Sztuka Internetu

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sztuka Internetusztuka, której głównym medium, a najczęściej również tematem jest Internet. Istnieje tu podobieństwo do sztuki wideo używającej przekazu wizualnego jako nośnika i jako tematu, lecz z większym jeszcze naciskiem na temat niż na ów nośnik. Cytując definicję stworzoną przez Steve’a Dietza, byłego kustosza działu nowych mediów w Centrum Sztuki Walkera w Minneapolis: internetowe projekty artystyczne to „projekty artystyczne, dla których sieć jest zarówno wystarczającym, jak i koniecznym warunkiem do zaistnienia”.

Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.Fluxus (od łac. płynący) – międzynarodowy ruch artystyczny w sztuce XX wieku patronujący działaniom wielu dziedzin (sztuki wizualne, poezja, muzyka) i artystom o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, ale charakteryzujących się przekraczaniem wąskich specjalności, specyficznym humorem, dystansem do tradycyjnej sztuki. Nawiązywali do ruchu dada, inspiracją był dla nich Marcel Duchamp, a także John Cage.

Sztuka internetu tworzona może być także poza czysto techniczną strukturą Internetu, gdy artyści używają pewnych społecznych i kulturowych tradycji wywodzących się z internetu w projektach tworzonych poza nim. Sztuka internetowa jest często, ale nie zawsze, interaktywna, pozwalająca na współuczestnictwo i bazująca na multimediach w najszerszym tego słowa znaczeniu.

Radio – dziedzina techniki zajmująca się przekazywaniem informacji na odległość za pomocą fal elektromagnetycznych.Multimedia (łac. multum + medium) – media, stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu informacji (np. tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo) w celu dostarczania odbiorcom informacji lub rozrywki. Termin „multimedia” ma również zastosowanie w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy tradycyjnych technik mieszanych i sztuk pięknych, jednak mają szerszy zakres. Termin bogate media jest synonimem terminu multimedia interaktywne.

Sztuka internetu może przyjąć konkretną formę w postaci artystycznych stron www, sztuki w e-mail, artystycznego oprogramowania internetowego, bazujących na internecie lub połączonych w sieć instalacjach, online wideo, pracach radiowych lub audio, sieciowych występach i instalacjach lub występach offline.

Sztuka internetu jako „ruch” jest częścią sztuki mediów i sztuki elektronicznej. Kilkoma podgatunkami sztuki internetu są form art, net radio, browser art, sztuka web, sztuka spamu, ascii art i poezja kodu, a także (częściowo) software art. Inny możliwy podział to:

Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.Hipertekst – organizacja danych w postaci niezależnych leksji połączonych hiperłączami. Hipertekst cechuje nielinearność i niestrukturalność układu leksji. Oznacza to, że nie ma z góry zdefiniowanej kolejności czytania leksji, a nawigacja między nimi zależy wyłącznie od użytkownika.
 • eksperymenty z nielinearną narracją hipertekstu
 • netaktywizm – wykorzystywanie interaktywności sieci w kontaktach z odbiorcą. (powiązane z ideą obywatelskiego nieposłuszeństwa)
 • performance transmitowany za pomocą kamery internetowej.
 • Problemy terminologiczne[ | edytuj kod]

  Nie istnieje jeszcze ustalona terminologia w zakresie sztuki internetu. W literaturze określenia Sztuka internetu, sztuka bazująca na internecie, net art, net.art, sztuka Sieci i Web art używane są zamiennie i żadna z tych nazw nie stała się dominująca do tej pory. Ewa Wójtowicz przytacza jeszcze takie propozycje jak: net-specific art i art for networks. Niektórzy postulują użycie terminu net.art w odniesieniu do określonej grupy artystów działających w internecie od 1994-1999; zazwyczaj wymienia się tu artystów takich jak Vuk Ćosić, Jodi.org (Joan Heemskerk i Dirk Paesmans), Alexei Shulgin, Olia Lialina, Mark Napier i Heath Bunting. Może to jednak być mylące, gdyż w tym samym czasie pracowali:: Superbad (Ben Benjamin), Snarg, Zuper (Michael Samyn), i I/O/D (Collective) (Matthew Fuller, Colin Green, Simon Pope), 0100101110101101.org (Eva i Franco Mattes) by wymienić tylko kilku. Czasem wszystkich wyżej wymienionych zalicza się w poczet przedstawicieli net.artu.

