Techniki laboratoryjne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Techniki laboratoryjne to zespoły czynności, które rutynowo wykonuje się w laboratoriach i których opanowanie jest podstawowym warunkiem właściwej pracy eksperymentalnej.

Destylacja – rozdzielanie ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników. Stosuje się ją w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych. Proces wykorzystuje różną lotność względną składników mieszaniny.Neutronowa analiza aktywacyjna (NAA; ang. Neutron activation analysis) to technika polegająca na wywołaniu sztucznej promieniotwórczości oznaczanych składników poprzez napromieniowanie próbki strumieniem neutronów, a następnie ich oznaczeniu przez pomiar charakterystycznego promieniowania jądrowego emitowanego przez radionuklidy. Podstawą oznaczenia są pomiary porównawcze względem wzorca, który był napromieniowany jednocześnie z analizowaną próbką. Można też zastosować technikę dodatku wzorca. Proces wychwytywania neutronów polega na nieelastycznym zderzeniu neutronu z jądrem, w wyniku czego jądro przechodzi w stan wzbudzony, po czym niemal natychmiast emituje charakterystyczne szybkie promieniowanie gamma, samemu przechodząc w formę bardziej stabilną. W wielu przypadkach formą tą jest radionuklid, który także oddaje energię poprzez emisję opóźnionego promieniowania gamma. Dzieje się to w tempie znacznie wolniejszym, zależnym od czasu półtrwania radionuklidu.

Liczba technik laboratoryjnych jest bardzo duża. Do najbardziej znanych można zaliczyć:

Chromatografia (gr. χρῶμα (chrōma) = barwa + γράφω (graphō) = piszę) to technika analityczna lub preparatywna służąca do rozdzielania lub badania składu mieszanin związków chemicznych.Wiwisekcja (łac. vivi sectio, dosł. „rozdzielanie żywego”) – zabieg operacyjny wykonywany na żywym zwierzęciu w celach badawczych.
 • Techniki chemiczne
 • Stosowane przy syntezie związków chemicznych
 • Klasyczna technika syntezy
 • Technika próżniowa
 • Technika Schlenkowa
 • Dry box
 • Stosowane przy rozdziale związków chemicznych
 • Destylacja
 • Rektyfikacja
 • Wymrażanie (liofilizacja)
 • Sublimacja
 • Ekstrakcja
 • Chromatografia
 • Elektroforeza
 • Techniki analityczne
 • Metody chromatograficzne
 • Chromatografia gazowa
 • Chromatografia cieczowa
 • Chromatografia fluidalna
 • Spektroskopia
 • absorpcyjne - cząsteczkowe
 • IR - absorpcja podczerwieni
 • VIS - absorpcja w świetle widzialnym
 • UV - absorpcja w nadfiolecie
 • NMR - magnetyczny rezonans jądrowy
 • EPR - paramagnetyczny rezonans elektronowy
 • absorpcyjne - atomowe
 • AAS - spektrometria absorpcyjna
 • Absorpcja rentgenowska
 • emisyjne - cząsteczkowe
 • Spektrofluorymetria
 • Spektrometria Ramana
 • Fluorescencja
 • Fotoluminescencja
 • Fosforescencja
 • Nefelometria
 • Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego
 • emisyjne - atomowe
 • Fotometria płomieniowa
 • Staloskopia
 • Lampy Grimma
 • emisyjna spektrometria atomowa
 • Fluorescencja X, UV, VIS
 • Spektrometria mas
 • Metody optyczne
 • Refraktometria
 • Interferometria
 • Polarymetria
 • Metody elektroanalityczne
 • Potencjometria
 • Amperometria
 • Woltamperometria
 • Polarografia
 • Konduktometria
 • Oscylometria
 • Kulometria
 • Metody radiometryczne
 • NAA - neutronowa analiza aktywacyjna
 • Fotonowa analiza aktywacyjna (PAA)
 • Metody chemiczne
 • Analiza wagowa
 • Analiza miareczkowa
 • Alkacymetria
 • Redoksymetria
 • Kompleksometria
 • Analiza miareczkowa wytrąceniowa
 • Mikroanaliza
 • Mikroskopia
 • Datowanie radiowęglowe
 • Techniki fizyczne
 • Techniki analityczne
 • DSC
 • TGA
 • Wizkozymetria
 • Kalorymetria
 • Ebuliometria
 • Kriometria
 • Osmometria
 • Rentgenografia strukturalna
 • Radiologia
 • Techniki mechaniczne
 • Techniki medyczno-biologiczne
 • Wiwisekcja
 • Techniki in vivo
 • Techniki in vitro
 • Hodowla komórkowa
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Analiza chemiczna
 • Chemia analityczna
 • Konduktometria – metoda elektroanalityczna oparta na pomiarze przewodności elektrolitów, zmieniającej się wraz ze zmianą stężenia jonów.Rektyfikacja (destylacja frakcyjna/frakcjonowana/frakcjonująca) – z fizycznego punktu widzenia destylacja kaskadowa (wielopoziomowa), w której każdy stopień procesu jest zasilany produktem (destylatem) poprzedniego; z punktu widzenia inżynierii procesowej rektyfikacja jest procesem jednostkowym, w którym mieszanina ciekła jest rozdzielana na frakcje o różnej (zwykle zbliżonej) lotności.
  Warto wiedzieć że... beta

