• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Teksty Drugie

  Przeczytaj także...
  Agata Bielik-Robson (ur. 1966) – polska filozof zajmująca się filozofią podmiotowości, postsekularyzmem, myślą judaistyczną oraz wpływem psychoanalizy i formacji romantycznej na filozofię.Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.
  Jakub Momro (ur. 1979) – polski literaturoznawca, filozof, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Teksty Drugie (pełny tytuł: Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja) – polski dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (IBL PAN), założony w 1990 roku. Wsparcie wydawnicze zapewniają Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria i (począwszy od numeru 4/ 2019) Uniwersytet Jagielloński.

  Teoria literatury – nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale która w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, a w odróżnieniu od poetyki nie zajmuje się samą budową dzieła literackiego. Teoria literatury badając konkretne utwory i fakty literackie próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje:Ewa Domańska – polska intelektualistka, badaczka przeszłości, teoretyk i historyk historiografii. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, visiting associate professor na Stanford University. Autorka i redaktorka książek prezentujących najnowsze nurty w humanistyce i naukach społecznych. Szef rady programowej biura „International Commission of Theory and History of Historiography”, członek komitetu międzynarodowej fundacji "Imitatio. Integrating Human Sciences" oraz Tutor Akademii „Artes Liberales", laureatka programu "Mistrz" (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

  Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i publikują w nim naukowcy, pisarze, poloniści, slawiści, komparatyści, filozofowie, socjologowie, historycy, historycy sztuki a także debiutanci. Specjalnością pisma są numery tematyczne dotyczące ważnych, aktualnych zagadnień (podmiotowości, teorii literatury i interpretacji, krytyki gender, pogranicza estetyki i etyki, wielokulturowości w literaturze).

  Literaturoznawstwo (także: nauka o literaturze, wiedza o literaturze) – dyscyplina humanistyczna, której przedmiotem zainteresowania jest literatura, a przede wszystkim analiza poszczególnych utworów literackich oraz rekonstruowanie historycznoliterackich procesów. W obrębie literaturoznawstwa formułuje się także ogólne teorie oraz metodologie badań literackich.Stan wojenny w Polsce w latach 1981–1983 – stan nadzwyczajny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Został zawieszony 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono go 22 lipca 1983 roku. W trakcie jego trwania z rąk milicji oraz SB zginęło kilkadziesiąt osób.

  „Teksty Drugie” stanowią kontynuację wydawanego w latach 1972–1981 przez IBL oraz Komitet Nauk o Literaturze dwumiesięcznika literaturoznawczego „Teksty” zawieszonego podczas stanu wojennego.

  Pismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez MNiSW, w European Reference Index for the Humanities (ERIH), a także na liście filadelfijskiej ISI Master Journal List (Arts & Humanities Citation Index).

  Czasopismo dzieli się na stałe działy:

  Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.Komparatystyka, inaczej literaturoznawstwo porównawcze – dział nauki o literaturze, którego celem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej. Nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem.
 • Szkice,
 • Roztrząsania i rozbiory (recenzje, analizy porównawcze i krytyczne),
 • Interpretacje,
 • Przechadzki (impresje i inne lekkie formy).
 • Pojawiają się także, w zależności od potrzeb chwili:

 • Archiwalia,
 • Polemiki,
 • Kronika,
 • Dociekania.
 • Kolegium redakcyjne[ | edytuj kod]

 • Ryszard Nycz (red. naczelny)
 • Anna Nasiłowska (zastępca red. naczelnego)
 • Agata Bielik-Robson (Anglia)
 • Włodzimierz Bolecki
 • Agnieszka Dauksza
 • Maria Delaperrière (Francja)
 • Przemysław Czapliński
 • Ewa Domańska
 • Grzegorz Grochowski
 • Zdzisław Łapiński
 • Michał Paweł Markowski (USA)
 • Maciej Maryl
 • Jakub Momro
 • Leonard Neuger (Szwecja)
 • Bożena Shallcross (USA)
 • Justyna Tabaszewska
 • Marta Zielińska
 • Tul’si Bhambry (współpraca redakcyjna)
 • Marta Bukowiecka (sekretarz redakcji)
 • Rada Redakcyjna[ | edytuj kod]

