• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Token ring  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Pakiet telekomunikacyjny (pot. pakiet) – sformatowana jednostka informacji przesyłana poprzez sieć wykorzystującą komutację pakietów. Sieci, które nie obsługują przesyłania pakietów, takie jak np. tradycyjne połączenia modemowe lub połączenia CSD w sieci komórkowej, transmitują dane jako strumień bitów. Topologia sieci komputerowej – model układu połączeń różnych elementów (linki, węzły itd.) sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.
  Standard IEEE 802.5 – IBM Token Ring[ | edytuj kod]
 • Metoda usuwania ramek: Source Removal
 • Metoda generowania znacznika: Single Token(opcjonalnie – Multiple Token)
 • Szybkość transmisji 4Mbit/s lub 16Mbit/s
 • Maksymalna długość ramki: 4500B (4Mbit/s) lub 18000 (16Mbit/s)
 • Medium transmisyjne: skrętka nieekranowana, skrętka ekranowana, światłowód
 • Kod transmisyjny: bifazowy ze znakami załamań kodowych J i K
 • Maksymalna liczba stacji: 256 (ograniczona możliwością zapewnienia synchronizacji)
 • Automatyczna rekonfiguracja i izolowanie stacji uszkodzonych
 • Stacja Monitor: wybierana automatycznie w procesie elekcji lidera
 • Możliwość stosowania ośmiu poziomów priorytetu transmisji
 • Sieci Token Ring[ | edytuj kod]

  Znacznik:

  Lokalna sieć komputerowa, LAN (od ang. local area network) – sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze (blok, szkoła, laboratorium, biuro). Sieć LAN może być wydzielona zarówno fizycznie, jak i logicznie w ramach innej sieci. Główne różnice LAN, w porównaniu z WAN, to wyższy wskaźnik transferu danych i mniejszy obszar geograficzny. Token passing (przekazywanie znacznika) jest to jedna z deterministycznych metod dostępu do łącza danych (fizycznego medium). Metoda wykorzystywana w wielu strukturach sieciowych takich jak:

  Ramka:

  SD – Start Delimiter (Flaga Początku)

  AC – Access Control (Pole Sterujące)

 • P – Priority
 • R – Request
 • T – Token (0 oznacza, że token jest wolny), jest to pierwszy bit jaki stacja może zmienić
 • M – Monitor (0 oznacza, że Monitor nie widział jeszcze ramki)
 • FC – Frame Control
 • DA – Destination Address (Adres stacji docelowej)
 • SA – Source Address (Adres stacji źródłowej)
 • FCS – Frame Check Sequence
 • ED – End Delimiter
 • FS – Frame Status
 • A – Address – oznacza, że stacja docelowa pracuje poprawnie
 • C – Copy – oznacza, że ramka została poprawnie skopiowana
 • Zasady generowania wolnego tokena[ | edytuj kod]

  Single Frame[ | edytuj kod]

  Zasada pojedynczej ramki. Stacja oczekuje na odebranie całej swojej ramki, dopiero potem uwalnia token. Metoda stosowana, gdy długość ramki jest znacznie większa od długości bitowej pierścienia.

  Topologia pierścienia - jedna z fizycznych topologii sieci komputerowych. Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym - okablowanie nie ma żadnych zakończeń (tworzy krąg). W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".

  Single Token[ | edytuj kod]

  Zasada pojedynczego tokena. Stacja oczekuje jedynie na odebranie początku własnej ramki (SD, AC, FC, DA, SA). Po odebraniu początku własnej ramki stacja generuje wolny token. W stan retransmisji przełącza się po odebraniu końca swojej ramki. W pierścieniu przebywa zawsze jeden token (wolny lub zajęty).

  Ethernet - technika, w której zawarte są standardy wykorzystywane w budowie głównie lokalnych sieci komputerowych. Obejmuje ona specyfikację przewodów oraz przesyłanych nimi sygnałów. Ethernet opisuje również format ramek i protokoły z dwóch najniższych warstw Modelu OSI. Jego specyfikacja została podana w standardzie IEEE 802.IBM (ang. International Business Machines Corporation; potocznie zwany Big Blue, NYSE: IBM) – jeden z najstarszych koncernów informatycznych.

  Multiple Token[ | edytuj kod]

  Stacja po zakończeniu transmisji natychmiast generuje wolny token. Metoda stosowana dla bardzo długich sieci. Podobnie jak w pozostałych metodach stacja przełącza się w stan retransmisji dopiero po odebraniu końca własnej ramki.

  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  FDDI (ang. Fiber Distributed Data Interface) to standard transmisji danych, jest oparty na technologii światłowodowej. Transfer w tych sieciach wynosi 100 Mb/s. Sieć ta zbudowana jest z dwóch pierścieni - pierścień pierwotny i pierścień zapasowy (wtórny). Transmisja prowadzona jest z użyciem jednego pierścienia. Istnieją modyfikacje protokołu pozwalające na używanie dwóch pierścieni lecz są rzadko stosowane z powodu dwukrotnego spadku przepustowości po uszkodzeniu pierścienia i rekonfiguracji sieci. W sieci takiej stacje robocze podłączone są do dwóch pierścieni. Zaletą takiej sieci jest to, że mimo uszkodzenia pierścienia sieć jest nadal sprawna i można przesyłać dane. W przypadku uszkodzenia pierścienia stacje robocze automatycznie się rekonfigurują i zawracają dane do drugiego pierścienia, przez co inne stacje nie zauważają zaistniałej awarii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.717 sek.