• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wysoczyzna Polanowska  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Czernica, kaczka czernica, (Aythya fuligula) – gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae). Zamieszkuje północną Eurazję w pasie od Islandii i Wielkiej Brytanii po Kamczatkę. Na południu osiąga Europę Środkową, północną Mongolię i Hokkaido – zasadniczo jest to pas pomiędzy 70°N a 48°N.Grabowa (niem. Grabow) – rzeka Pobrzeży Południowobałtyckich, o długości 74 km. Dorzecze Grabowej obejmuje obszar o powierzchni 536 km².

  Wysoczyzna Polanowska (314.46) – mezoregion w obrębie Pojezierza Zachodniopomorskiego, stanowiący wewnętrzną część morenowego pasma pojeziernego. Jest obszarem przejściowym między nisko położonymi terenami równinnymi Pobrzeża Koszalińskiego a wyższymi partiami ciągu wzniesień moren czołowych Pojezierza Bytowskiego. Zajmuje powierzchnię około 1700 km². Na zachodzie przechodzi w Równinę Białogardzką i Pojezierze Drawskie, na północy w Równinę Słupską i Wysoczyznę Damnicką, na wschodzie w Pojezierze Kaszubskie, na południu w Pojezierze Bytowskie. Według Tomasza Larczyńskiego najwyższym wzniesieniem jest Świerczogóra (191 m n.p.m.) w obrębie Rzeczyca Wielka.

  Jasień (Jezioro Jasieńskie) (kaszb. Jezero Jaséńsczé, niem. Jassener See) - jezioro rynnowe leżące na Pojezierzu Bytowskim w powiecie bytowskim (województwo pomorskie) o powierzchni 577,2 ha o urozmaiconej linii brzegowej z siedmioma wyspami. Dzieli się w sposób naturalny na dwa akweny (Jasień Północny i Jasień Południowy) połączone wąską cieśniną. Z jeziora bierze swój początek rzeka Łupawa. Jezioro znajduje się na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Przez wspomnianą cieśninę przebiega most drogowy, którego przęsło znajduje się nieco ponad 1m nad lustrem wody. Oznacza to, że łódź żaglowa musi położyć maszt, aby przepłynąć tę cieśninę. Na północnym krańcu jeziora w m. Zawiaty zlokalizowany jest ośrodek wypoczynkowy z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Północno-wschodni kraniec jeziora łączy się poprzez dostępne dla kajaków, kanadyjek i lekkich łodzi płytkie zarośnięte szuwarami przejście z niewielkim Jeziorem Otnoga, którego długość nie przekracza 1 km. Na wschodnim brzegu J. Otnoga znajduje się dogodna do biwakowania polana z małym pomostem. W rejonie cieśniny łączącej dwie główne części Jeziora Jasień (Północną i Południową) położona jest wioska rybacka. Przy jednej z wysp Jasienia Południowego na głębokości ok. 1-1,5m spoczywa drewniany wrak kutra długości ok. 12 m, który wyraźnie wystaje ponad wodę. Południowo-zachodni brzeg Jasienia Południowego zajmuje miejscowość Łupawsko z dwoma ośrodkami wczasowymi wyposażonymi w spore pomosty, kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Południowy kraniec Jasienia Południowego posiada "wyjście" ciekiem wodnym o słabym nurcie w stronę Jeziora Obrowo. Struga ta, choć płytka, ma długość ok 300 m i jest dostępna dla kajaków, kanadyjek, a nawet lekkich płaskodennych łodzi wiosłowych. Trzeba jednak kalkulować przepychanie łodzi przez płycizny, niską kładkę nad strugą (prześwit ok. 1m) oraz przebiegający pod ulicą betonowy tunel o długości ok. 20 m i szerokości 1,3 m przy lustrze wody (ok. 30 cm powyżej lustra tunel jest szerszy, co umożliwia przepłynięcie łódki szerszej, niż 1,3m zakładając przechylenie jej na burtę. Wyjście na J. Obrowo jest zarośnięte szuwarami. J. Obrowo jest malownicze, zalesione, przekracza długość 1km, a w swym północno-zachodnim krańcu posiada łąkę z ławami biesiadnymi oraz dogodnym miejscem do biwakowania i wodowania łodzi (bezpośredni dostęp do ulicy). Pomiędzy Jeziorem Jasień, a J. Obrowo, przy drodze zlokalizowana jest leśniczówka.Nocek rudy (nocek nadwodny, nocek Daubentona, Myotis daubentonii) – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, pospolity w całej Polsce, z wyjątkiem terenów ubogich w zbiorniki i cieki wodne.

