• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Bogumiła Kaniewska doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Semiotyki Literatury. Badaczka literatury XX wieku. Uprawia także krytykę literacką i tłumaczy prozę anglojęzyczną (Alicja w krainie czarów. Po drugiej stronie lustra). Jest autorką prac z dziedziny teorii powieści Świat w granicach "ja". O narracji pierwszoosobowej (1997), Śladami Tristrama Shandy(2000), a także książek o charakterze popularyzatorskim Wiesław Myśliwski (1995), Henryk Sienkiewicz (1999). Swoje doświadczenia dydaktyczne wykorzystała jako współautorka skryptu akademickiego Teoria literatury (wraz z Anną Legeżyńską) oraz książki Literatura polska XX wieku (wraz z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim).Adam Michnik (ur. 17 października 1946 w Warszawie) – polski publicysta, eseista, pisarz, historyk i działacz polityczny. Od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”.
  Kształcenie[ | edytuj kod]

  Proces kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) odbywa się na piętnastu wydziałach, obejmując swym zasięgiem najważniejsze dziedziny nauki: humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, a także te związane ze sztuką. Studia prowadzone są w trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, na trzech poziomach: I, II i III stopnia. Strategia Rozwoju UAM na lata 2009–2019 zakłada, że w przypadku studiów pierwszego stopnia UAM dążyć będzie do jak największego otwarcia na wszystkich, którzy chcą studiować, postrzegając studia jako klucz do osobistego rozwoju i do sukcesu zawodowego. Natomiast w przypadku studiów drugiego i trzeciego stopnia Uniwersytet im. Adama Mickiewicza będzie podnosić wymagania stawiane kandydatom na studia.

  Piotr Michałowski (ur. 1955 w Bydgoszczy) - polski poeta, eseista, krytyk literacki i teatralny, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego.Adam Wrzosek (ur. 6 maja 1875 w Zagórzu, zm. 26 lutego 1965 w Poznaniu) – polski lekarz patolog, antropolog oraz historyk medycyny.

  Troska o najwyższą jakość procesu dydaktycznego jest fundamentalnym zadaniem UAM. Uniwersytet dba o jakość kształcenia poprzez wierność zasadzie jedności badań i kształcenia oraz stałe uatrakcyjnianie i modernizację oferty dydaktycznej w celu zapewnienia studentom i absolwentom kompetencji potrzebnych na wymagającym rynku pracy.

  Bronisław Marciniak (ur. 30 czerwca 1950 w Pleszewie) – polski chemik, specjalizujący się w chemii fizycznej oraz fotochemii.Józef Barnaś (ur. 12 marca 1951 w Borowej na Podkarpaciu) – polski fizyk, profesor nauk fizycznych, specjalizuje się w fizyce teoretycznej oraz teorii ciała stałego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz profesor w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN. Twórca teoretycznego opisu zjawiska gigantycznego magnetooporu.

  Informacje dotyczące jednostek organizacyjnych, opisy efektów kształcenia możliwych do uzyskania na kierunkach/specjalnościach oraz przedmiotach, a także zasad punktacji ECTS i liczby punktów przypisanych poszczególnym przedmiotom można znaleźć w Katalogu ECTS, i na uczelnianej stronie USOSweb.

  Studenci i absolwenci zainteresowani formułą uczenia się przez całe życie mogą korzystać z licznych form kształcenia, jakie oferuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wśród nich są:

  James Anderson (ur. ok. 1680 w Aberdeen, zm. 28 maja 1739) pastor prezbiteriański, wolnomularz, autor "Konstytucji Wolnomularzy", zwanych później od jego nazwiska "Konstytucją Andersona"Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.
 • Studia podyplomowe, umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
 • Akademia „Artes Liberales” (AAL) i Międzykierunkowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH), dające okazję łączenia różnych specjalności humanistycznych
 • Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej (AMU-PIE), dzięki któremu studenci mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w językach obcych
 • Programy MOST i LLP Erasmus, ułatwiające mobilność studentów uczelni zarówno w kraju, jak i za granicą
 • Centrum Studiów Otwartych, oferujące mieszkańcom Wielkopolski możliwość udziału w życiu akademickim i uczestnictwa w wykładach z różnych dziedzin nauki
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku, dający możliwość kształcenia i rozwoju bez ograniczeń wiekowych.
 • Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza działają Parlament Studentów i Parlament Doktorantów. Ponadto z inicjatywy studentów, powstało na UAM Stowarzyszenie Studentów Niepełnosprawnych „Ad Astra”.