  Rentgenografia strukturalna – technika analityczna używana w krystalografii i chemii. W krystalografii jest stosowana w celu ustalenia wymiarów i geometrii komórki elementarnej tworzącej daną sieć krystaliczną. W chemii metoda ta umożliwia dokładne ustalenie struktury związków chemicznych tworzących analizowane kryształy.
  Laboratorium – pomieszczenie przeznaczone do przeprowadzania badań naukowych lub analiz lekarskich. Wyposażone w odpowiedni do tego celu sprzęt. Laboratorium postrzegane nie jako pomieszenie, lecz jako jednostka organizacyjna jest zespołem złożonym z ludzi, pomieszczenia i sprzętu.
  Ebuliometria (ebulioskopia) - doświadczalna metoda wyznaczania masy cząsteczkowej różnych substancji na podstawie dokładnych pomiarów temperatury wrzenia roztworów słabych tych substancji w oparciu o prawo Raoulta. Badania ebuliometryczne przeprowadza się za pomocą specjalnego przyrządu zwanego ebuliometrem. Nazwa pochodzi z łacińskiego czasownika ebullire (wrzeć) i greckiego skopein (widzieć). Podwyższenie temperatury wrzenia roztworu ze wzrostem stężenia nielotnej substancji rozpuszczonej nosi nazwę efektu ebulioskopowego i jest jedną z właściwości koligatywnych roztworów.
  Kriometria (Krioskopia) – doświadczalna metoda wyznaczania masy cząsteczkowej różnych substancji na podstawie pomiarów zmian temperatury krzepnięcia roztworów słabych tych substancji w oparciu o prawo Raoulta.
  Fotoluminescencja – jest to emisja promieniowania elektromagnetycznego przez atomy, cząsteczki lub ciała stałe wytworzona w wyniku pochłonięcia przez nie energii świetlnej z obszaru widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni.
  Fluorescencja – jeden z rodzajów luminescencji – zjawiska emitowania światła przez wzbudzony atom lub cząsteczkę. Zjawisko uznaje się za fluorescencję, gdy po zaniku czynnika pobudzającego następuje szybki zanik emisji w czasie około 10 s. Gdy czas zaniku jest znacznie dłuższy, to zjawisko jest uznawane za fosforescencję.
  Redoksymetria (lub redoksometria) - dział chemii analitycznej, zbiór technik miareczkowych w których wykorzystuje się reakcje redoks.

  Reklama