• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Unia Demokratyczna  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Stanisław Tymiński, znany jako Stan Tyminski (ur. 27 stycznia 1948 w Pruszkowie) – polski biznesmen prowadzący interesy w USA, Kanadzie i Ameryce Południowej, zajmujący się branżą elektroniczną, komputerową i telewizyjną, kandydat w polskich wyborach prezydenckich w 1990 i 2005 roku, założyciel Partii X.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.

  Unia Demokratyczna (UD) – polska partia polityczna o charakterze centrowym, powstała z inicjatywy Tadeusza Mazowieckiego, działająca w latach 1990/1991–1994.

  Historia[ | edytuj kod]

  Powstanie[ | edytuj kod]

  Unia Demokratyczna została powołana jako jednolite ugrupowanie po wyborach prezydenckich w 1990 przez wywodzące się z „Solidarności” środowiska wspierające kandydaturę premiera Tadeusza Mazowieckiego, który przegrał w pierwszej turze z Lechem Wałęsą i Stanem Tymińskim.

  Waldemar Pawlak (ur. 5 września 1959 w Modelu) – polski polityk, dwukrotny prezes Rady Ministrów: w 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993–1995.Jan Rulewski (ur. 18 kwietnia 1944 w Bydgoszczy) – polski polityk i związkowiec, poseł na Sejm I, II i III kadencji, od 2007 senator VII i VIII kadencji.

  Trzon organizacyjny stworzyły struktury komitetu wyborczego byłego premiera, do których dołączyły Forum Prawicy Demokratycznej (z którego wyłamała się niewielka grupa, tworząc Koalicję Republikańską) oraz Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (z którego odszedł Zbigniew Bujak, powołując Ruch Demokratyczno-Społeczny). Przewodniczącym ugrupowania został Tadeusz Mazowiecki, który po przegranych wyborach zrezygnował ze stanowiska premiera. Uzyskał 556 głosów na 601 oddanych. Funkcję tę sprawował przez cały okres działalności partii. Kongres zjednoczeniowy odbył się w maju 1991. UD stała się partią politycznego centrum, skupiającą polityków postsolidarnościowych o szerokim spectrum politycznych poglądów od lewicowo-socjaldemokratycznych, przez socjalliberalne i chadeckie po liberalno-chrześcijańskie i konserwatywne. Po kongresie wiceprzewodniczącymi partii byli Jacek Kuroń, Władysław Frasyniuk i Aleksander Hall.

  Metoda Hare’a-Niemeyera – metoda stosowana do podziału mandatów w systemach wyborczych opartych na proporcjonalnej reprezentacji z listami partyjnymi, powstała na skutek modyfikacji metody Hare’a przez niemieckiego matematyka Horsta Niemeyera. Nazywana jest także metodą matematycznej proporcji lub największej reszty.Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD) – polska partia polityczna o charakterze centroprawicowym i liberalnym, działająca w latach 1990–1994.

  Wybory 1991[ | edytuj kod]

  Wyniki listy Unii Demokratycznej w wyborach do Sejmu w 1991

  W wyborach parlamentarnych w 1991 Unia Demokratyczna zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 12,3%. W wyniku niewielkiej przewagi nad kolejnymi komitetami, rozdrobnienia na ówczesnej scenie politycznej i stosowania jako przelicznika metody Hare’a-Niemeyera UD zdobyła jedynie 62 mandaty (o dwa więcej od SLD), przy czym o jeden z nich na skutek nieprecyzyjnych przepisów ordynacji wyborczej przez parę miesięcy trwał spór z Chrześcijańską Demokracją. W Senacie I kadencji znalazło się 21 przedstawicieli UD, wkrótce dołączyło do nich dwóch senatorów niezależnych.

  Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.Chrześcijańska Demokracja – polski koalicyjny komitet wyborczy startujący w wyborach parlamentarnych w 1991 oraz koło poselskie funkcjonujące w Sejmie I kadencji.

  Na skutek dojścia do porozumienia przez kilka ugrupowań prawicowych politycy zwycięskiej partii nie znaleźli się w Prezydium Sejmu ani Prezydium Senatu, a powierzona przez ówczesnego Prezydenta Lecha Wałęsę Bronisławowi Geremkowi misja sformowania rządu zakończyła się niepowodzeniem. UD znalazła się w opozycji do rządu Jana Olszewskiego. Wkrótce rozpoczęła bliską współpracę z Kongresem Liberalno-Demokratycznym i Polskim Programem Gospodarczym, tworząc tzw. małą koalicję.

  Jan Ferdynand Olszewski (ur. 20 sierpnia 1930 w Warszawie) – polski polityk, adwokat i publicysta. Kawaler Orderu Orła Białego.Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) – polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR, dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej, w latach 1989–2001 poseł na Sejm X, I, II i III kadencji. Kawaler Orderu Orła Białego.

