Witold Sawicki

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Witold Sawicki, pseud. Andrzej, Jerzy, Profesor, Burzański, Tolek (ur. 13 lutego 1904 w Humaniu, zm. 13 maja 1973 w Otwocku) – polski historyk prawa, działacz harcerski, harcmistrz, Naczelnik Harcerstwa Polskiego w latach 1941–1945.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

Życiorys[ | edytuj kod]

Witold Sawicki w 12. roku życia wstąpił w Humaniu do harcerstwa, z którym związał się na całe życie.

W 1916 roku przeniósł się wraz z rodzicami do Warszawy. W 1920 roku uczestniczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. W latach 1921–1924 był drużynowym 48 Warszawskiej Drużyny Harcerzy (WDH), a później, do 1926 roku – 12 WDH. W latach 1926–1930 pracował w Wydziale Organizacyjnym Główniej Kwatery Męskiej ZHP, nadzorując działalność wychowawczą komendantów chorągwi mazowieckich.

Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.Śródmieście – dzielnica Warszawy o granicach ustalonych w 1960 roku (przed wojną obejmowała także wschodnie rejony MSI dzisiejszej Woli i Ochoty: zachodnia część Muranowa - rejon MSI Nowolipki, zachodnia część Śródmieścia Północnego - w tym część Mirowa, część Śródmieścia Południowego - dzisiejszy fragment rejonu MSI Filtry). Obejmuje najstarszą część miasta (Stare Miasto i Nowe Miasto), a także zabudowę powstałą po II wojnie światowej w miejscu zniszczonych dzielnic.

W 1922 roku ukończył Gimnazjum im. Jana Zamojskiego w Warszawie, a w 1926 roku – Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł magistra praw. Odbył aplikację sędziowską. Dyplom doktora praw otrzymał w 1930 roku, a następnie, jako stypendysta MWRiOP kontynuował studia w Paryżu i Tuluzie, zajmując się ustrojem i prawem państwa Franków i średniowiecznej Francji. W 1933 roku uzyskał habilitację na Wydziale Prawa UW. Po odbyciu aplikacji adwokackiej został wpisany w 1936 roku na listę warszawskiej palestry i wraz z ojcem prowadził kancelarię adwokacką. W latach 1937–1939 prowadził wykłady z historii prawa na UW, specjalizując się w historii prawa na zachodzie Europy.

Muzeum Harcerstwa – instytucja muzealna z siedzibą w Warszawie, jednostka organizacyjna o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym, powołana i prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego. Muzeum zostało utworzone w dniu 6 czerwca 2001 roku przez Naczelnika ZHP hm. Wiesława Maślankę, zgodnie z postanowieniem XXXI Zjazdu ZHP.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW) – jest trzecim co do liczby studentów (po WZ UW i WDiNP UW) i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. WPiA UW umożliwia kształcenie na kierunkach:

Po powrocie z Francji w 1931 roku, w wyniku podziałów politycznych w polskim harcerstwie, nie kontynuował już swojej pracy w GKM ZHP. Zainicjował powołanie ogólnowarszawskiego kręgu starszoharcerskiego grupującego działaczy o nastawieniu narodowym, który początkowo przyjął nazwę Klubu Włóczęgów, a od 1934 roku Kręgu Starszoharcerskiego św. Jerzego. Był członkiem „Juventus Christiana”, współpracował z wydawanym w Poznaniu, później w Warszawie czasopismem „Strażnica Harcerska”, należał do „Gromady Reytaniaków” – kręgu starszoharcerskiego związanego z 2 WDH. Był czynnym członkiem grupy „Porozumienie Antykomunistyczne” zajmującej się badaniem metod ekspansji komunizmu w Polsce. Był ideowo związany z Obozem Wielkiej Polski, a następnie ze Stronnictwem Narodowym.

Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.

Po wybuchu wojny Sawicki wraz ze Stanisławem Sedlaczkiem oraz zgrupowanymi wokół niego działaczami przedwojennego Kręgu św. Jerzego, założył pod koniec października 1939 roku niezależną konspiracyjną organizację harcerską Harcerstwo Polskie. Został członkiem jego Naczelnej Rady Harcerskiej i zastępcą naczelnika (Stanisława Sedlaczka), a po jego aresztowaniu przez Niemców 18 maja 1941 roku – naczelnikiem HP. Funkcję tę pełnił do aresztowania przez komunistyczne władze bezpieczeństwa w grudniu 1945 roku. W okresie okupacji niemieckiej Witold Sawicki wraz z innymi członkami kierownictwa HP, prowadził rozmowy z dowództwem Szarych Szeregów w ramach Harcerskiego Komitetu Porozumiewawczego, utworzonego w 1943 roku w celu nawiązania współpracy między tymi organizacjami. W czasie okupacji był członkiem Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego i pełnił w nim funkcję kierownika Wydziału Wychowania. Był jednym z organizatorów tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich i w latach 1940–1944 prowadził wykłady i seminaria z historii prawa na podziemnym Wydziale Prawa UZZ, od 1943 roku wchodzącym w skład Uniwersytetu Warszawskiego. Na krótko przed powstaniem warszawskim wstąpił do NOW scalonej w 1942 roku z AK. W powstaniu walczył, wraz ze swymi harcerzami i harcerkami, w Batalionie „Gustaw” Zgrupowania „Róg” na Woli, Starym Mieście i Śródmieściu. 28 sierpnia 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych. 1 września został poważnie ranny w szyję. W połowie września dostał nominację na podporucznika czasu wojny. Po upadku powstania został wywieziony do Niemiec, przebywał w obozach: Stalag XI B w Fallingbostel, obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen i oflagu Oflag II D Gross-Born.

