Teorie konfliktu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Teorie konfliktu – teorie, według których w systemach społecznych istnieją napięcia i konflikty pomiędzy składającymi się na nie częściami. Istnieje wiele teorii konfliktu, jednakże ich cechą wspólną jest położenie nacisku na nierówność, która uznana jest za główną siłą napędową konfliktu. W teoriach konfliktu więc istotne jest uczynienie ośrodkiem uwagi zjawiska konfliktu społecznego. Wielu autorów używa określenia perspektywa. Służy ona określeniu pewnych koncepcji klasycznych (np. Marksa jako teoretyka klas walki klas), jak i koncepcji stworzonych w toku sporu z funkcjonalizmem. Konflikt może być rozumiany:

System społeczny oznacza całokształt wzorców, funkcji i społecznie akceptowanych sposobów zachowania, obowiązujących w danym społeczeństwie czy też w danej grupie ludzkiej. Według J. Stępnia SYSTEM SPOŁECZNY to wzajemnie ze sobą powiązane elementy rzeczywistości społecznej. Jest ujmowany w kategoriach działań, w które angażują się jednostki lub grupy jednostek w obrębie danego środowiska społecznego.Psychologia społeczna – dziedzina nauki z pogranicza psychologii i socjologii badająca w jaki sposób obecność innych ludzi i ich działania wpływają na psychikę jednostki. Innymi słowy jest to nauka badająca procesy psychiczne i zachowanie się ludzi znajdujących się w sytuacjach społecznych – takich, w których występują inni ludzie. Jest to stosunkowo młoda gałąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX wieku wraz z rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina i jego uczniów.
 • jako oddzielnego zjawisko
 • jako zasadniczy element życia społecznego (z punktu widzenia socjologii)
 • Autorzy teorii konfliktu postulowali konieczność analizowania rzeczywistości społecznej z uwzględnieniem zjawisk konfliktu, nierówności, przymusu i zmiany społecznej. Zjawisko konfliktu jest badane w socjologii od bardzo dawna. Wśród współczesnych teorii konfliktu dominują te nawiązujące do koncepcji m.in. Karola Marksa, Georga Simmla i Maxa Webera. Powstały głównie jako przeciwieństwo strukturalnego funkcjonalizmu w dwudziestoleciu powojennym. Podkreślali, iż większe znaczenie niż normy i wartości maja interesy, a sposoby realizacji tych celów powodują różnego rodzaju konflikty. Nie są one jednak zjawiskiem patologicznym, lecz przeciwnie- są normalnym aspektem życia społecznego.

  Karl Heinrich Marx (ur. 5 maja 1818 w Trewirze, zm. 14 marca 1883 w Londynie) – niemiecki filozof, ekonomista i działacz rewolucyjny. Twórca socjalizmu naukowego, współzałożyciel I Międzynarodówki.Industrializacja, inaczej uprzemysłowienie, jest to proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania, charakteryzujący się zwiększaniem odsetka osób zatrudnionych w przemyśle, standaryzacją czasu pracy, wyraźnym podziałem pracy i wzrostem heterogeniczności społeczeństwa. Procesowi temu towarzyszy przyspieszona urbanizacja, zwiększaniem się liczby grup wtórnych w stosunku do grup pierwotnych, zmniejszaniem się roli grup wspólnotowych.

  Źródła konfliktu[ | edytuj kod]

  W socjologii konfliktu występuje kilka stanowisk dotyczących przyczyn powstawania konfliktu. Wyjaśniają je w różnorodny sposób. Ich źródeł upatruje się w:

  Określenie klasa ma kilka odrębnych znaczeń, jednak większość odnosi się do wyniku podziału czegoś na elementy lub podzbiory:System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.
 • uwarunkowaniach pozaspołecznych (szczególnie biologicznych), których istota analizowana jest przez przedstawicieli darwinizmu społecznego;
 • uwarunkowaniach z obszaru psychologii społecznej;
 • uwarunkowaniach z obszaru psychologii (poszukiwanie przyczyn konfliktu w instynktach międzyludzkich);
 • uwarunkowaniach w związku z trudnościami adaptacyjnymi jednostek do zmieniających się warunków;
 • uwarunkowaniach społecznych- źródłem konfliktów jest mechanizm funkcjonowania społeczeństwa, a czynnikami konfliktotwórczymi są: różnorakie zmiany społeczne, nierówności, władza i panowanie, systemy wartości.
 • Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.Legitymizacja (lub legitymacja) – w szerokim sensie uzasadnienie, bądź prawomocność określonej instytucji społecznej. Najczęściej mówi się o legitymizacji władzy, państwa czy prawa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Max Weber (ur. 21 kwietnia 1864 w Erfurcie, zm. 14 czerwca 1920 w Monachium) − niemiecki socjolog, historyk, ekonomista, prawnik, religioznawca i teoretyk polityki.
  Perspektywa — określenie stosowane w architekturze, malarstwie, fotografii i innych sztukach wizualnych oznaczające sposób oddania trójwymiarowych obiektów i przestrzeni na płaszczyźnie. Istnieje kilka rodzajów perspektywy: linearna (zbieżna, geometryczna), barwna (malarska), kulisowa, powietrzna, odwrócona, perspektywa krzywoliniowa (poprawna).

  Reklama