  Mark Napier – jeden z wczesnych twórców Internetu i pionier sztuki cyfrowej i internetowej (net.art) w Stanach Zjednoczonych. Znany z tworzenia interaktywnych dzieł sztuki online, które podważają tradycyjne definicje sztuki. Używa kodu jako wyrazistej formy, a Internetu jako przestrzeni wystawienniczej dla dzieł i laboratorium dla ich tworzenia. Mark Napier opracował swoje pierwsze aplikacje internetowe do danych finansowych w 1996 roku. Jest autorem własnej strony internetowej, która jednocześnie, jako studio online, pozwala na śledzenie i uczestniczenie w jego artystycznej działalności. Linz (czes. Linec) – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Austrii, nad Dunajem, stolica kraju związkowego Górna Austria. Założone przez Rzymian pod nazwą Lentia. 5 marca 1684 powołano w Linzu antyturecką Świętą Ligę. Współcześnie – przemysł metalowy (huta żelaza), maszynowy i chemiczny. Ważny węzeł komunikacyjny. Ośrodek turystyczny (m.in. zamek z XVI-XVII w., barokowe pałace i kościoły, liczne muzea). Liczba ludności: 189 311 (2010).

  Pochodzenie terminu net.art związane jest z pewną nieudokumentowaną opowieścią. Wedle niej Vuk Ćosić otrzymał w grudniu 1995 e-mail-anonim, którego jedynym czytelnym fragmentem były słowa „Net.Art”. Po odszyfrowaniu treści maila miało się okazać, że słowa te należały do dwóch różnych zdań, a kropka je oddzielająca wynikała po prostu z reguł interpunkcji. Nie jest jednak pewne, czy nie jest to mistyfikacja, a jedyna kopia owego e-maila miała zostać utracona podczas awarii twardego dysku. Termin przywołujący swą strukturą skojarzenia z nazwą pliku, bądź witryną internetową przyjął się jednak niezależnie od prawdziwości swojej historii.

  Twożywo – grupa artystyczna powołana w 1995 roku. W ostatnim, dwuosobowym składzie – Krzysztof Sidorek (1976) i Mariusz Libel (1978) – istniała w latach 1998–2011. Prace grupy cechuje duża doza zaangażowania w społeczne problemy. Twożywo inspiruje się konstruktywizmem, pop artem, futuryzmem, reklamą, poezją konkretną. Swoje prace z zasady prezentują w przestrzeni publicznej, by z przekazem móc dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. Tworzą plakaty, billboardy, murale, ilustracje prasowe. Rozwijają intensywnie również projekty internetowe (m.in. "Kapitan Europa" – seria przewrotnych animacji krytykujących niepohamowaną konsumpcję), traktując internet jako równie istotny fragment przestrzeni publicznej co miejska ulica.Sztuka konceptualna (od łac. conceptus- pojęcie) – nurt sztuki XX-wiecznej, zasadzający się na eksponowaniu samego procesu twórczego, to co jest najważniejsze w dziele sztuki to koncept, idea. W rezultacie artyści tego nurtu odrzucili prymat przedmiotu nad ideą, przy jednoczesnym mocnym podkreśleniu intelektualnego charakteru twórczości. Inne nazwy to sztuka pojęciowa, zdematerializowana, postprzedmiotowa (post-object art), Kunst-im-Kopf. Terminu peinture conceptuelle użył Guillaume Apollinaire w stosunku do kubizmu, miało to podkreślic intelektualny charakter tego malarstwa. W 1963 ukazał się artykuł Henry Flyntha Concept Art, w 1967 Sol LeWitta Paragraphs of Conceptual Art, w roku 1969 grupa Art-Language zaczęła wydawać pismo o tej samej nazwie, wtedy też Joseph Kosuth opublikował artykuł Art after Philosophy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Online (online, pierwotnie on-line z ang. dosł. na linii) – zwykle status osoby, serwera lub innego podmiotu związanego z dostępem do łączy komunikacyjnych (np. internet), który informuje o dostępności – aktywności. Przeciwieństwem trybu online jest tryb offline.
  Wideo (z łaciny "widzę") – technika elektroniczna bazująca na sekwencji nieruchomych obrazów, które mogą być nagrywane, przetwarzane, transmitowane, a następnie odtwarzane dając złudzenie ruchu. Terminem tym określa się również sekwencję obrazów zarejestrowaną na nośniku danych.
  Grzegorz Dziamski (ur. 1955) – polski filozof, socjolog, profesor nauk humanistycznych, profesor Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, oraz Katedry Promocji i Krytyki Sztuki Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.
  Form Art (z ang. sztuka formularzy) — projekt Alexeia Shulgina, w ramach którego postulował on stworzenie nowego kierunku w sztuce na bazie internetowych formularzy. Projekt był bardziej grą z konwencjami artystycznej nomenklatury niż rzeczywistym postulatem, który zresztą, jak dotąd, nie został podjęty przez innych artystów.
  Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.

  Reklama