  Wysoczyznę Polanowską, podobnie jak inne mezoregiony Pojezierza Zachodniopomorskiego, cechuje pojezierny charakter krajobrazu. Główne formy ukształtowania terenu związane są z cofaniem się ostatniego zlodowacenia podczas fazy pomorskiej. Lądolód, cofając się, zostawił przyniesiony z północy materiał skalny – żwiry, piaski, gliny, głazy.

  Stan ekologiczny – pojęcie z zakresu prawa wodnego oznaczające określenie jakości struktury i funkcjonowania ekosystemu wodnego związanego z wodami powierzchniowymi. Wraz ze stanem chemicznym służy do oceny jakości wód powierzchniowych w krajach, które przyjęły Ramową dyrektywę wodną (m.in. kraje członkowskie UE, Norwegia).Sikora uboga, szarytka, błotniczka, sikora trzcinna (Poecile palustris) – gatunek małego ptaka z rodziny sikor (Paridae).

  Stosunki wodne[ | edytuj kod]

  Przez Wysoczyznę Polanowską przepływają duże rzeki przymorskie – Radew, Grabowa, Wieprza, Słupia i Łupawa. Jezior jest niewiele, przy czym jest ich więcej we wschodniej części mezoregionu. Największą powierzchnię zajmuje położone we wschodniej części wysoczyzny rynnowe jezioro Jasień, o powierzchni 5,8 km², i głębokości dochodzącej do 32 m. Na Wysoczyźnie Polanowskiej znajdują się dwa jeziora reperowe monitorujące zmiany stanu wód powierzchniowych – Jasień Południowy i Jasień Północny, tworzące kompleks jeziora Jasień. W 2012 stan chemiczny wód był dobry. Stan ekologiczny pogorszył się w latach 2010–2013 z bardzo dobrego do dobrego, w przypadku Jasienia Północnego, i z dobrego do umiarkowanego, w przypadku Jasienia Południowego. W latach 80. XX wieku wody tych dwóch jezior nie spełniały norm, o czym zadecydowała wysoka zawartość miedzi.

  Głaz narzutowy, eratyk, narzutniak (z łac. errare – błądzić) – fragment skały litej, przyniesiony przez lądolód.Jezioro rynnowe – rodzaj jeziora polodowcowego, wypełniającego obniżenie rynny polodowcowej, zazwyczaj długie, wąskie, kręte, głębokie i o stromych brzegach. Często tworzą ciągi, które wyznaczają przebieg dawnych rynien.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia Ehrh.) – gatunek należący do rodziny skrzypowatych. Jest to najokazalszy skrzyp spośród występujących poza strefą tropikalną. W Polsce gatunek ten występuje rzadko, przede wszystkim na pogórzu i w północnej części kraju. Jest to roślina podgórska, związana z wilgotnymi i mokrymi siedliskami o średnim nasłonecznieniu. W Polsce na wielu obszarach traci stanowiska i znajduje się pod ochroną prawną.
  Reperowa sieć monitoringu głównych rzek kraju stanowi źródło informacji o stanie zanieczyszczenia tych rzek oraz dostarcza danych do obliczeń bilansu zanieczyszczeń wprowadzanych do Morza Bałtyckiego. Informacje te są niezbędne do prowadzenia prac badawczych z zakresu oceny jakości wód płynących.
  Mechowiska Czaple – torfowiskowy rezerwat przyrody w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Bytów. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony zaliczany jest do typu biocenotycznego i fizjocenotycznego, podtypu biocenoz naturalnych i półnaturalnych. Ze względu na główny typ ekosystemu zaklasyfikowany został jako rezerwat torfowiskowy, podtypu torfowisk niskich. Został utworzony w 2008 roku.
  Pojezierze Drawskie (314.45, niem. Dramburger Seenplatte) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Drawskiem Pomorskim i jeziorem Lubie na południowym-zachodzie a środkowym biegiem Radwi na północnym-wschodzie.
  Łupawa (niem. Lupow) – rzeka w północnej Polsce, na Pomorzu, długość wraz z Obrówką 98,7 km, powierzchnia zlewni 924,5 km².
  Pierwsze poglądy na fizycznogeograficzną regionalizację Polski pojawiły się w dziele Jana Długosza, które przez wiele następnych stuleci jako jedyne było źródłem wiedzy geograficznej. Wyraźne ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX w., ponieważ większa była już znajomość warunków naturalnych kraju. W okresie tym publikowało wielu geografów, m.in.: Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Antoni Rehman, Wacław Nałkowski, Stanisław Lencewicz czy Ludomir Sawicki. Każdy z nich miał własną koncepcję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne.
  Kormoran zwyczajny, kormoran czarny (Phalacrocorax carbo) – gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kormoranów, zamieszkujący w zależności od podgatunku:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.906 sek.