 • Edward Balcerzan
 • Małgorzata Czermińska
 • Paweł Dybel
 • Luigi Marinelli (Włochy)
 • Knut Andreas Grimstad (Norwegia)
 • Jerzy Jarzębski
 • Bożena Karwowska (Kanada)
 • Krzysztof Kłosiński
 • Dorota Krawczyńska
 • Vladimir Krysinski (Kanada)
 • Arent van Nieukerken (Holandia)
 • Ewa Rewers
 • German Ritz (Szwajcaria)
 • Henryk Siewierski (Brazylia)
 • Ewa Thompson (USA)
 • Joanna Tokarska-Bakir
 • Tamara Trojanowska (Kanada)
 • Alois Woldan (Austria)
 • Nieżyjący już członkowie Rady Redakcyjnej:

  Ewa M. Thompson, z d. Majewska (ur. 23 sierpnia 1937 w Kownie) - literaturoznawca, profesor literatury porównawczej i slawistyki na Rice University w Houston.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
 • Stanisław Barańczak
 • Janusz Sławiński
 • Anna Zeidler-Janiszewska
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Informacje o czasopiśmie (pol.). tekstydrugie.pl. [dostęp 2020-08-25].
  2. Historia pisma (pol.). tekstydrugie.pl. [dostęp 2020-08-25].
  3. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów (pol.). bip.nauka.gov.pl, 31 lipca 2019. [dostęp 2020-08-26].
  4. O nas (pol.). tekstydrugie.pl. [dostęp 2020-08-25].
  5. Skład redakcji (pol.). tekstydrugie.pl. [dostęp 2020-08-25].
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Anna Zeidler-Janiszewska (ur. w 1951 w Poznaniu, zm. 26 lipca 2017 w Warszawie) – polska filozofka i kulturoznawczyni.
  Warto wiedzieć że... beta

  Leonard Neuger (ur. 2 kwietnia 1947 w Krakowie) – polski slawista i tłumacz, od 1983 pracujący w Szwecji, działacz NSZZ „Solidarność”.
  Ryszard Nycz (ur. 9 grudnia 1951) – profesor doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN (od 1975) oraz profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1988; prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym), redaktor naczelny dwumiesięcznika Teksty Drugie (od 1990). Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008).
  Estetyka (gr. aisthetikos – dosł. „dotyczący poznania zmysłowego”, ale też „wrażliwy”) – dziedzina filozofii zajmująca się pięknem i innymi wartościami estetycznymi. W polskiej literaturze filozoficznej przedmiot estetyki w sposób najbardziej precyzyjny został określony przez Marię Gołaszewską w jej książce pt. Zarys estetyki, gdzie opisano estetykę jako naukę zajmującą się tzw. sytuacją estetyczną. W ramy sytuacji estetycznej wchodzą artysta (twórca), proces twórczy, dzieło sztuki, odbiorca, proces percepcji sztuki oraz wartości estetyczne. Zadaniem estetyki filozoficznej jest opisać relacje pomiędzy poszczególnymi elementami sytuacji estetycznej.
  Bożena Schallcross - profesor zwyczajny na University of Chicago. Prowadzi katedrę polonistyki na Wydziale Slawistycznym. W ostatnich pracach - w ramach Holocaust studies - zajmuje się badaniem śladów Zagłady w literaturze polskiej XX i XXI wieku.
  Janusz Sławiński (ur. 5 marca 1934 w Warszawie, zm. 1 listopada 2014 tamże) – polski teoretyk i historyk literatury, profesor nauk humanistycznych.
  Edward Balcerzan (ur. 13 października 1937 w Wołczańsku koło Charkowa) – teoretyk literatury, krytyk literacki, tłumacz, poeta, prozaik.
  Przemysław Roman Czapliński (ur. 6 listopada 1962) – polski krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.619 sek.