Szereg homologiczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wzór strukturalny i model grupy metylenowej

Szereg homologiczny – zbiór związków chemicznych o zbliżonej budowie chemicznej i własnościach, które daje się zapisać wspólnym wzorem sumarycznym. Przykładem szeregu homologicznego są liniowe alkany, które różnią się między sobą tylko liczbą grup -CH2- i które można zapisać ogólnym wzorem sumarycznym: CnH2n+2.

Metanol, alkohol metylowy, CH3OH – organiczny związek chemiczny, najprostszy alkohol alifatyczny. Został odkryty w 1661 roku przez Roberta Boyle’a. Jest trujący dla człowieka. Aldehydy (skrót od alcohol dehydrogenatus) grupa związków organicznych posiadających grupę aldehydową, czyli grupę karbonylową (C=O) połączoną z jednym (-CHO) lub dwoma (CH2O) atomami wodoru. Proste aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową to alkanale o wzorze ogólnym CnH2n+1CHO.

Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane homologami. Wzory sumaryczne wszystkich związków tworzących jeden szereg homologiczny daje się zapisać w formie ogólnej, w której występuje zmienna określająca liczbę grup metylenowych.

Często w szeregach homologicznych węglowodorów nierozgałęzionych kilka pierwszych związków w szeregu ma nazwy zwyczajowe np. w przypadku alkanów, alkenów i alkinów cztery pierwsze. W następnych rdzeń nazwy pochodzi od liczebników greckich lub łacińskich oznaczających liczbę atomów węgla w cząsteczce.

Alkany (łańcuchowe węglowodory nasycone, parafiny od łac. parum affinis – mało reaktywne) – organiczne związki chemiczne zbudowane wyłącznie z atomów węgla i wodoru, przy czym atomy węgla połączone są ze sobą wyłącznie wiązaniami pojedynczymi.Heksan (C6H14) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Izomery heksanu są bardzo niereaktywne oraz są często stosowane jako rozpuszczalniki w reakcjach organicznych, ponieważ są wysoce niepolarne. Wchodzą również w skład benzyn.

Szeregi homologiczne istnieją także dla innych klas prostych związków organicznych, np. alkoholi, aldehydów i kwasów karboksylowych.

Przykłady[ | edytuj kod]

Klasy związków tworzące szeregi homologiczne[ | edytuj kod]

n – liczba naturalna, wzory dotyczą związków monofunkcyjnych

Heptanol, alkohol heptylowy – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi o wzorze sumarycznym C7H16O. Istnieją cztery izomery tego związku o prostym łańcuchu węglowym, które różnią się położeniem grupy hydroksylowej:Alkohole – związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z atomem węgla w hybrydyzacji sp.
 • alkany: CnH2n+2 (n > 0)
 • alkeny: CnH2n (n > 1)
 • alkiny: CnH2n-2 (n > 1)
 • cykloalkany: CnH2n (n > 2)
 • cykloalkeny: CnH2n-2 (n > 2)
 • cykloalkiny: CnH2n-4 (n > 2)
 • alkohole: CnH2n+1OH lub CH3(CH2)n-1OH (n > 0; drugi wzór dotyczy związków nierozgałęzionych)
 • aldehydy: CnH2n+1CHO (n ≥ 0) lub CH3(CH2)n-1CHO (n > 0; drugi wzór dotyczy związków nierozgałęzionych i nie obejmuje aldehydu mrówkowego HCHO)
 • kwasy karboksylowe, np. jednokarboksylowe: CnH2n+1COOH (n ≥ 0) lub CH3(CH2)n-1COOH (n > 0; drugi wzór dotyczy związków nierozgałęzionych i nie obejmuje kwasu mrówkowego HCOOH)
 • i in.

  Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.Alkohol propylowy – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi z trzema atomami węgla w cząsteczce. Ma jeden izomer podstawnikowy, izopropanol.

  Początkowe elementy przykładowych szeregów homologicznych[ | edytuj kod]

  Alkany (CnH2n+2)

 • metan CH4 n = 1
 • etan C2H6 n = 2
 • propan C3H8 n = 3
 • butan C4H10 n = 4
 • pentan C5H12 n = 5
 • heksan C6H14 n = 6
 • heptan C7H16 n = 7
 • oktan C8H18 n = 8
 • nonan C9H20 n = 9
 • dekan C10H22 n = 10
 • Alkohole jednowodorotlenowe (alkanole; CnH2n+1OH)

  Aldehyd mrówkowy (formaldehyd, nazwa syst.: metanal), HCHO – organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów. Został odkryty przez rosyjskiego chemika Aleksandra Butlerowa w 1859.Pentan (n-pentan) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Jego izomerami są 2-metylobutan (izopentan) i 2,2-dimetylopropan (neopentan).
 • metanol CH3OH n = 1
 • etanol C2H5OH n = 2
 • propanol C3H7OH n = 3
 • butanol C4H9OH n = 4
 • pentanol C5H11OH n = 5
 • heksanol C6H13OH n = 6
 • heptanol C7H15OH n = 7
 • oktanol C8H17OH n = 8
 • nonanol C9H19OH n = 9
 • dekanol C10H21OH n = 10
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • szereg izologiczny,
 • szereg genetyczny,
 • analogi
 • Węglowodory – organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze wyłącznie atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru.Oktanol – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi, zawierający 8 atomów węgla. W normalnych warunkach jest on dość ruchliwą cieczą o nieprzyjemnym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie, podobnie jak inne alkohole cięższe od butanolu (o większej liczbie atomów węgla).
  Warto wiedzieć że... beta

  Kwas mrówkowy (kwas metanowy, E236), HCOOH – organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas karboksylowy. Sole kwasu mrówkowego to mrówczany (metaniany). Występuje m.in. we włoskach parzących pokrzyw oraz w jadzie mrówek.
  Dekan – alkan o dziesięciu atomach węgla w cząsteczce, o wzorze chemicznym C10H22, posiada 75 izomerów. Jest jednym ze składników benzyny.
  Alkohol amylowy (pentan-1-ol) – organiczny związek chemiczny z grupy nasyconych monohydroksylowych alkoholi alifatycznych, zawierający 5 atomów węgla o wzorze sumarycznym: C5H12O lub C5H11OH.
  Analog - związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zostało zastąpionych innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, natomiast struktura pozostała niezmieniona.
  Nonanol, CH3(CH2)8OH – organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi, zbudowany z dziewięciowęglowego prostego łańcucha węglowego i grupy hydroksylowej przy atomie węgla 1.
  Alkiny (zwyczajowo acetyleny) – grupa organicznych związków chemicznych będących węglowodorami nienasyconymi, w których występuje jedno wiązanie potrójne między atomami węgla (−C≡C−). Najprostszym alkinem jest acetylen (etyn), H−C≡C−H. Alkiny są bardziej reaktywne od alkanów i alkenów, są nietrwałe i podlegają wielu samorzutnym reakcjom. Ogólny wzór alkinów: CnH2n−2. Alkiny, tak jak wszystkie węglowodory, ulegają reakcjom spalania.
  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.

  Reklama