  Akademia Królewska w Poznaniu (niem. Königliche Akademie zu Posen) – istniejąca w latach 1903-1919 pruska szkoła wyższa w Poznaniu.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Rankingi i statystyki[ | edytuj kod]

  Corocznie uniwersytet zajmuje 3 miejsce w rankingu polskich uczelni publicznych przeprowadzanych przez „Rzeczpospolitą” i „Perspektywy”. Według World University Rankings 2018 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest piątą uczelnią wyższą w Polsce.

  W światowym rankingu uniwersytetów (szanghajskim) z 2017 uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 701–800. Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2018, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 4 miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 678 pośród wszystkich typów uczelni.

  Jerzy Strzelczyk (ur. 24 grudnia 1941 w Poznaniu) – polski naukowiec, historyk-mediewista specjalizujący się m.in. w początkach państwa polskiego oraz państw barbarzyńskich na ziemiach dawnego Imperium Romanum.Hanna Maria Kóčka-Krenz (ur. 1947) - archeolog, profesor nauk humanistycznych, dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Zmiany strukturalne po 1989 roku:

 • w 1993 r. utworzono Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki, w miejsce Wydziału Matematyki i Fizyki, Wydział Studiów Edukacyjnych w wyniku przekształcenia Instytutu Pedagogiki, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych,
 • w 1998 r. powstał Wydział Teologiczny,
 • w 2002 r. utworzono Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu w wyniku przekształcenia tamtejszego Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego,
 • w 2008 r. utworzono Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w wyniku przekształcenia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, istniejącego w ramach Wydziału Nauk Społecznych,
 • w 2012 r. utworzono Wydział Anglistyki w wyniku przekształcenia Instytutu Filologii Angielskiej, istniejącego w ramach Wydziału Neofilologii,
 • w 2019 r. dokonano podziału na szkoły dziedzinowe oraz wyodrębniono nowe wydziały: Wydział Archeologii, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, Wydział Filozoficzny, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Historii, Wydział Nauk o Sztuce, Wydział Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydział Socjologii.
 • Szkoły dziedzinowe i wydziały[ | edytuj kod]

  Wydział Chemii Collegium Chemicum
  Collegium Historicum

  Szkoły i wydziały

  Sławomir Pietras (ur. 28 listopada 1943 w Czeladzi) – polski działacz kulturalny, dyrektor naczelny polskich teatrów operowych, popularyzator opery i baletu, z wykształcenia prawnik.Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WMiI UAM) – jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształci on studentów na dwóch kierunkach (matematyka oraz informatyka), w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Wydział mieści się w budynku Collegium Mathematicum przy ul. Umultowskiej 87 (kampus Morasko).

  Szkoła Nauk o Języku i Literaturze UAM

 • Wydział Anglistyki
 • Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Wydział Neofilologii
 • Szkoła Nauk Humanistycznych UAM

 • Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
 • Wydział Archeologii
 • Wydział Filozoficzny
 • Wydział Historii
 • Wydział Nauk o Sztuce
 • Wydział Teologiczny
 • Szkoła Nauk Społecznych UAM

 • Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Psychologii i Kognitywistyki
 • Wydział Socjologii
 • Wydział Studiów Edukacyjnych
 • Szkoła Nauk Ścisłych UAM

  Monika Gruchmanowa (z domu Mrozówna, ur. 13 listopada 1922 w Gelsenkirchen-Horst, Westfalia, zm. 14 sierpnia 2001 w Poznaniu) – profesor UAM, językoznawca, socjolingwista, znawca języka polskiego i gwary poznańskiej.Uczelnie w Poznaniu - miasto Poznań jest ważnym ośrodkiem akademickim w Polsce. Funkcjonuje tutaj 8 publicznych (państwowych) uczelni - w tym 5 uniwersytetów - oraz 20 uczelni niepublicznych (niepaństwowych) (2012). W Poznaniu studiuje, według danych z 2012 roku, ponad 135 tys. studentów.
 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki
 • Wydział Matematyki i Informatyki
 • Szkoła Nauk Przyrodniczych UAM

 • Wydział Biologii
 • Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
 • Szkoła Doktorska UAM

  Ponadto UAM sprawuje opiekę naukowo-dydaktyczną nad Nauczycielskimi Kolegiami Języków Obcych w Gorzowie Wielkopolskim, Kaliszu, Lesznie, Wrześni oraz w Złotowie.

