Tarcza kontynentalna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Schematyczny przekrój litosfery kontynentalnej, z wskazaniem obszaru tarczy archaicznej
Mapa geologiczna Ziemi: na pomarańczowo zaznaczone tarcze kontynentalne

Tarcza kontynentalna (tarcza krystaliczna) – rozległy obszar zbudowany ze skał krystalicznych, zazwyczaj lekko wypukły i mający tendencje do podnoszenia się. Tarcza kontynentalna jest z reguły obnażona, nie pokryta osadami i niepoddająca się fałdowaniu. Stanowi rdzeń każdego kontynentu. Jeśli jest przykryta młodszymi skałami osadowymi lub wulkanicznymi, to wchodzi w skład platformy kontynentalnej, jako jej fundament. Tarcze kontynentalne i platformy kontynentalne oraz pasma orogeniczne budują płytę kontynentalną.

Górotwór (orogen) – obszar sfałdowany i wypiętrzony w wyniku ruchów górotwórczych (orogenez). Oznacza zespół warstw skalnych poddanych razem ruchom górotwórczym.Orogeneza (ruchy orogeniczne, górotwórczość, ruchy górotwórcze, fałdowanie) – powstawanie gór z przyczyn tektonicznych.

Tarcze[ | edytuj kod]

 • tarcza afrykańska
 • tarcza ałdańska
 • tarcza arabska
 • tarcza australijska
 • tarcza bałtycka
 • tarcza brazylijska
 • tarcza chińska
 • tarcza dekańska
 • tarcza egipsko-sudańska
 • tarcza fennoskandzka
 • tarcza grenlandzka
 • tarcza gujańska
 • tarcza gwinejsko-nigeryjska
 • tarcza kanadyjska
 • tarcza malgaska
 • tarcza regibacka
 • tarcza sarmacka
 • tarcza wołyńsko-azowska
 • Litosfera, sklerosfera – zewnętrzna sztywna powłoka Ziemi obejmująca skorupę ziemską i warstwę perydotytową zaliczaną do górnej części płaszcza ziemskiego. Termin "litosfera" jest często błędnie używany jako zamiennik terminu "skorupa ziemska". Litosfera jest pojęciem szerszym niż skorupa ziemska. Jest ściśle związana z biosferą oraz hydrosferą, a także atmosferą. Miąższość litosfery wynosi od ok. 10-100 km a jej temperatura dochodzi do 700°C.Skały osadowe (sedymentacyjne) – jeden z trzech głównych typów skał (obok skał magmowych i metamorficznych) budujących skorupę ziemską, powstają przez nagromadzenie się materiału przynoszonego przez czynniki zewnętrzne (np. wodę, lodowiec, wiatr), na skutek jego osadzania się lub wytrącania z roztworu wodnego. Nauka zajmująca się powstawaniem skał osadowych to sedymentologia.
  Warto wiedzieć że... beta

  Tarcza regibacka – tarcza platformy afrykańskiej, stanowiąca część kratonu zachodnioafrykańskiego, położona między syneklizą Taudeni na południu a syneklizą Tinduf na północy. Ma wydłużony kształt i oś o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego, tj. wschód–zachód.
  Kontynent (łac. continens – łączny) – w geografii fizycznej: olbrzymi pod względem powierzchni (rzędu kilku mln km) obszar lądu, otoczony (oblany) ze wszystkich stron morzami i oceanami, a z innymi kontynentami połączony co najwyżej wąskimi przesmykami (Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Eurazja i Afryka). W geotektonice i geomorfologii, kontynent określa się jako lądową część cokołu (bloku) kontynentalnego, (do którego należy szelf kontynentalny z morzami szelfowymi), kontynent obejmuje więc także przybrzeżne wyspy, znajdujące się na tym samym cokole kontynentalnym.
  Osady – ogólne określenie utworów luźnych zgromadzonych na powierzchni Ziemi, powstałych wskutek gromadzenia się materiału w procesie sedymentacji. Geneza osadów jest zróżnicowana, może je tworzyć materiał, będący efektem:
  Fennoskandia, tarcza bałtycka, tarcza fennoskandzka – tarcza kontynentalna o wielkich rozmiarach, na północy kontynentu europejskiego, obejmująca tereny południowej Norwegii, Szwecji, Finlandii i Półwyspu Kolskiego (Rosja).
  Płyta kontynentalna – płyta tektoniczna znajdująca się w całości lub w znacznej części pod blokiem kontynentalnym, a właściwie tworząca blok kontynentalny (np. płyta afrykańska). Do płyty poza lądem stałym należy też obszar szelfu kontynentalnego wraz ze skłonem kontynentalnym. Zbudowana jest z kompleksu skał osadowych, skorupy kontynentalnej oraz podścielającej ją skorupy oceanicznej lub zbliżonej.
  Tarcza ałdańska - prekambryjska tarcza w południowej części platformy syberyjskiej, od południa ograniczona wyraźną linią uskoków. Wyniesiona krawędź buduje Góry Stanowe sfałdowane w proterozoiku, północną część tarczy budują skały archaiczne.
  Tarcza grenlandzka, należy do platformy laurentyjskiej (północnoamerykańsko-grenlandzkiej). Zajmuje niemal całą Grenlandię, bez jej skrajnych części wschodnich i północnych. Powstała w okresie kredy, kiedy ryft Morz Baffina oddzielił ją od tarczy kanadyjskiej. Ze względu na lądolód grenlandzki skały tej tarczy znane są tylko z części brzeżnej. Najstarsze z nich pochodzą z archaiku i są datowane na ok. 3,75 mld lat. Do tego kompleksu należą gnejsy, migmatyty, kwarcyty i łupki krystaliczne.

  Reklama