  Rząd Hanny Suchockiej[ | edytuj kod]

  Po odwołaniu gabinetu Jana Olszewskiego i nieudanej próbie stworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka prezydent powołał nową Radę Ministrów pod kierownictwem posłanki Unii Demokratycznej, Hanny Suchockiej. W skład rządu poza Unią Demokratyczną i KLD weszły niewielkie ugrupowania centroprawicowe (PChD i SLCh), a także partie prawicy narodowej (ZChN i PSL-PL). Nieznaczną większość w Sejmie zapewniało początkowo poparcie m.in. posłów „Solidarności” i małych kół poselskich.

  Zofia Kuratowska (ur. 20 lipca 1931 w Skolimowie, zm. 8 czerwca 1999 w Pretorii) – polska lekarka, specjalista hematolog, polityk, dyplomata, senator I, II i III kadencji. Córka polskiego matematyka Kazimierza Kuratowskiego.Rząd Jana Olszewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana Olszewskiego powołany 23 grudnia 1991 przez pierwszy w III Rzeczypospolitej wybrany w pełni wolnych wyborach Sejm I kadencji.

  Jesienią 1992 część działaczy tworzących w ramach UD Frakcję Prawicy Demokratycznej na czele z Aleksandrem Hallem (w tym sześciu posłów) opuściło partię, tworząc Partię Konserwatywną. Tym samym klub poselski Unii Demokratycznej przestał być największą frakcją w Sejmie, ustępując miejsca Sojuszowi Lewicy Demokratycznej.

  Ruch dla Rzeczypospolitej (RdR) – polska partia polityczna o charakterze prawicowym, patriotycznym i antykomunistycznym, działająca w latach 1992–1999.Wybory prezydenckie w Polsce w 1990 r. pierwsze powszechne wybory odbyły się 25 listopada (I tura) i 9 grudnia (II tura). O stanowisko prezydenta ubiegało się 6 kandydatów: Roman Bartoszcze, Włodzimierz Cimoszewicz, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Moczulski, Stanisław Tymiński, Lech Wałęsa; kilku innych (m.in. Janusz Korwin-Mikke, Władysław Siła-Nowicki, Bolesław Tejkowski, Kornel Morawiecki, Jan Ludwik Bratoszewski, Edward Mizikowski, Waldemar Trajdos, Józef Onoszko, Janusz Bryczkowski) nie zdołało zebrać wymaganych 100 tys. podpisów poparcia. Frekwencja wyborcza w I turze wyniosła 60,6%, a w II – 53,4%.

  29 maja 1993 Sejm uchwalił głosami m.in. SLD, PSL, KPN, PC, RdR i części posłów NSZZ „S” wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. Lech Wałęsa, nie przyjmując dymisji rządu, rozwiązał parlament.

  Wybory 1993[ | edytuj kod]

  UD zdecydowała się na samodzielny start do Sejmu i Senatu, wzmacniając swoje listy grupą posłów związkowych, którzy opowiedzieli się za rządem (m.in. Jana Rulewskiego i Bogdana Borusewicza). W wyborach parlamentarnych w 1993 partia zdobyła 10,59% głosów, zajmując trzecie miejsce za SLD i PSL.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Hanna Suchocka (ur. 3 kwietnia 1946 w Pleszewie) – polska polityk, radca prawny i nauczyciel akademicki. W latach 1992–1993 premier Polski, minister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim. Posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm X, I, II i III kadencji.

  Partia zdobyła ok. 80 tys. głosów więcej niż dwa lata wcześniej. Łącznie uzyskała 74 mandaty poselskie i 4 senackie. Parlamentarzystki Unii (posłanka Olga Krzyżanowska i senator Zofia Kuratowska) objęły stanowiska wicemarszałków w obu izbach. UD znalazła się w opozycji, głosując przeciwko wotum zaufania dla rządu Waldemara Pawlaka.

  Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie – polska centroprawicowa partia polityczna działająca w pierwszej połowie lat 90., początkowo jako Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność".Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

  Zjednoczenie z KLD[ | edytuj kod]

  W 1994 UD połączyła się z Kongresem Liberalno-Demokratycznym. W wyniku fuzji powstały partia i klub parlamentarny o nazwie Unia Wolności.

  Wybory parlamentarne[ | edytuj kod]  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z Konstytucją, najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Olga Teresa Krzyżanowska (ur. 10 września 1929 w Warszawie) – polska polityk, działaczka społeczna, lekarka, posłanka na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji.
  Wybory parlamentarne w Polsce w 1991 r. odbyły się 27 października 1991 roku. Były to pierwsze w Polsce po II wojnie światowej całkowicie wolne wybory parlamentarne.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.889 sek.