Warstwa glebowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Warstwa glebowa – utwór (materiał macierzysty) znajdujący się w obrębie profilu glebowego lub pod nim, który charakteryzuje się cechami i właściwościami związanymi z litogenezą, a nie pedogenezą.

Mady (l. poj.: mada)(fluwisole, ang. alluvial soils) – gleby powstałe w wyniku nagromadzenia się materiału niesionego przez wody i akumulowanego w wyniku wytracania energii wody. Zasadniczą cechą mad jest obecność w profilu naprzemianległych warstw o różnym składzie granulometrycznym. Poszczególne warstwy mogą cechować się skrajnie różnym składem granulometrycznym lub zbliżonym. W zależności od typu utworów dominujących w profilach glebowych wyróżnia się mady:Profil glebowy – pionowy przekrój, odsłaniający morfologię (budowę) danej gleby, a w szczególności rodzaj, miąższość i wzajemny układ poziomów genetycznych.

Pojęcie warstwa glebowa jest używane w dwóch ujęciach. W szerszym znaczeniu opisuje się tak każdy materiał w obrębie gleby, ułożony mniej więcej równolegle do powierzchni, możliwy do oddzielenia od materiałów sąsiadujących. Tak rozumiana warstwa glebowa obejmuje zarówno poziomy glebowe jak i warstwy glebowe w węższym ujęciu.

Skały – duże skupiska minerałów jednorodnych lub różnorodnych. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się skały magmowe, osadowe i metamorficzne.Góra – wypukła forma ukształtowania terenu o silnie urozmaiconej rzeźbie, wysokościach względnych w stosunku do najbliższych den dolinnych powyżej 300 m i dużym nachyleniu stoków. Ze względu na wysokości względne i stromość stoków wyróżnia się góry niskie, średnie i wysokie. Ze względu na sposób powstania wyróżnia się góry fałdowe, zrębowe, wulkaniczne i ostańce.

W węższym ujęciu, tak jak podaje m.in. systematyka gleb Polski, są to materiały w obrębie gleby, które zostały wyodrębnione na podstawie różnic wynikających z litogenezy (powstania danej skały lub osadu), a nie powstałych poprzez działanie procesów glebotwórczych. Przykładami warstw w obrębie gleby mogą być np. przewarstwienia piasku w glebach torfowych, warstewki osadów aluwialnych w madach, lita skała, piasek eoliczny na piasku rzecznym, a także pokrywy stokowe w obszarach górskich (powstałe z tego samego lub innego materiału macierzystego jak podłoże skalne, na którym leży). Pomiędzy różnymi warstwami występują nieciągłości litologiczne, czyli skokowe zmiany uziarnienia, ułożenia lub charakteru osadów.

Warstwa w geologii to jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów). Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.Piasek – skała osadowa, luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych, przede wszystkim kwarcu. Wielkość ziaren waha się od 0,0625 do 2 mm, gęstość ziaren piasku kwarcowego wynosi około 2,62 g/cm.

Kiedy występują przynajmniej dwie warstwy glebowe w obrębie profilu mówimy o glebach niecałkowitych. Każda z warstw składa się z innego materiału macierzystego, w obrębie którego mogą powstawać poziomy glebowe.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • warstwa (geologia)
 • morfologia gleb
 • poziom genetyczny gleby
 • poziom diagnostyczny gleby
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Systematyka gleb Polski, wydanie 5. „Roczniki gleboznawcze - Soil Science Annual”. 62, 3, s. 37, 2011. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Warszawa. 
  2. Cezary Kabała: Właściwości fizyczne gleb. W: Andrzej Mocek (red.): Gleboznawstwo. Wyd. I. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 100, 101, 283. ISBN 978-83-01-17994-6.
  Morfologia gleb - dział nauki o glebie zajmujący się jej budową zewnętrzną. Morfologię dzieli się na makromorfologię i mikromorfologię.Poziom genetyczny, poziom glebowy - to warstwa mineralna, organiczna lub organiczno-mineralna, znajdująca się w obrębie profilu glebowego, mniej więcej równoległa do powierzchni gleby, przekształcona pod wpływem czynników glebotwórczych. Poszczególne poziomy genetyczne różnią się między sobą barwą, zawartością próchnicy, składem mineralogicznym i chemicznym, strukturą i innymi właściwościami. Rodzaj i układ poziomów genetycznych w profilu glebowym są charakterystyczne dla poszczególnych typów gleb .
  Warto wiedzieć że... beta

  Proces glebotwórczy – proces przekształcania skały macierzystej w glebę oraz dalszy rozwój gleby. Zachodzi pod wpływem czynników glebotwórczych.
  Procesy eoliczne, erozja eoliczna (wiatrowa) – to określenie wszelkiej działalności wiatru na rzeźbę terenu, jedna z zewnętrznych sił rzeźbotwórczych.
  Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem:
  Aluwium (l. mn. aluwia, od łac. alluere – obmywać, oblewać), to osady powstające w procesie akumulacji na skutek działalności wód płynących.
  Systematyka gleb Polski — systematyka gleb opracowywana przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze dla gleb z obszaru Polski.

  Reklama