• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Waldemar Winkiel

  Przeczytaj także...
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci skrót: TPD jest ogólnopolskim, pozarządowym stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Lipce Reymontowskie – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie.

  Waldemar Winkiel (ur. 1 kwietnia 1926 w Woli Drzewieckiej) – polski działacz społeczny, polityk, poseł na Sejm PRL III kadencji.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  W latach 1938–1939 uczeń I klasy gimnazjum w Skierniewicach. W trakcie okupacji naukę kontynuował na tajnych kompletach, a następnie w 1943 w tajnym gimnazjum w Godzianowie. Maturę zdał w 1946.

  W lipcu i sierpniu 1944 żołnierz w oddziale Batalionów Chłopskich „Boruty”.

  Skierniewice – miasto na prawach powiatu, położone na Równinie Łowicko-Błońskiej, w połowie drogi między Warszawą a Łodzią, w województwie łódzkim. Miasto było stolicą województwa skierniewickiego w latach 1975–1998. Miasto położone jest w dorzeczu Wisły, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w południowej części Równiny Łowicko-Błońskiej. Były miastem duchownym.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

  W marcu 1945 został prezesem Koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Lipcach, a następnie prezesem Sąsiedzkiego (gminnego) Związku „Wici” i członkiem Powiatowego Zarządu „Wici” w Skierniewicach. W latach 1946–1948 pełnił obowiązki kierownika organizacyjnego ZMW „Wici” w Łodzi. W 1948 został mianowany II sekretarzem Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (ZSL) – chłopska partia polityczna w Polsce, powstała 27 listopada 1949 z połączenia prokomunistycznego "lubelskiego" Stronnictwa Ludowego z resztkami rozbitego przez komunistów PSL "mikołajczykowskiego". ZSL jako partia satelicka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej realizowała jej politykę wobec wsi.

  W latach 1946–1954 student Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Magister filozofii (polonistyka).

  We wrześniu 1951 został zatrudniony na stanowisku redaktora w wydawnictwie Książka i Wiedza, a następnie w lutym 1957 w redakcji tygodnika „Wici”. W marcu 1957 został członkiem Zarządu Głównego ZMW, prezesem koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w ZG ZMW. W maju 1958 został kierownikiem organizacyjnym, a w lipcu wiceprzewodniczącym ZG ZMW (funkcję tę pełnił do kwietnia 1965). W 1959 został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Uniwersytetów Ludowych, a po śmierci Sylwestra Leczykiewicza mianowany przewodniczącym.

  Tygodnik Kulturalny - pismo społeczno-literackie wydawane w latach 1961-1990, będące kontynuacją związanego ze Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym czasopisma Orka. Tygodnik Kulturalny zajmował się życiem społecznym i kulturą masową, a także regionalną zwłaszcza w regionach wiejskich. Redaktorami naczelnymi byli m.in.: Antoni Olcha, F. Starzec, S. Adamczyk, J. Kania, S. Marat.WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  W listopadzie 1959 został członkiem Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od maja 1961 do maja 1965 był posłem na Sejm PRL III kadencji z okręgu Busko, członkiem sejmowych komisji kultury oraz nauki.

  W maju 1965 Sekretariat NK ZSL powołał go na redaktora naczelnego „Tygodnika Kulturalnego”. W październiku 1965 został mianowany kierownikiem wydziału propagandy NK ZSL. Funkcję tę pełnił do marca 1969, kiedy to na wniosek Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego Henryka Jabłońskiego, Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko podsekretarza stanu w tym resorcie (funkcję tę pełnił do stycznia 1976). Z urzędu został również członkiem prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju oraz prezesem Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego. W 1973 został prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

  Po rezygnacji z pracy w Ministerstwie Oświaty w styczniu 1976 Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wybrał go na prezesa oraz na społecznego redaktora naczelnego „Przyjaciela Dziecka” – organu prasowego TPD. Funkcję tę pełnił do 1981.

  W maju 1981 Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego wybrał go na sekretarza krajowych władz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1983 został redaktorem naczelnym organu prasowego ZSL – „Zielonego Sztandaru” i pełnił te obowiązki do 1984. Następnie do chwili przejścia na emeryturę w październiku 1986 pełnił funkcję wiceprezesa Cepelii. Do 2004 był prezesem Towarzystwa Przyjaciół Lipiec Reymontowskich.

  Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych.Spółdzielnia Wydawniczo-Handlowa „Książka i Wiedza” – polskie wydawnictwo powstałe w 1948 z połączenia Spółdzielni Wydawniczej „Książka”" (utworzonej przez działaczy PPR) i wydawnictwa "Wiedza" (związanego z PPS). W 1973 wydawnictwo weszło w skład koncernu RSW Prasa-Książka-Ruch, którego częścią pozostawało do likwidacji konglomeratu w 1990 r.
  Warto wiedzieć że... beta

  Liga Obrony Kraju – sekcja Ministerstwa Obrony Narodowej oraz stowarzyszenie ściśle współpracujące z MON, powstałe w okresie PRL jako organizacja paramilitarna. Na celu ma umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz ugrupowania ludzi gotowych do jej obrony, przede wszystkim na potrzeby wojska. Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
  Matura (łac. maturus ‘dojrzały’) – polski egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej. Absolwenci szkół średnich nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu, lecz świadectwo jego zdania wymagane jest od kandydatów na wyższe uczelnie. Odpowiednio wysoki wynik egzaminu maturalnego jest jedynym kryterium podczas naboru na wiele kierunków studiów wyższych. Matura nie jest jednak dokumentem poświadczającym wykształcenie średnie – tę funkcję pełni świadectwo ukończenia szkoły średniej. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Centralna Komisja Egzaminacyjna, której podlegają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzeniem matury w danym regionie.
  Uniwersytet Łódzki – polska wyższa uczelnia utworzona 24 maja 1945 jako kontynuatorka dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). W 2007 znalazł się wśród 500 najlepszych uczelni na świecie według rankingu magazynu The Times.
  Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja skupiająca młodzież ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych. Liczy obecnie ok. 10 tysięcy członków. Jego założycielem był w 1928 Ignacy Solarz – pedagog, twórca uniwersytetów ludowych. Obecnym prezesem Związku jest Dariusz Suszynski. Od 1996 Związek Młodzieży Wiejskiej jest pełnoprawnym członkiem Europejskiego Komitetu Młodych Farmerów i Klubów 4H, który skupia 25 organizacji europejskich. Jest również członkiem Polskiej Rady Młodzieży.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Wola Drzewiecka – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Lipce Reymontowskie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.793 sek.