Typ MIME

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Media type zwany także typem MIME (od ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) oraz czasem Content-Type (po nazwie nagłówka kilku protokołów, którego wartość jest tego typu) – to dwuczęściowy identyfikator formatu plików i formatu treści przesyłanych w Internecie. Identyfikatory te były początkowo zdefiniowane w RFC 2046 ↓ do użycia w komunikatach poczty elektronicznej przesyłanej protokołem SMTP, ale ich użycie rozprzestrzeniło się na inne zastosowania, takie jak protokoły HTTP czy SIP.

Windows Media Audio (WMA) - format kompresji dźwięku stworzony przez Microsoft. W zamierzeniach producenta ma konkurować z formatem MP3.MIME (ang. Multipurpose Internet Mail Extensions) to standard stosowany przy przesyłaniu poczty elektronicznej (ang. e-mail). MIME definiuje budowę komunikatu poczty elektronicznej.

Identyfikator typu składa się z przynajmniej dwóch części: typu i podtypu, oraz opcjonalnych parametrów. Na przykład podtypy typu text posiadają opcjonalny parametr charset używany do wskazania kodowania znaków, a podtypy typu multipart często definiują parametr boundary jako separator poszczególnych części.

Typy lub podtypy zaczynające się od „x-” są określone jako niestandardowe – nie mogą być zarejestrowane w IANA. Podtypy zaczynające się od vnd. należą do rozszerzeń poszczególnych dostawców.

Zestaw znaków to zestawienie znaków pisma z odpowiadającymi im kodami liczbowymi. Tabelę taką można następnie wykorzystać do przekształcenia tekstu na postać cyfrową, w szczególności w komputerze.Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

Lista popularnych typów[ | edytuj kod]

Internet Assigned Numbers Authority (IANA) zarządza rejestrem identyfikatorów typów oraz rejestrem identyfikatorów kodowań znaków.

IANA utrzymuje w Internecie listę typów swobodnie dostępną.

XHTML (ang. Extensible HyperText Markup Language, rozszerzalny język znaczników hipertekstowych) – język służący do tworzenia stron WWW ogólnego przeznaczenia. Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.MP3 ((ang.) MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3) – algorytm kompresji stratnej dźwięku, przetworzonego uprzednio na sygnał cyfrowy. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest zdefiniowany przez IETF w dokumencie RFC 5219.

Niektóre z ważniejszych typów używanych w Internecie:

