisane po jednej do wątku (każda aplikacja ma choć jeden). System operacyjny utrzymuje też własne kolejki zdarzeń. Każde zdarzenie wpada do jednej lub większej liczby kolejek. Np. zdarzenia klawiatury wpadają tylko do kolejki aktywnej aplikacji, a zapytanie o możliwość zamknięcia systemu do kolejek wszystkich aplikacji.

Microsoft Windows (ang. windows „okna”, IPA: [maɪkɹoʊsɑːft ˈwɪndoʊz]) – rodzina systemów operacyjnych stworzonych przez firmę Microsoft. Systemy rodziny Windows działają na serwerach, systemach wbudowanych oraz na komputerach osobistych, z którymi są najczęściej kojarzone. Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.

Aplikacja odczytuje swoją kolejkę zdarzeń i podejmuje odpowiednie akcje określone przez programistę. Aplikacje na ogół ograniczają się tylko do reagowania na zdarzenia uzyskiwane z systemu operacyjnego (tzw. programowanie zdarzeniowe), nie wykonując żadnego kodu gdy nie ma dla nich żadnych nowych zdarzeń.

Uchwyt (ang. handle) – w systemie Windows nazwą tą nazywane są identyfikatory obiektów systemu, takich jak okna, ikony, wątki, itp.Mac OS – system operacyjny komputerów Macintosh. Od wydania wersji 10.0 (OS X), starsze wersje znane są jako Mac OS Classic.

Można też skorzystać z mechanizmu tzw. event hooks, dzięki którym aplikacja „podsłuchuje” zdarzenia innej aplikacji lub całego systemu. Jest to stosowane przez debuggery i aplikacje hackerskie (np. keylogger może podglądać hasła wpisywane przez użytkownika przechwytując zdarzenia klawiatury), odtwarzacz muzyki może skorzystać z mechanizmu hooków aby możliwe było sterowanie odtwarzaniem przy pomocy klawiatury i bez konieczności przełączania się do jego okna.

System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Okno modalne (ang. modal window) - w systemach okienkowych okno, wstrzymujące przetwarzanie zdarzeń przez pozostałe okna danej aplikacji. Nie można wówczas robić niczego w żadnym innym oknie.

Zapoznaj się również z: Programowanie zdarzeniowe.

Zdarzenia w systemie Windows[ | edytuj kod]

W Windows kolejki zdarzeń są przypisane do wątków, jednak każde zdarzenie zawiera uchwyt okna, w związku z czym bywają one określane jako window message. Pojęcie okna w systemie Windows obejmuje nie tylko okienko na ekranie. Oddzielnymi „oknami” są też np. wnętrze okna, dowolny element okna (każdy przycisk czy tekst), tło ekranu.

Mysz komputerowa, myszka (ang. mouse) – urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Skrót klawiszowy (ang. hotkey) – połączenia dwóch lub więcej klawiszy, najczęściej CTRL, ALT, SHIFT i klawisza numerycznego lub znaku literowego, umożliwiające wykonanie jakiejś opcji używanego programu. Użycie skrótów klawiszowych znacznie przyspiesza lub ułatwia wykonywanie wielu czynności. Interesującym przykładem mogą być gry komputerowe, w tym m.in. StarCraft. Podstawą warsztatu w tej grze jest opanowanie wszystkich dostępnych skrótów klawiszowych, a w grze tej kluczem do sukcesu jest szybkie podejmowanie decyzji.

Definicja zdarzenia w systemie Windows, tak jak widzi je aplikacja:

typedef struct tagMSG {
 HWND hwnd;   /*Uchwyt okna docelowego*/
 UINT message;  /*Kod określający rodzaj zdarzenia (zobacz niżej)*/
 WPARAM wParam; /*Parametr – interpretacja zależna od rodzaju zdarzenia*/
 LPARAM lParam; /*Parametr – interpretacja zależna od rodzaju zdarzenia*/
 DWORD time;   /*Czas zdarzenia*/
 POINT pt;    /*Punkt ekranu związany z danym zdarzeniem*/
} MSG;

Rodzajów zdarzeń są tysiące. Oto kilka przykładów:

Okno dialogowe - w informatyce okno służące do zapytania użytkownika o potrzebne programowi dane, a następnie zamykane (zwykle przyciskiem Ok). Zazwyczaj nie jest głównym oknem aplikacji. Wyjątkiem są tzw. aplikacje dialogowe, prezentujące ciąg okien dialogowych, takie jak programy instalacyjne lub kreatory.Debug tool, Debugger (po polsku - program do usuwania błędów, czytaj dibager - z ang. odpluskwiacz) – program komputerowy służący do dynamicznej analizy innych programów, w celu odnalezienia i identyfikacji zawartych w nich błędów, zwanych z angielskiego bugami (robakami). Proces nadzorowania wykonania programu za pomocą debuggera określa się mianem debugowania.
 • WM_KEYDOWN – wciśnięto przycisk na klawiaturze
 • WM_KEYUP – puszczono przycisk na klawiaturze
 • WM_MOUSEOVER – przesunięto myszkę, gdy jest na tle danego okna
 • WM_INITDIALOG – zdarzenie generowane przed pokazaniem okna dialogowego w celu poinformowania go, że powinno ustawić wszystkie swoje zmienne na wartości początkowe.
 • WM_COMMAND – zdarzenie komendy wywoływane przez opcje menu, przyciski okna dialogowego i akceleratory.
 • WM_CREATE – utworzono okno
 • WM_SIZE – zmieniono rozmiar okna
 • WM_PAINT – nakaz odrysowania się dla okna
 • WM_CLOSE – informacja dla okna, że będzie zamknięte. Okno aplikacji może się na przykład zapytać użytkownika, czy zapisać pliki. Ma jeszcze możliwość odwołania zamknięcia.
 • WM_QUIT – bezwarunkowe zamknięcie aplikacji (bez pytania jej o zgodę)
 • WM_TIMER – system informuje o upływie pewnego czasu (na wcześniejsze żądanie programu)
 • WM_QUERYENDSESSION – zapytanie wszystkich aplikacji, czy zgadzają się na zamknięcie sesji systemu operacyjnego.
 • Obsługując zdarzenie aplikacja może zwrócić do nadawcy (systemu lub innego procesu) liczbę, która będzie jakoś zinterpretowana w zależności od rodzaju zdarzenia. Może to być na przykład odpowiedź, czy udało się zainicjować zmienne, albo czy jest zgoda na zamknięcie systemu.

  Log (inaczej: dziennik, plik dziennika, rejestr zdarzeń) to w informatyce chronologiczny zapis zawierający informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego, systemu komputerowego czy komputera. Log tworzony jest automatycznie przez dany program komputerowy, a sama czynność zapisywania do logu nazywana jest też logowaniem – nie należy mylić tego określenia z logowaniem w celu wykonania uwierzytelnienia.X Window System – graficzny system komputerowy (system okien) stworzony w latach 80. w laboratoriach Massachusetts Institute of Technology (MIT), obecnie prace nadzoruje X.Org Foundation. Najnowszym wydaniem jest wersja 11, wydanie 7.6.

  Można też definiować własne zdarzenia, i np. komunikować się przy ich pomocy między okienkami lub procesami.

  Do programowego tworzenia zdarzeń służą dwie funkcje:

 • SendMessage – tworzy zdarzenie i wstrzymuje wykonanie do czasu jego przetworzenia przez adresata. Zwraca odpowiedź adresata.
 • PostMessage – dopisuje zdarzenie do kolejki adresata bez oczekiwania na jego przetworzenie
 • Istnieją tzw. okna modalne, wstrzymujące przetwarzanie zdarzeń przez pozostałe okna danej aplikacji (np. okno z pytaniem na które należy odpowiedzieć tak/nie). Istnieją też systemowe okna modalne, wstrzymujące przetwarzanie zdarzeń przez wszystkie inne okna (np. pytanie o potwierdzenie zamknięcia systemu).

  Administrator (potocznie admin) – informatyk zajmujący się zarządzaniem systemem informatycznym i odpowiadający za jego sprawne i ciągłe działanie. Wyróżnić można administratorów:

  Przykład pętli obsługi zdarzeń:

    MSG msg;
    while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
     TranslateMessage(&msg);
     DispatchMessage(&msg);
    }
  

  Przetwarzanie zdarzeń przez aplikację polega na wykonywaniu w pętli funkcji:

 • GetMessage – pobiera zdarzenie z kolejki
 • TranslateMessage – tłumaczy niektóre zdarzenia dotyczące wciśnięcia przycisków klawiatury
 • DispatchMessage – pobrane zdarzenie jest kierowane do wcześniej zdefiniowanej procedury docelowego okna, która je obsługuje (tzw. window procedure). Procedura ta jest definiowana podczas tworzenia okna.
 • Istnieje też funkcja PeekMessage którą można podglądać zdarzenia w kolejce bez pobierania ich.

