Test psychologiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Test psychologiczny – narzędzie badawcze w psychologii pozwalające na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć (np. na podstawie założeń teoretycznych lub związków empirycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej.

Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Test Zdań Niedokończonych – pół-ustrukturyzowany test projekcyjny, w którym zadaniem osoby badanej jest dokończenie wcześniej przygotowanych zdań. Następnie uzyskane w ten sposób dane są analizowane jakościowo i ilościowo. Treści ujawnione w teście mogą się stać tematem do pogłębionej dyskusji z pacjentem, mogą być też potraktowane jako projekcja nieświadomych treści.

Powinno to być narzędzie obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane, wyposażone w reguły obliczenia wartości mierzonej cechy oraz jasno określające zakres i rodzaj dopuszczalnych zachowań ze strony diagnosty (czyli zgodne z zasadami Psychometrii).

Badanie testowe powinno być sytuacją, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu, jakim jest jej ocena. Przy interpretacji wyników danego testu czyni się także założenie o współpracy badanego z diagnostą.

Inteligencja – rozumiana jako sprawność umysłowa ma wiele odcieni znaczeniowych i co za tym idzie ma wiele różnych definicji. Oto niektóre z nich:Henry Alexander Murray (ur. 13 maja 1893 w Nowym Jorku, zm. 23 czerwca 1988 w Cambridge, Massachusetts) – amerykański psycholog związany z Harvard University, dyrektor Harvard Psychological Clinic w School of Arts and Sciences.

Niektóre testy psychologiczne[ | edytuj kod]

 • MMPI-2 (test osobowości i innych cech psychiki)
 • Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006
 • Test inteligencji Cattella (autor: Raymond Cattell)
 • René Le Senne (uaktualniona typologia G. Heymansa i G. Wiersmy (1905))
 • Test matryc Ravena (Raven's Advanced Matrices) (test inteligencji)
 • Test MTQ48 - test badający odporność psychiczną
 • Pario Executive -diagnoza preferencji, motywacji i zachowań
 • Kwestionariusz objawowy „O”
 • Kwestionariusz objawowy „S”
 • Information icon.svg Zobacz więcej: test inteligencji oraz inteligencja (psychologia).

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) – jeden z najczęściej używanych psychologicznych testów osobowości. Dostępna jest polska adaptacja MMPI-2 opracowana i wydana przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP w wersji papierowej, a w wersji komputerowej przez firmę niezależną od Pracowni Testów Psychologicznych PTP. MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć "prawda" lub "fałsz" lub "nie wiem". W wyniku daje trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych(skala Męskość/kobiecość nie jest skalą kliniczną) i kilkadziesiąt podskal. Każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej.

  Testy projekcyjne:

 • Test Apercepcji Tematycznej (autor: Henry Murray) (TAT)
 • Test Rorschacha
 • Test Zdań Niedokończonych
 • Badania komputerowe[ | edytuj kod]

  Powstało wiele opracowań naukowych dotyczących badań psychologicznych przeprowadzanych przy pomocy komputerów. Zgodne z zasadami psychometrii wiarygodność takich badań musi być dowiedziona. Testy psychologiczne są udostępniane w firmache specjalizujących się w ich dystrybucji i/lub opracowywaniu, jednakże również w tym wypadku nie sprawdzono rzetelności i trafności oferowanych w ten sposób narzędzi.
  Obecnie badania takie są coraz częściej spotykane.

  Skaner – urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej). Skaner przeszukuje kolejne pasma informacji odczytując je lub rejestrując. Nie jest to więc zwykły czytnik, a czytnik krokowy (np. skaner obrazu nie rejestruje całego obrazu w jednej chwili jak aparat fotograficzny, a zamiast tego rejestruje kolejne linie obrazu - dlatego głowica czytająca skanera przesuwa się lub skanowane medium pod nią). Nazwa skanera jako czytnika przebiegowego, często przenoszona jest na czytniki nieprzebiegowe (np. elektroniczne).Kwestionariusz osobowości nerwicowej KON-2006 jest narzędziem psychometrycznym służącym do diagnozowania dysfunkcji osobowości mających wpływ na powstawanie zaburzeń nerwicowych. Stosowanie tego kwestionariusza może także ułatwiać opis zaburzeń nerwicowych oraz ich różnicowanie od reakcji na stres (zwłaszcza „ostrych”), a także ocenę zmian następujących w wyniku leczenia.

