Zasady azotowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zasady azotowezwiązki chemiczne mające w swoim składzie azot i jednocześnie wykazujące własności zasadowe.

Iminy - organiczne związki chemiczne zawierające ugrupowanie C=N. Powstają w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej (RNH2).Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

Do zasad azotowych zalicza się między innymi:

 • amoniak i jego pochodne
 • aminy
 • iminy.
 • Szczególne znaczenie biologiczne mają zasady azotowe nukleotydów. Stanowią one podstawowy budulec DNA i RNA, przy pomocy którego jest kodowana informacja genetyczna we wszystkich organizmach żywych.

  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.Amoniak (nazwy systematyczne: azan, trihydrydoazot, wodorek azotu(III)) – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze NH3.
  Warto wiedzieć że... beta

  Zasady azotowe nukleotydów – organiczne związki heterocykliczne, formalnie pochodne puryny lub pirymidyny tworzące razem z deoksyrybozą i fosforanem nukleotyd. Nici kwasów nukleinowych mogą wiązać się ze sobą zasadami azotowymi w pary zasad poprzez wiązania wodorowe i koordynacyjne. Sekwencja nukleotydów (kolejność występowania zasad) w kwasach nukleinowych to kod, czyli sposób zapisu informacji genetycznej o kolejności aminokwasów w białkach.
  Aminy – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę aminową, będącą organiczną pochodną amoniaku.

  Reklama