• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Wolność i Równość (WiR) – polska lewicowa partia polityczna (w latach 2005–2010 działająca jako Unia Lewicy III RP, a w latach 2010–2015 jako Unia Lewicy).Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.
  Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu[ | edytuj kod]
  * Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):
 • RP – Przymierze dla Polski, Ruch Katolicko-Narodowy, Ruch Odbudowy Polski, Liga Obrony Suwerenności, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (częściowo), Stronnictwo Narodowe „Patria”, ponadto nieliczni członkowie Ligi Polskich Rodzin, Partii Victoria, Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej, partii Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość i Prawa i Sprawiedliwości
 • PPP – Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”, Polska Partia Ekologiczna – Zielonych, Polska Partia Socjalistyczna, Komunistyczna Partia Polski
 • LPR – po 1 członku: Stronnictwo Polska Racja Stanu, Rodzina-Ojczyzna, Ruch Odbudowy Polski, Porozumienie Polskie
 • PD – Inicjatywa dla Polski (większość)
 • SDPL – Unia Pracy, Zieloni 2004, po 1 członku: Unia Lewicy III RP, Polskie Stronnictwo Ludowe
 • PiS – Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe (częściowo), po 1 członku: Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość, Porozumienie Ludowo-Patriotyczne, Republikańska Partia Społeczna, Ruch Odbudowy Polski
 • SLD – Unia Lewicy III RP, Stronnictwo Gospodarcze, Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka, po 1 członku: Stronnictwo Demokratyczne, Unia Pracy
 • PPN – Stronnictwo Narodowe
 • PSL – po 1 członku: Polska Racja Stanu, Stronnictwo Gospodarcze
 • PJKM – Unia Polityki Realnej, Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (1 członek)
 • OKO – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, Stronnictwo Pracy (częściowo), Centrolewica Rzeczypospolitej Polskiej, Polska Unia Gospodarcza (?), po 1 członku: Polskie Stronnictwo Ludowe, Samoobrona Narodu Polskiego, Demokratyczna Partia Lewicy, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
 • Samoobrona RP – po 1 członku: Demokratyczna Partia Lewicy, Stronnictwo Narodowe – Organizacja Polityczna Narodu
 • * Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):
 • Centrum – Stronnictwo Demokratyczne, Inicjatywa dla Polski (częściowo), po 1 członku: Republikańska Partia Społeczna, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe
 • PKGP – Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny, Ruch Obrony Bezrobotnych i Stronnictwo Polska Racja Stanu
 • DO – Przymierze Ludowo-Narodowe, Stronnictwo Pracy (częściowo), Liga Polskich Rodzin (w niewielkiej części), Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”, ponadto nieliczni członkowie Ruchu Obrony Bezrobotnych, Ruchu Odbudowy Polski, Forum Republikańskiego, Prawa i Sprawiedliwości i Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej
 • NOP – dwóch członków Krajowej Partii Emerytów i Rencistów i jeden członek Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej
 • ** Jako komitet mniejszości narodowej zwolniony z obowiązku przekraczania progu wyborczego.

  Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy[ | edytuj kod]

  Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW

  Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość (SPS) – mała polska partia polityczna o profilu konserwatywnym i socjalnym, działająca w latach 2003–2005.

  Statystyki i wyniki[ | edytuj kod]

  W wyborach do Sejmu na 594 listach zarejestrowanych w 41 okręgach wyborczych przez 22 komitety wyborcze znalazło się łącznie 10 661 kandydatów na posłów, w tym 2613 kobiet (24,51%) i 8848 mężczyzn (75,49%).

  W wyborach do Senatu w 40 okręgach wyborczych zarejestrowanych zostało przez 108 komitetów wyborczych 623 kandydatów na senatorów, w tym 99 kobiet (15,89%) i 524 mężczyzn (84,11%).

  Próg wyborczy dla partii to 5%.

  Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Alternatywa Ruch Społeczny to koalicja na wybory parlamentarne w 2001, która powstała 18 marca 2001 w Warszawie z połączenia KPN-Ojczyzna (liderzy: Michał Janiszewski, Tomasz Karwowski, Janina Kraus) i grupy polityków wywodzących się z ZChN (m.in. Henryk Goryszewski i Mariusz Olszewski) oraz działaczy WZZ „Sierpień 80” (liderzy: Daniel Podrzycki, Bogusław Ziętek). Została zarejestrowana jako partia polityczna.

  Wyniki wyborów do Sejmu RP[ | edytuj kod]

  Wyniki wyborów do Sejmu 1991–2015
  Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Sejmu RP
 • Rozkład mandatów

 • Zwycięskie listy w powiatach

  Lewica – określa różne partie polityczne, w zależności od podziału sceny politycznej w danym kraju. Zwyczajowo określenie to stosuje się do sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi społecznemu, przeciwne prawicy. Głównym założeniem lewicy jest dążenie do wolności, równości i sprawiedliwości społecznej.Donald Franciszek Tusk (ur. 22 kwietnia 1957 w Gdańsku) – polski polityk, od 2007 prezes Rady Ministrów, w 2014 nominowany do objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej (od 1 grudnia 2014).
 • Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą koalicję rządzącą w kolejności: ugrupowania rządowe, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju potraktowano zbiorczo):

  Wyniki głosowania w skali okręgów[ | edytuj kod]

  Wszystkie dane wyrażono w procentach.

