• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Weksel  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Postępowanie nakazowe — w polskim systemie prawnym rodzaj postępowania szczególnego w procesie karnym lub rodzaj postępowania odrębnego w procesie cywilnym.Nakaz zapłaty – orzeczenie sądowe wydawane na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron wyłącznie na podstawie treści pozwu oraz załączonych do niego dokumentów.
  Dochodzenie roszczeń wekslowych w postępowaniu cywilnym[ | edytuj kod]

  Roszczenie z weksla może być dochodzone na drodze sądowej. Pozew wniesiony przez wierzyciela wekslowego może zostać rozpoznany w postępowaniu nakazowym, jeżeli powód zgłosi wniosek o wydanie nakazu zapłaty w tym postępowaniu. Sąd orzeka wówczas na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i przeprowadzania rozprawy i opiera się jedynie na złożonym pozwie oraz załączonym do niego oryginalnym wekslu. W razie złożenia ważnego weksla sąd wydaje nakaz zapłaty przesyłając go wierzycielowi oraz dłużnikowi. W nakazie zapłaty wyznaczony jest dwutygodniowy termin na zapłatę sumy wekslowej bądź na wniesienie przeciwko niemu zarzutów. Niezależnie od działań dłużnika, po dwóch tygodniach nakaz zapłaty staje się wykonalny i może być przedmiotem egzekucji komorniczej po nadaniu klauzuli wykonalności, a więc ma moc tytułu egzekucyjnego. Ponadto nakaz zapłaty od chwili wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, będący podstawą dla prowadzenia przez komornika postępowania zabezpieczającego.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Notyfikacja wekslowa - jest uregulowana w art. 45 prawa wekslowego. W przepisie tym został wprowadzony obowiązek notyfikacji, czyli zawiadomienia o odmowie przyjęcia lub zapłaty weksla. Notyfikacja nie jest formalną przesłanką regresu. Jej celem jest ostrzeżenie zobowiązanych regresowo. Umożliwia to dłużnikowi regresowemu (np. poręczycielowi wekslowemu) przygotowanie się do dokonania ewentualnej zapłaty.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • awal
 • czek
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik wyrazów obcych.
  2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 160).
  3. I. Heropolitańska, Weksel w obrocie gospodarczym, Twigger, Warszawa, 2007, s. 18
  4. S. Bratkowski, Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, Warszawa 2010, s. 238.
  5. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)
  6. Przyjęcie weksla (akcept) dokonywane jest przez złożenie podpisu na wekslu pod wyrazem „przyjmuję” („akceptuję”). Przyjęcie weksla powinno mieć charakter bezwarunkowy.
  7. Klauzula ma wtedy formę: bez odpowiedzialności za przyjęcie albo bez obliga.
  8. Wystawca, trasat, indosant lub poręczyciel weksla odpowiadają wobec jego posiadacza solidarnie, oznacza to, iż wierzyciel wekslowy może się domagać od każdego z nich lub od wszystkich łącznie zapłaty sumy wekslowej.
  9. Wniosek taki można wysnuć na podstawie art. 69 prawa wekslowego: W razie zmiany tekstu weksla osoby, które weksel podpisały po dokonaniu zmiany, odpowiadają według brzmienia tekstu zmienionego; osoby, które weksel poprzednio podpisały, odpowiadają według brzmienia tekstu pierwotnego.
  10. Natomiast do chwili uzupełnienia pozostaje on „swego rodzaju umową prawa cywilnego” i nie stosuje się raczej do niego przepisów prawa wekslowego.
  11. Protest sporządza się u notariusza.
  12. Zwrotne poszukiwanie – dochodzenie zapłaty sumy wekslowej.
  13. Rozprawa jest wyznaczana, jeżeli brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty.
  14. Według art. 485 § 2 kpc nakaz zapłaty na podstawie weksla wydaje się, jeżeli jego prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.
  15. Art. 492 § 3 kpc. Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutów sąd może na wniosek pozwanego wstrzymać wykonanie nakazu. Zgodnie z art. 782 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu się. Teoretycznie powód (wierzyciel), który uzyskał nakaz zapłaty nie musi składać wniosku o nadanie klauzuli wykonalności dla prawomocnego nakazu, gdyż powinien to zrobić sąd z urzędu. Jednakże w praktyce sąd ogranicza się jedynie do nadania klauzuli wykonalności, która pozostaje w aktach sprawy. Dlatego więc, jeżeli powód (wierzyciel) chce otrzymać wyżej wymieniony nakaz wraz z klauzulą to musi wystąpić z wnioskiem o wydanie nakazu i uregulować opłatę kancelaryjną od nadanej klauzuli.
  Awal (z fr. aval poręczenie wekslowe) - czynność prawna polegająca na poręczeniu za cudzy dług wekslowy. Poręczyciel wekslowy (awalista) odpowiada za zapłatę weksla tak samo, jak osoba, za której dług wekslowy poręczył.Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Notariusz (dawniej rejent od słowa regent, czyli uprawniona osoba, sprawująca władzę w imieniu monarchy, gdy ten nie może wykonywać swoich obowiązków) – mianowany przez ministra sprawiedliwości prawnik notariatu upoważniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności notarialnych.
  Encykłopedija suczasnoji Ukrajiny (ukr. Енциклопедія сучасної України, ЕСУ) – wielotomowe opracowanie w języku ukraińskim, przedstawiające informację o Ukrainie od początku XX wieku do dziś.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Papier wartościowy – zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.
  Prawo wekslowe – zbiór przepisów prawnych regulujący instytucje specyficzne dla weksla jako papieru wartościowego. Wydany ustawą z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe, z mocą obowiązującą od 1 lipca 1936 r.
  Deklaracja wekslowa - jest dokumentem zazwyczaj wystawianym łącznie z wekslem in blanco. Stwierdza ona treść porozumienia pomiędzy wystawcą weksla a bankiem przyjmującym weksel co do wypełnienia weksla.
  Wielka Encyklopedia Rosyjska (ros. Большая российская энциклопедия, БРЭ) – jedna z największych encyklopedii uniwersalnych w języku rosyjskim, wydana w 36 tomach w latach 2004–2017. Wydana przez spółkę wydawniczą o tej samej nazwie, pod auspicjami Rosyjskiej Akademii Nauk, na mocy dekretu prezydenckiego Władimira Putina nr 1156 z 2002 roku

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.883 sek.