 • Typ application: pliki specyficzne dla programów
 • application/EDI-X12: EDI X12 data; Zdefiniowany w RFC 1767 ↓
 • application/EDIFACT: EDI EDIFACT data; Zdefiniowany w RFC 1767 ↓
 • application/javascript: JavaScript; Zdefiniowany w RFC 4329 ↓
 • application/octet-stream: Dowolny strumień bajtów. Jest to „domyślny” typ używany często do oznaczenia plików wykonywalnych, plików nieznanego typu, lub plików które powinny być pobrane protokołem nie obsługującym odpowiednika nagłówka „content disposition”. RFC 2046 ↓ definiuje ten typ jako typ awaryjny dla wszelkich nierozpoznanych podtypów.
 • application/ogg: Ogg, a multimedia bitstream container format; Zdefiniowany w RFC 3534 ↓
 • application/xhtml+xml: XHTML; Zdefiniowany w RFC 3236 ↓
 • application/x-shockwave-flash: pliki Adobe Flash; Opisane w Adobe TechNote tn_4151 i Adobe TechNote tn_16509
 • application/json: Notacja Obiektowa JavaScript JSON; Zdefiniowany w RFC 4627 ↓
 • Typ audio: Audio
 • audio/mpeg: MP3 lub inny MPEG audio; Zdefiniowany w RFC 3003 ↓
 • audio/x-ms-wma: Windows Media Audio; Opisany w Microsoft KB 288102
 • audio/vnd.rn-realaudio: RealAudio; Opisany w RealPlayer Customer Support Answer 2559
 • audio/x-wav: WAV audio
 • Typ example
 • Typ image
 • image/gif: Obraz GIF; Zdefiniowany w RFC 2045 ↓ i RFC 2046 ↓
 • image/jpeg: Obraz JPEG JFIF; Zdefiniowany w RFC 2045 ↓ i RFC 2046 ↓
 • image/png: Obraz PNG; Zarejestrowany:
 • image/tiff: Obraz TIFF; Zdefiniowany w RFC 3302 ↓
 • image/vnd.microsoft.icon: Obraz ICO; Zarejestrowany:
 • Typ message
 • Typ model: Modele 3D
 • Typ multipart: Archiwa i inne obiekty składające się z więcej niż jednej części
 • multipart/mixed: MIME E-mail; Zdefiniowany w RFC 2045 ↓ i RFC 2046 ↓
 • multipart/alternative: MIME E-mail; Zdefiniowany w RFC 2045 ↓ i RFC 2046 ↓
 • multipart/related: MIME E-mail; Zdefiniowany w RFC 2387 ↓ i używany przez MHTML (HTML mail)
 • Typ text: Tekst zrozumiały dla ludzi lub kod źródłowy
 • text/css: Cascading Style Sheets; Zdefiniowany w RFC 2318 ↓
 • text/html: HTML; Zdefiniowany w RFC 2854 ↓
 • text/javascript (Przestarzały): JavaScript; Zdefiniowany i zdefiniowany jako przestarzały przez RFC 4329 ↓ z powodu małego użycia wobec: application/javascript
 • text/plain: Dane tekstowe; Zdefiniowany w RFC 2046 ↓ i RFC 3676 ↓
 • text/xml: eXtensible Markup Language; Zdefiniowany w RFC 3023 ↓
 • Typ video: Video
 • video/mpeg: MPEG-1 Wideo z multiplexed audio; Zdefiniowany w RFC 2045 ↓ i RFC 2046 ↓
 • video/mp4: MP4 video; Zdefiniowany w RFC 4337 ↓
 • video/quicktime: QuickTime video; Zarejestrowany:
 • video/x-ms-wmv: Windows Media Video; Opisany w Microsoft KB 288102
 • HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol – protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych) to protokół sieci WWW (ang. World Wide Web). Obecną definicję HTTP stanowi RFC 2616. Za pomocą protokołu HTTP przesyła się żądania udostępnienia dokumentów WWW i informacje o kliknięciu odnośnika oraz informacje z formularzy. Zadaniem stron WWW jest publikowanie informacji – natomiast protokół HTTP właśnie to umożliwia.Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.
  Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) – transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów.
  RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.
  SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321
  World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.
  RealAudio – format kompresji dźwięku stworzony przez firmę RealNetworks. Kodek został opracowany głównie z myślą o wykorzystaniu go w strumieniowaniu dźwięku przy łączu internetowym o niskiej przepustowości. Wiele internetowych stacji radiowych korzysta z RealAudio przy transmitowaniu audycji przez Internet.
  Adobe Flash (dawniej Macromedia Flash) – program komputerowy, technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych. Powstałe pliki .swf, zwane często "plikami Flash" można odtwarzać na stronie za pomocą przeglądarki internetowej z zainstalowaną odpowiednią wtyczką (np. Adobe Flash Player) lub w oddzielnym programie do tego przeznaczonym. Od wersji Flash 5, program wyposażony został w język programowania do obsługi zdarzeń (np. kliknięcie elementu myszą) – ActionScript. Dzięki temu we Flashu można tworzyć interaktywne animacje i programy, np. popularne w sieci WWW gry Flash. Oprócz tego, pliki Flash są wykorzystywane do internetowych reklam i prezentacji. Istnieją również strony internetowe całkowicie oparte na plikach Flash.

  Reklama