  Polsko-Polonijna Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (ONP-LP) – polska prawicowa partia polityczna zrzeszająca działaczy z Polski oraz Polaków przebywających na emigracji. Prezesem ugrupowania był do śmierci w 2009 dr hab. n. med. Jan Pyszko, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2005. 27 marca 2010 zastąpił go Janusz Lech Siemiński.Ten artykuł dotyczy traktatu, który nie wszedł w życie. O obowiązujących obecnie konstytucyjnych zasadach Unii Europejskiej zob. Traktat lizboński.

  Podział mandatów w skali okręgów[ | edytuj kod]

  Wyniki wyborów do Senatu RP[ | edytuj kod]

  Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Senatu RP
  Rozkład mandatów

  Frekwencja[ | edytuj kod]

  Frekwencja w wyborach według komunikatu PKW wyniosła w skali kraju 40,57%. Badanie przeprowadzone przez TNS OBOP i PBS dla TVP w ramach sondażu exit poll przewidywało całkowitą frekwencję na poziomie 40,4%.

  Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – partia polityczna, odwołująca się w różnych okresach swojej działalności głównie do idei narodowo-lewicowych, chrześcijańsko-lewicowych, socjaldemokratycznych, chrześcijańsko-demokratycznych, nacjonalistycznych, narodowo-katolickich i agrarnych, najczęściej łącząca poszczególne elementy tych nurtów, założona 10 stycznia 1992 (zarejestrowana sądownie 12 czerwca 1992) z inicjatywy działaczy ZZR "Samoobrona" Andrzeja Leppera, do 17 stycznia 2000 pod nazwą Przymierze Samoobrona. W latach 2006–2007 współtworzyła koalicyjny rząd wraz z Prawem i Sprawiedliwością i Ligą Polskich Rodzin. 4 marca 2012 weszła w skład partii Samoobrona, powołanej w styczniu 2010 przez część działaczy Samoobrony RP.Komunistyczna Partia Polski (KPP) – polska partia polityczna założona w lipcu 2002 (zarejestrowana sądownie została 9 października 2002), uważająca się za historyczną i ideową spadkobierczynię Komunistycznej Partii Polski, działającej w latach 1918–1938 oraz istniejącej wcześniej Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy. Odwołuje się też do tradycji Polskiej Partii Robotniczej i częściowo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

  Ważność wyborów[ | edytuj kod]

  Sąd Najwyższy uznał wybory za ważne. W związku z brakiem na kartach do głosowania do Senatu nazw komitetów popierających poszczególnych kandydatów Sąd Najwyższy 15 grudnia 2005 uznał karty – a tym samym wybory do Senatu w okręgu nr 27 – za nieważne. Jarosław Lasecki i Czesław Ryszka stracili swoje mandaty – był to pierwszy tego typu przypadek w wyborach parlamentarnych w III Rzeczypospolitej.

  Frekwencja wyborcza – odsetek osób uprawnionych do głosowania, które oddały swój głos w czasie wyborów bądź referendum. W niektórych przypadkach, np. w czasie referendum, dla ważności głosowania wymagana jest pewna minimalna frekwencja.Obrona Narodu Polskiego (ONP) – partia polityczna zarejestrowana 15 czerwca 2005 w Warszawie, do października 2006 działająca pod nazwą Samoobrona Narodu Polskiego. Pomysłodawcą powołania tego ugrupowania jest były śląski radny wojewódzki (kadencja 2002–2006), mecenas Tadeusz Mazanek, dawniej działacz Samoobrony RP oraz przewodniczący struktur tej partii w Katowicach. Wśród założycieli partii znaleźli się także m.in. Antoni Waleczek, Józef Pankiewicz, Czesław Kiernozek i Stefan Besz.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodzina-Ojczyzna – polska prawicowa partia polityczna zarejestrowana sądownie 6 maja 2003, ostatecznie wyrejestrowana 29 września 2006.
  Prawybory we Wrześni – miasto i gmina Września, w obecnym województwie wielkopolskim, zostały uznane w 1993 za "Polskę w pigułce" - reprezentatywny okręg wyborczy, w celu przeprowadzania prawyborów politycznych. W 1993 we Wrześni zorganizowano pierwsze w Polsce prawybory parlamentarne, dwa lata później - w 1995 - pierwsze prawybory prezydenckie. W latach 1997-2001 prawybory organizowano w innych miastach Polski - w Wieruszowie i Nysie. W 2004 powrócono do idei przeprowadzania prawyborów we Wrześni, organizując pierwsze w Polsce prawybory do Parlamentu Europejskiego. Ostatnie miały miejsce w 2009.
  Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.
  Stronnictwo "Polska Racja Stanu" – zarejestrowana partia polityczna obejmująca swoim działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej.
  Państwowa Komisja Wyborcza – w ustroju prawnym Rzeczypospolitej stały (od 1991 r.), najwyższy w Polsce organ wyborczy właściwy w sprawach przeprowadzania wyborów w Polsce, tj. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do organów samorządu terytorialnego i do Parlamentu Europejskiego oraz referendum. Jest organem władzy wykonawczej.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Zgromadzenie Narodowe – organ konstytucyjny składający się z posłów i senatorów obradujących wspólnie. Zgromadzenie Narodowe wywodzi się z II Republiki Francuskiej i zostaje potem przejęte, jako instytucja, przez wiele krajów demokratycznych, w tym i Polskę.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.