• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uszkodzenie

  Przeczytaj także...
  Naprawa – obsługa umożliwiająca przywrócenie właściwości użytkowych uszkodzonym ogniwom lub pojedynczym zespołom maszyny w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części.Obiektem technicznym nazywamy każdy dowolny wytwór cywilizacji technicznej. Są to np.: samochody, obrabiarki , budynki, mosty itp. Przyjmuje się, że powstaniu obiektu technicznego występuje pięć podstawowych faz:
  Eksploatacja jest to zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

  Uszkodzenie obiektu eksploatacji jest to przypadek losowy, powodujący utracenie chwilowe lub stałe zdatności obiektu. Po dokonaniu remontu lub naprawy powraca się do pełnej lub częściowej zdatności. Uszkodzenie następuje wtedy, gdy wartości parametrów danego obiektu eksploatacji nie są w normie i przekraczają jego graniczne wartości wytrzymałości.

  Remont – to przywrócenie wartości użytkowej (funkcjonalności, sprawności techniczno-ekonomicznej) obiektu (maszyny, urządzenia, budynku). Należy odróżnić remont i naprawę (remont nieplanowy), która również polega na przywróceniu wartości użytkowej ale – obiektu uszkodzonego. Racjonalna gospodarka remontowa ma za zadanie nie dopuszczać do uszkodzenia obiektu poprzez stosowanie systemu remontów planowo-zapobiegawczych.

  Często uszkodzenie definiuje się jako przejście obiektu pracującego według modelu dwustanowego ze stanu zdatności do stanu niezdatności. Ponieważ często rozpatruje się modele pracujące w kilku stanach, należy również zdefiniować uszkodzenie dla takich modeli.

  Rodzaje uszkodzeń:

 • stopniowe
 • nagłe
 • usuwalne
 • nieusuwalne
 • krytyczne
 • ważne
 • mało ważne
 • nieistotne
 • Czynniki wywołujące uszkodzenia obiektów technicznych są związane bądź z samym obiektem, bądź z jego otoczeniem. Są to:

 • działanie czynników zewnętrznych
 • błędy użytkowania
 • błędy konserwacji
 • błędy remontu
 • błędy montażu
 • błędy technologiczne
 • przekroczenie czasu pracy obiektu
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.701 sek.