Uniwersytet Opolski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Uniwersytet Opolski (UO) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów w Polsce z siedzibą w Opolu. Powstał w 1994 roku w wyniku połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich (zał. 1950 we Wrocławiu i przeniesionej w 1954 roku do Opola) oraz opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Nysie, bazującej na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie pracowała kadra naukowa dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uczelnia odwołuje się swoimi tradycjami do prób stworzenia Uniwersytetu Piastowskiego w Brzegu w XVI wieku przez księcia Jerzego II Wspaniałego i w Nysie w XVII wieku przez księcia biskupa Karola Habsburga. Jest jedną z najważniejszych uczelni w Opolu, na której w 2011 roku studiowało blisko 16,5 tysiąca studentów.

Miasteczko akademickie Uniwersytetu Opolskiego (do 1994 miasteczko akademickie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu) – miasteczko uniwersyteckie Uniwersytetu Opolskiego grupujące głównie wydziały opolskiej uczelni oraz domy studenckie. Zlokalizowane jest w centrum miasta. Całość kompleksu jest sukcesywnie wznoszona od lat 50. XX w. Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.

Kształci studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat Uniwersytet Opolski jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. W jego ramach znajduje się 12 wydziałów, 20 instytutów oraz 12 jednostek międzyuczelnianych, w tym m.in. Biblioteka Główna, Studium Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

W roku 2011/12 w Polsce istniało 460 uczelni, w tym: 19 uniwersytetów, 25 uczelni technicznych, 7 uczelni rolniczych, 77 uczelni ekonomicznych, 17 uczelni pedagogicznych, 9 uczelni medycznych, 2 uczelnie morskie, 6 akademii wychowania fizycznego, 23 uczelnie artystyczne, 14 uczelni teologicznych, 7 uczelni resortu obrony narodowej i resortu spraw wewnętrznych oraz 254 pozostałe placówki.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.

W 2011 roku zatrudnionych było 771 pracowników naukowo-dydaktycznych (z czego 60 na stanowisku profesora zwyczajnego, 155 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 387 na stanowisku adiunkta, 80 na stanowisku asystenta, 84 na stanowisku starszego wykładowcy oraz 5 lektorów). Pod względem uzyskanych stopni naukowych na uczelni pracowało: 87 profesorów, 165 doktorów habilitowanych i 350 doktorów. Uniwersytet ponadto współpracuje z emerytowanymi profesorami, których autorytet wspiera zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Opolskiego (IS UO) - jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z socjologią narodu i stosunków etnicznych, antropologią społeczną, teorią rozwoju lokalnego, zagadnieniami patologii społecznej i wzorów społecznych. Instytut oferuje studia na kierunku socjologia. Aktualnie na instytucie kształci się studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach Collegium Civitas im. Bolesława Wierzbiańskiego, położony przy ulicy Katowickiej 89 w Opolu.Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego (WF UO) - jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego w Opolu powstały w 1996 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Filologiczno-Historycznego i podzielenia go na wyżej wymieniony oraz Wydział Historyczno-Pedagogiczny Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na trzech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Według stanu na 2011 rok na uczelni studiowało łącznie 16 572 studentów, w tym 10 476 na studiach dziennych, 4315 na studiach zaocznych, 423 na studiach wieczorowych, 380 doktorantów oraz 1078 słuchaczy studiów podyplomowych.

Władze[ | edytuj kod]

Władze rektorskie[ | edytuj kod]

W kadencji 2020–2024:

Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

Władze administracyjne[ | edytuj kod]

W kadencji 2020–2024:

Poczet rektorów[ | edytuj kod]

 • 1994–1995: prof. dr hab. Jerzy Pośpiech (ur. 1933) – filolog, polonista
 • 1995–1996: prof. dr hab. Franciszek Marek (ur. 1930) – historyk i pedagog
 • 1996–2002: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) – historyk i historyk sztuki
 • 2002–2005: prof. dr hab. Józef Musielok (ur. 1946) – fizyk
 • 2005–2008: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) – historyk i historyk sztuki
 • 2008–2012: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (ur. 1948) – chemik
 • 2012–2016: prof. dr hab. Stanisław Nicieja (ur. 1948) – historyk i historyk sztuki
 • 2016–nadal: prof. dr hab. Marek Masnyk (ur. 1956) – historyk
 • Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego (WCh UO) – jeden z 8 wydziałów Uniwersytetu Opolskiego, powstały 1 września 2008 roku w wyniku reorganizacji Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz podzielenia go na wyżej wymieniony i Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego. Kształci studentów na kierunku chemia zaliczanym do nauk przyrodniczych, na studiach stacjonarnych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dzieli się na 4 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z eksperymentalną psychologią społeczną, psychologią wychowawczą i psychologią kliniczną. Instytut oferuje studia na kierunku psychologia o specjalnościach: psychologia społeczna, psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii wpływu społecznego oraz psychoprofilaktyki zaburzeń psychicznych. Aktualnie na instytucie kształci się blisko 700 studentów w trybie dziennym i zaocznym. Instytut uczestniczy w projektach badawczych oraz dysponuje samodzielną biblioteką instytutową. Siedzibą instytutu jest gmach przejęty w 1970 roku po I Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Opolu, mieszczący się przy placu Staszica 1.
  Studia drugiego stopnia (dawniej: studia uzupełniające magisterskie) – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia.
  Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
  Ekonomia – nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr. Słowo „ekonomia” wywodzi się z języka greckiego i tłumaczy się jako oikos, co znaczy dom i nomos, czyli prawo, reguła. Starożytni Grecy stosowali tę definicję do określania efektywnych zasad funkcjonowania gospodarstwa domowego.

  Reklama