Piotr Hemperek (ur. 28 czerwca 1931 w Ignacowie, zm. 3 lipca 1992 w Zakopanem) – polski biskup rzymskokatolicki, historyk prawa, biskup pomocniczy lubelski w latach 1982–1992, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1983–1988.Aplikacja – praktyka absolwenta studiów prawniczych, mająca na celu przygotować go do wykonywania poszczególnych zawodów prawniczych. Praktyka ta odbywa się w miejscach i w czasie określonym szczegółowymi przepisami i kończy się zdaniem stosownego egzaminu państwowego.

Po zwolnieniu z oflagu w lutym 1945 roku wrócił do Polski, w Krakowie wznowił konspiracyjną działalność HP. Działał też w tajnym SN, zostając w listopadzie 1945 roku pełniącym obowiązku prezesa tego Stronnictwa. Prowadził jednocześnie działalność naukową, wykładając historię prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie Łódzkim jako profesor kontraktowy. W lipcu 1945 roku powołano go na członka Komisji Prawniczej PAU.

Państwo frankijskie (łac. Regnum Francorum) – początkowo plemienne państwo Franków, następnie jedno z najsilniejszych państw we wczesnośredniowiecznej Europie. W 800 roku na jego bazie utworzone zostało odnowione Cesarstwo Karola I Wielkiego.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

W listopadzie 1945 roku został aresztowany, wraz z innymi członkami Naczelnictwa HP, i oskarżony o udział w nielegalnych związkach Harcerstwo Polskie i Stronnictwo Narodowe, mając na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego. Po skazaniu przez sąd wojskowy na 5 lat więzienia, został zwolniony na mocy amnestii 1 maja 1947 roku.

Bad Fallingsbostel – uzdrowiskowe miasto powiatowe w Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia, siedziba powiatu Heidekreis. W 2008 liczyło 11 608 mieszkańców.Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

W listopadzie 1948 roku podjął pracę na KUL, pracując kolejno jako starszy asystent, adiunkt i profesor kontraktowy. W maju 1952 roku został ponownie aresztowany i oskarżony o działalność szpiegowską. Po półrocznym pobycie w więzieniu mokotowskim został zwolniony bez procesu, jednak bez prawa pracy na uczelni. Do pracy dydaktycznej wrócił po październiku 1956 roku, obejmując stanowisko zastępcy kierownika Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a następnie kierownika tej katedry (w latach 1960–1970). 1 stycznia 1957 roku został zastępcą profesora na tym wydziale, a 31 października tego roku odzyskał stopień i stanowisko docenta. Pod koniec życia wykładał też na ATK.

Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów (zwany też więzieniem na Rakowieckiej lub więzieniem mokotowskim) – znajduje się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Obóz Wielkiej Polski (OWP) – organizacja polityczna Obozu Narodowego, powołana podczas inaugurującego zjazdu 4 grudnia 1926 w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i przedstawicieli innych stronnictw prawicowych. Powstanie OWP miało na celu zjednoczenie prawicowych przeciwników sanacji i oddziaływanie na społeczeństwo w duchu idei narodowej.
II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.
Stronnictwo Narodowe – polska partia polityczna, utworzona w październiku 1928 w wyniku przekształcenia Związku Ludowo-Narodowego, której zadaniem było prowadzenie bieżącej działalności politycznej obozu narodowego (Narodowa Demokracja).
Stare Miasto w Warszawie – najstarszy ośrodek miejski Warszawy będący zwartym zespołem architektury zabytkowej, przeważnie z XVII i XVIII wieku o średniowiecznym układzie zabudowy, otoczone pierścieniem murów obronnych z XIV–XVI wieku. Ma rynek rozmieszczony na planie prostokąta.
Oflag II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof) – niemiecki obóz jeniecki dla oficerów wziętych do niewoli położony koło miejscowości Kłomino na Pomorzu istniejący w latach 1940-1945
Obóz koncentracyjny – miejsce przetrzymywania, zwykle bez wyroku sądu, dużej liczby osób uznawanych z różnych powodów za niewygodne dla władz. Służyć może różnym celom: od miejsca czasowego odosobnienia osób, wobec których zostaną podjęte później inne decyzje, poprzez obóz pracy przymusowej, czyli de facto niewolniczej, aż po miejsce fizycznej eksterminacji.

Reklama