Tadeusz M. Jaroszewski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tadeusz Maciej Jaroszewski (1930-1988) – polski filozof i religioznawca marksistowski, profesor nauk humanistycznych, w latach 1976-1981 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Był członkiem Rady Redakcyjnej organu teoretycznego i politycznego KC PZPR Nowe Drogi. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera C39-8-3).

Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Religioznawstwo – zespół nauk o religii, których podejście – w odróżnieniu od teologii i od filozofii religii – charakteryzuje się , empirycznym (antropologicznym, socjologicznym, historycznym, ekonomicznym) stosunkiem do przedmiotu badań. Często stosowana jest perspektywa porównawcza (fenomenologia religii).

Publikacje[ | edytuj kod]

 • Filozofia marksistowska. Podręcznik akademicki, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1975.
 • Filozofia społeczna i doktryna polityczna Kościoła Katolickiego, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1965.
 • Filozoficzne problemy współczesnego chrześcijaństwa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
 • Humanizm socjalistyczny (red.), Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1980.
 • Kierunki walki o laicyzację życia społecznego w Polsce (tezy referatu), Warszawa: Zarząd Główny Towarzystwa Szkoły Świeckiej, 1961.
 • Kościół a świat współczesny. Uwagi o soborowej konstytucji „Gaudium et spes”, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1967.
 • Laicyzacja, Warszawa: „Iskry”, 1966.
 • Leninizm a problemy współczesnej filozofii, Warszawa: Polska Akademia Nauk, 1970.
 • Marksiści i katolicy. Perspektywy dialogu, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1988.
 • Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1965.
 • Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1970.
 • Podstawy marksistowskiego światopoglądu : materiał pomocniczy dla Zespołów Kształcenia Ideologicznego, Warszawa: Książka i Wiedza, 1987.
 • Problemy upowszechniania marksistowskiego poglądu na świat. Referat wygłoszony na VIII Plenum ZG TKKŚ, Kraków: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1977.
 • Problemy upowszechnienia marksistowskiego poglądu na świat, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1977.
 • Pytania i odpowiedzi : ideologia, polityka, gospodarka, handel zagraniczny, rolnictwo, sprawy międzynarodowe, [Warszawa]: „Książka i Wiedza”, 1969.
 • Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1961.
 • Rozważania o praktyce : wokół interpretacji filozofii Karola Marksa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.
 • Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa: „Wiedza Powszechna”, 1982.
 • Społeczno-ideologiczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej, Gdańsk: Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej przy KW PZPR, 1971.
 • Strukturalizm a marksizm, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1969.
 • Tradycje i współczesność klerykalizmu politycznego, Warszawa: TKKŚ, 1986.
 • Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1980.
 • Der „verlassene” Mensch Jean Paul Sartres, Berlin: Akad.- Verl., 1975.
 • Die wachsende Rolle der Arbeiterklasse in den sozialistischen Ländern, Berlin: Dietz, 1974.
 • Wokół encykliki Populorum progressio, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1968.
 • Wybrane problemy filozofii marksistowskiej. Zbiór opracowań, Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1972, 1973.
 • Wybrane zagadnienia dialektyki marksistowskiej, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1960.
 • Wybrane zagadnienia dialektyki marksistowskiej. Skrypt wykładu, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1961
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Jaroszewski, Tadeusz Maciej (1930-1988). (pol.). alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-06-01].
  2. Prof. Tadeusz M. Jaroszewski, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-06-01].
  3. Nowe Drogi,1978, nr 3, str 2
  4. Wyszukiwarka cmentarna – Warszawskie cmentarze. cmentarzekomunalne.com.pl. [dostęp 2019-11-25].
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich – istniejąca w okresie Polski Ludowej instytucja z siedzibą w Warszawie zajmująca się kształceniem działaczy państwowych, w tym nauczycieli, na potrzeby popieranego przez państwo procesu ateizacji życia publicznego w Polsce, w tym ograniczania wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo polskie. Ośrodek był instrumentem realizacji założeń polityki wyznaniowej władz PRL. Ściśle współpracował z Towarzystwem Krzewienia Kultury Świeckiej. Obok działalności dydaktycznej instytucja prowadziła też aktywność wydawniczą.
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) – organ kierowniczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) w latach 1948–90; najwyższa władza PZPR między zjazdami, kierująca całokształtem pracy partii.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Nowe Drogi - polski miesięcznik ideologiczny, "organ teoretyczny i polityczny" KC PZPR (wcześniej KC PPR) wydawany w Warszawie w latach 1947-1989 przez "RSW Prasa-Książka-Ruch". Zamieszczał obszerne artykuły wyjaśniające założenia poczynań partii w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz omawiał zagadnienia ideologiczne i organizacyjne Partii. Był lekturą obowiązkową dla działaczy PZPR.
  Marksizm – światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także, w mniejszym stopniu, Fryderyka Engelsa.
  Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ) – stowarzyszenie powstałe w 1969 roku, z połączenia Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Towarzystwa Szkoły Świeckiej (oba założone w 1957), mające na celu propagowanie i umacnianie kultury świeckiej.

  Reklama