  Polskie ośrodki naukowe opracowały szereg programów komputerowych przeprowadzających podstawowe testy psychologiczne oraz przygotowujące wyniki w formie danych statystycznych, wartości czynników oraz wykresów.

  Oprogramowanie tego typu ułatwia oraz automatyzuje długotrwały proces przeprowadzania testu, jednocześnie zapewniając o bezstronności i obiektywności wyników. Dzięki opcji skanowania specjalnie przygotowanego formularza osoba badana nie musi posiadać komputera lub może poddać się testowi w innym pomieszczeniu. Istnieje także w wielu programach możliwość ustawienia na "szybkie wprowadzanie" służące przepisaniu wyników z arkusza odpowiedzi do formularza w komputerze. Umożliwia to dalszą komputerową obróbkę uzyskanych danych.

  Kwestionariusz objawowy „O” (KO „O”) służy do rozpoznawania istnienia zaburzeń nerwicowych, oceny zmian w nasileniu objawów oraz oceny efektów leczenia w zakresie ustępowania bądź nasilania się objawów .Obiektywizm – stanowisko filozoficzne głoszące, że przedmiot poznania istnieje poza podmiotem poznającym i niezależnie od niego. Bezstronność, postawa badawcza wolna od przesądów i uprzedzeń.

  Do takich programów można zaliczyć np. MMPI-2 przeprowadzający najbardziej zaawansowany test MMPI-2 dla osób dorosłych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Zachowanie (ang. behavior) człowieka lub zwierzęcia – skoordynowane postępowanie w odniesieniu do określonego otoczenia w określonym czasie, na który składają się wykonywane za pomocą grup mięśni reakcje ruchowe na bodźce z otoczenia.Rzetelność (ang. reliability) — cecha oznaczająca powtarzalność pomiaru. Rzetelność, obok trafności, jest jednym z podstawowych kryteriów jakości badania naukowego. Pojęcie to odnosi się do różnych terminów z zakresu metodologii nauk: można mówić o rzetelności testu, wyników badania czy wręcz badania naukowego jako całości.
  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Test Rorschacha, test plam atramentowych, Ro – test projekcyjny, stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka, Hermanna Rorschacha. Na podstawie testu wnioskuje się o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych (jest on używany w diagnozie klinicznej).
  Test inteligencji – test psychometryczny mierzący iloraz inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą dzwonową rozkładu normalnego.
  Psychometria (z gr. psyche – dusza, metria – miara) – dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki. Psychometria wykształca procedury badania testowego w psychologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności i trafności, standaryzację, normalizację i ewentualną właściwą adaptację narzędzi badawczych, jakimi są kwestionariusze osobowości, testy uzdolnień i inteligencji, ankiety oraz skale.
  Raymond Cattell (ur. 20 marca 1905 - zm. 2 lutego 1998) - amerykański psycholog, był jednym z pionerów badań nad osobowością. Najważniejszym ich celem było odszukanie praw określających, jak ludzie o odmiennych osobowościach zachowują się w różnych sytuacjach i środowiskach.
  Trafność (ang. validity) nie ma jednej wspólnej definicji, ale zazwyczaj odnosi się do zakresu, w którym wyjaśnienie rzeczywiście odzwierciedla zjawisko, do którego się odwołuje. Trafność, obok rzetelności, jest jednym z podstawowych kryteriów jakości badania naukowego. Pojęcie to odnosi się do różnych terminów z zakresu metodologii nauk: można mówić o trafności definicji, wskaźnika, testu, wyników badania czy wręcz badania naukowego jako całości.
  René Le Senne(ur. 8 lipca 1882 w Elbeuf-sur-Seine, zm. 1 października 1954 w Paryżu) – filozof francuski uznawany za przedstawiciela filozofii ducha. Zajmował się także psychologią.

  Reklama