Tetrahydrotiofen

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tetrahydrotiofen (THT) – heterocykliczny związek chemiczny, nasycona pochodna tiofenu.

Tetrahydrofuran (THF) (nazwa systematyczna – oksolan) to organiczny związek chemiczny z grupy eterów cyklicznych, będący pochodną furanu, stosowany głównie jako uniwersalny rozpuszczalnik organiczny. Jego dawna nazwa to czterowodorofuran.United States National Library of Medicine (NLM) to największa na świecie biblioteka medyczna prowadzona przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych. Zbiór biblioteki obejmuje ponad siedem milionów książek, czasopism, raportów, rękopisów, mikrofilmów, fotografii i grafik związanych z medycyną i pokrewnymi naukami, w tym także niektóre najstarsze i najrzadsze prace.

W temperaturze pokojowej jest to lepka, oleista ciecz o specyficznym zapachu.

Jest szkodliwy dla zdrowia. Wchłania się do organizmu poprzez układ oddechowy i przez skórę (nie da się jej całkowicie wymyć). Służy do nawaniania gazu ziemnego w tzw. nawanialniach.

Podczas pracy z THT należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ opary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni, a opary o stężeniu 1/3 z powietrzem tworzą mieszaninę wybuchową.

Skóra (łac. cutis, gr. derma) – największy narząd powłoki wspólnej (łac. integumentum commune) kręgowców o złożonej budowie i wielorakich funkcjach; powłoka właściwa.Nawanianie THT – proces technologiczny polegający na mieszaniu tetrahydrotiofenu z gazem ziemnym w tzw. nawanialniach, w celu nadania mu nieprzyjemnej woni. Nadawanie bezwonnym, niebezpiecznym gazom użytkowym nieprzyjemnego zapachu ma na celu ułatwić wykrywanie nieszczelności instalacji gazowej, co bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Przy wycieku gazu do środowiska ziemia często nasącza się THT. Aby usunąć ten bardzo intensywny i nieprzyjemny zapach polewa się ziemię 10% roztworem nadmanganianu potasu lub 5% podchlorynu sodowego.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Tetrahydrothiophene, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 1127 (ang.).
 2. Tetrahydrotiofen (nr T15601) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • tetrahydrofuran
 • nawanianie THT
 • Ciecz – stan skupienia materii – pośredni między ciałem stałym a gazem, w którym ciało fizyczne trudno zmienia objętość, a łatwo zmienia kształt. Wskutek tego ciecz przyjmuje kształt naczynia, w którym się znajduje, ale w przeciwieństwie do gazu nie rozszerza się, aby wypełnić je całe. Powierzchnia styku cieczy z gazem lub próżnią nazywa się powierzchnią swobodną cieczy.PubChem – baza danych związków chemicznych zarządzana przez National Center for Biotechnology Information (NCBI), który jest częścią National Library of Medicine, który z kolei jest instytucją podległą United States National Institutes of Health (NIH). Baza powstała w 2004 r., a jej głównym celem jest przyspieszenie badań nad lekami poprzez obniżenie kosztów dostępu do informacji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Nadmanganian potasu (nazwa Stocka: manganian(VII) potasu), KMnO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu nadmanganowego (nieistniejącego w formie wolnej).
  Układ oddechowy (łac. systema respiratorium) – zespół narządów umożliwiających organizmowi oddychanie. Integralnym elementem układu jest narząd oddechowy
  Nawanialnia - urządzenie stosowane na stacjach gazowych służące do nawaniania paliwa gazowego (gazu ziemnego) związkiem chemicznym THT (tetrahydrotiofen).
  Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
  Związki heterocykliczne – szeroka klasa pierścieniowych związków chemicznych, w których co najmniej jeden układ cykliczny zawiera jeden lub więcej atomów pierwiastków innych niż węgiel. Najczęściej spotykanymi pierwiastkami wchodzącymi w skład pierścieni są tlen, azot i siarka. Struktury te mogą obejmować zarówno układy aromatyczne jak i alicykliczne. Prostymi związkami heterocyklicznymi są pirydyna (C5H5N), pirymidyna (C4H4N2) oraz dioksan (C4H8O2).
  Tiofen, tiofuran – organiczny związek chemiczny z grupy heterocyklicznych związków aromatycznych. Zawiera jeden heteroatom – siarkę. Jest to bezbarwna ruchliwa ciecz, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu i eterze. Pod względem własności fizycznych zbliżony jest do benzenu. Występuje w smole pogazowej we frakcji benzenowej.
  Organizm – istota żywa charakteryzująca się procesami życiowymi (przede wszystkim przemianą materii), której części składowe tworzą funkcjonalną całość (indywiduum) zdolną do samodzielnego życia. Badaniem różnorodności organizmów i ich klasyfikowaniem zajmuje się systematyka organizmów. Szczątki organizmów wymarłych w odpowiednich warunkach tworzą skamieniałości.

  Reklama