  Filie[ | edytuj kod]

 • Collegium Polonicum w Słubicach
 • Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie
 • Nadnotecki Instytut UAM w Pile
 • Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
 • Jednostki ogólnouczelniane[ | edytuj kod]

 • Archiwum UAM – powstało 7 października 1957 jako jednostka ogólnouczelniana, w celu gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentów wytworzonych przez uczelnię. Od 1977 roku do końca lat 80. za prowadzenie sekretariatu odpowiedzialny był Instytut Historii UAM, następnie była to jednostka międzywydziałowa, od lat 90. ponownie ogólnouczelniana. W przeszłości jednostką kierowali: kierownik (1957–1958), a następnie jako kurator Zdzisław Grot (1958–1969), Jerzy Marczewski (1958–1964) Franciszek Paprocki (1965–1969 i 1973–1978), Maria Banasiewicz (1969–1973), kurator Irena Radtke (1978–1988), Anna Ryfa (1980–1988), Ilona Czamańska (1988–1989) i Grzegorz Łukomski (1991-2005). Obecnym (od 2005) kierownikiem jest Anna Domalanus.
 • Biblioteka Uniwersytecka
 • Centrum Zaawansowanych Technologii
 • Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi
 • Ogród Botaniczny
 • Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM
 • Wydawnictwo Naukowe UAM
 • Studium Językowe
 • Studium WF i Sportu
 • Jednostki wspólne i międzyuczelniane[ | edytuj kod]

 • Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum
 • Centrum NanoBioMedyczne
 • Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI)
 • Zamiejscowe jednostki organizacyjne[ | edytuj kod]

 • Stacja Ekologiczna w Jeziorach
 • Stacja Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Białej Górze
 • Stacja Geoekologiczna w Storkowie
 • Stacja Polarna „Petuniabukta”
 • Stacja Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Poznań-Morasko”
 • Centra Uniwersyteckie[ | edytuj kod]

 • Centrum Badań im. Edyty Stein
 • Centrum Humanistyki Otwartej
 • Centrum Integracji Europejskiej
 • Polski Instytut Archeologiczny w Atenach
 • Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego
 • Centrum Badań Migracyjnych
 • Centrum Badań Metropolitalnych
 • Laboratorium C14
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WT UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kształcący studentów w dwóch kierunkach:Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Université de Strasburg II jest to francuski uniwersytet publiczny mający swoją siedzibę w mieście Strasburg. Uczelnia jest popularnie nazywana UMB albo Strasburg II, dawniej Universiteté des Scienes Humaines. Obecnie na uczelni studiuję ponad 13 000 studentów wszystkich kierunków wpartych ponad 900 osobową kadrą naukową. Uczelnia specjalizuję się w dziedzinie nauk humanistycznych a także nauk społecznych.
  Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WCh UAM) - jeden z 15 wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształcący studentów na kierunku chemia (w ośmiu specjalnościach), na studiach stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (zaocznych). Mieści się on w budynku Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6.
  Stefan Korboński pseud. Nowak, Zieliński, Stefan Zieliński (ur. 2 marca 1901 w Praszce, zm. 23 kwietnia 1989 w Waszyngtonie) – polski polityk ruchu ludowego, prawnik, publicysta, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, Delegat Rządu na Kraj od 27 marca do 28 czerwca 1945, poseł na Sejm Ustawodawczy z listy PSL.
  Jan Nowak-Jeziorański, właśc. Zdzisław Antoni Jeziorański pseud. „Janek”, „Jan Zych” (ur. 2 października 1914 w Berlinie, zm. 20 stycznia 2005 w Warszawie) – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz i żołnierz AK, kurier i emisariusz Komendy AK i Rządu RP w Londynie. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Andrzej Bogusław Legocki (ur. 21 października 1939 w Rychwale) – polski naukowiec, biochemik, profesor nauk przyrodniczych, w latach 2003–2006 prezes Polskiej Akademii Nauk; kolekcjoner sztuki.
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – placówka naukowa i edukacyjna Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowana w dzielnicy Ogrody, pełniąca jednocześnie funkcję publicznego parku. Pierwotnie ogrodem botanicznym w Poznaniu był dzisiejszy Park Wilsona.
  Zdzisław Henryk Grot (ur. 30 grudnia 1903 w Gozdaninie, zm. 7 sierpnia 1984 w Poznaniu) – polski historyk, specjalista w zakresie dziejów Wielkopolski (zwłaszcza powstania wielkopolskiego, Prus i Niemiec oraz historii rozwoju kultury fizycznej w Polsce).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.107 sek.