Ustawa o ochronie danych osobowych

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ustawa o ochronie danych osobowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych, w szczególności zapewniająca stosowanie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Ministerstwo Cyfryzacji – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej informatyzacja.Inspektor ochrony danych (czasami określany również jako Urzędnik ds. ochrony danych) jest osobą powoływaną przez każdą instytucję lub organ Unii Europejskiej w celu zapewnienia stosowania przepisów Rozporządzenia Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych. Ponadto doradza administratorom danych w kwestii wypełniania przez nich obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie wykonywania swoich obowiązków jest niezależny.

Ustawa z 2018 roku[ | edytuj kod]

Uchwalenie ustawy[ | edytuj kod]

10 maja 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił nową ustawę o ochronie danych osobowych, która zastąpiła ustawę z 1997 roku. Ustawa zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz ustanawia nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 roku. Nad przepisami ustawy pracowało Ministerstwo Cyfryzacji.

Osoba fizyczna – prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych. Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczne mają także zdolność do czynności prawnych, uzależnioną jednak od dalszych warunków. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się po osiągnięciu pełnoletności, ograniczoną zdolność do czynności prawnych od chwili ukończenia lat 13. Osoba fizyczna po ukończeniu 13 roku życia może zostać całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniona całkowicie. Pełnoletni może zostać częściowo pozbawiony zdolności do czynności prawnych, czyli zostać ubezwłasnowolniony częściowo.Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Jest również organem nadzorczym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Zakres ustawy[ | edytuj kod]

Ustawa o ochronie danych osobowych opisuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • ograniczenia lub wyłączenia przepisów ustawy lub RODO (art. 2-6 ustawy),
 • inspektor ochrony danych (art. 8-11 ustawy):
 • organy publiczne zobowiązane do jego wyznaczenia,
 • sposób zawiadomienia PUODO o wyznaczeniu IOD
 • sposób udostępniania danych inspektora przez podmiot, który go wyznaczył
 • certyfikacja w zakresie ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 42 RODO (art. 12-26)
 • kodeksy postępowania, o których mowa w art. 40 RODO, pomagające we właściwym stosowaniu RODO (art. 27-33)
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organ nadzorczy, zastępujący GIODO (art. 34-59 ustawy)
 • postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych (art. 60-74 ustawy)
 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 78-91 ustawy)
 • Nowelizacje[ | edytuj kod]

  Ustawę znowelizowano 2 razy. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2019 roku.

  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.Sejm VIII kadencji – skład Sejmu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.

  Ustawa z 1997 roku[ | edytuj kod]

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. określała:

 • zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych;
 • prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych;
 • organy ochrony danych osobowych;
 • kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 • zasady zabezpieczania danych osobowych;
 • zasady rejestracji zbiorów danych osobowych;
 • zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 • Ustawę znowelizowano wielokrotnie. Ostatnia zmiana weszła w życie 1 lutego 2018 roku, zaledwie 3 miesiące przed wejściem nowej ustawy. Ustawa zapewniała też stosowanie Dyrektywy 95/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej, obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracji, informatyzacji, spraw wewnętrznych, mniejszości narodowych oraz wyznań religijnych i etnicznych. Ministerstwo zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1997, w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego. Ministerstwo zniesiono 21 listopada 2011, z mocą od 18 listopada 2011. Na jego miejsce utworzono: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

  Utraciła moc 25 maja 2018 roku, z wyjątkiem części przepisów, które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie. Będą one obowiązywały do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającą decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało w 2018 roku projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 14 grudnia 2018 roku Sejm RP VIII kadencji uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 6 lutego 2019 roku.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000
  2. Druk nr 2410, sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-16] (pol.).
  3. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – Certyfikaty Ochrony Danych Osobowych, „Certyfikaty Ochrony Danych Osobowych”, 14 września 2017 [dostęp 2017-12-10] (pol.).
  4. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. z 2019 r. poz. 730).
  5. Z wyjątkiem przepisów art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4-7, art. 14-22, art. 23-28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7, które zachowywały moc do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie.
  6. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138)
  7. EUR-Lex - 31995L0046 - EN - EUR-Lex, eur-lex.europa.eu [dostęp 2018-06-01] (ang.).
  8. Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, legislacja.rcl.gov.pl [dostęp 2018-07-05].
  9. Głosowanie nr 37 na 74. posiedzeniu Sejmu, sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-16].
  10. 74. posiedzenie Sejmu. Podsumowanie trzeciego dnia, sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-16].
  11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125)




  Reklama