  Przykładowa aplikacja Windows działająca zdarzeniowo[ | edytuj kod]

  #include <windows.h>
  
  static TCHAR lpszAppName = TEXT( "API Windows" );
  
  LRESULT CALLBACK MainWndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  
  {
    //reakcje na poszczególne zdarzenia wysyłane przez użytkownika
    switch (uMsg)
    {
      case WM_CREATE:
         break;
  
      case WM_DESTROY:
         PostQuitMessage(0);
         break;
  
      case WM_KEYDOWN:
         break;
  
      default:
         return (DefWindowProc(hWnd, uMsg, wParam, lParam));
  
    }
    return(0L);
  }
  
  int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)
  {
  
    MSG msg;
    WNDCLASS wndclass;
    HWND hWnd;
  
    //definicja okna
    wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wndclass.lpfnWndProc = MainWndProc;
    wndclass.cbClsExtra = 0;
    wndclass.cbWndExtra = 0;
    wndclass.hInstance = hInstance;
    wndclass.hIcon = NULL;
    wndclass.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
    wndclass.hbrBackground = (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wndclass.lpszMenuName = NULL;
    wndclass.lpszClassName = lpszAppName;
  
    if(RegisterClass(&wndclass) == 0)
      return FALSE;
  
    hWnd = CreateWindow(lpszAppName, lpszAppName,
              WS_OVERLAPPEDWINDOW | WS_CLIPCHILDREN | WS_CLIPSIBLINGS,
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
              CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInstance, NULL);
    if(hWnd == NULL)
      return FALSE;
  
    //pokazanie okna
    ShowWindow(hWnd, SW_SHOW);
    UpdateWindow(hWnd);
  
    //pętla oczekująca na przychodzące zdarzenia
    while(GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    {
     TranslateMessage(&msg);
     DispatchMessage(&msg);
    }
  
    return msg.wParam;
  }
  

  Zdarzenia w systemie Mac OS[ | edytuj kod]

  Definicja zdarzenia w systemie Mac OS:

  struct EventRecord {
    EventKind     what;
    UInt32      message;
    UInt32      when;
    Point       where;
    EventModifiers  modifiers;
  };
  

  Opis pól:

 • what – pole opisujące rodzaj zdarzenia, np.
 • 0 nullEvent
 • 1 mouseDown
 • 2 mouseUp
 • 3 keyDown
 • 4 keyUp
 • 5 autoKey
 • 6 updateEvt
 • 7 diskEvt
 • 8 activateEvt
 • 15 osEvt
 • 23 kHighLevelEvent
 • message – dodatkowa informacja zależna od rodzaju zdarzenia
 • when – czas (liczba ticków) od startu systemu
 • where – pozycja myszy
 • modifiers – dodatkowe flagi
 • Zdarzenia w systemie X Window System[ | edytuj kod]

  Wszystkie zdarzenia w systemie X Window System mają następujące wspólne pola:

      typedef struct {
        int type;        /* typ zdarzenia*/
        unsigned long serial;  /* liczba ostatnich zleceń przetworzonych przez serwer */
        Bool send_event;     /* true jeśli pochodzi z wywołania SendEvent */
        Display *display;    /* Display z którego zdarzenie zostało odczytane */
        Window window;
      } XAnyEvent;
  

  Dla poszczególnych zdarzeń zdefiniowane są osobne struktury. Unia XEvent łączy je w jedno:

      typedef union _XEvent {
        int type;
        XAnyEvent xany;
        XKeyEvent xkey;
        XButtonEvent xbutton;
        XMotionEvent xmotion;
        XCrossingEvent xcrossing;
        XFocusChangeEvent xfocus;
        XExposeEvent xexpose;
        XGraphicsExposeEvent xgraphicsexpose;
        XNoExposeEvent xnoexpose;
        XVisibilityEvent xvisibility;
        XCreateWindowEvent xcreatewindow;
        XDestroyWindowEvent xdestroywindow;
        XUnmapEvent xunmap;
        XMapEvent xmap;
        XMapRequestEvent xmaprequest;
        XReparentEvent xreparent;
        XConfigureEvent xconfigure;
        XGravityEvent xgravity;
        XResizeRequestEvent xresizerequest;
        XConfigureRequestEvent xconfigurerequest;
        XCirculateEvent xcirculate;
        XCirculateRequestEvent xcirculaterequest;
        XPropertyEvent xproperty;
        XSelectionClearEvent xselectionclear;
        XSelectionRequestEvent xselectionrequest;
        XSelectionEvent xselection;
        XColormapEvent xcolormap;
        XClientMessageEvent xclient;
        XMappingEvent xmapping;
        XErrorEvent xerror;
        XKeymapEvent xkeymap;
        long pad[24];
      } XEvent;
  

  Zapoznaj się również z: manual do struktury XEvent

  Zdarzenia z dziennika zdarzeń[ | edytuj kod]

  Drugim, zupełnie odrębnym znaczeniem słowa „zdarzenie” w informatyce jest wpis w dzienniku zdarzeń. Dziennik jest aplikacją systemową, dzięki której administrator może kontrolować bieżącą pracę systemu. Zapisywane są w nim zdarzenia takie jak np. brak możliwości uruchomienia sterownika, albo zalogowanie na konto administratora. Zdarzenia w tym sensie nie mają żadnego związku z wcześniej wymienionym znaczeniem.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Event Manager Reference
 • Reklama