Szczep (harcerstwo)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szczep – rodzaj pośredniej struktury w organizacjach harcerskich, istniejącej pomiędzy gromadami, drużynami i kręgami, a szczeblem wyższym.

Stowarzyszenie Harcerskie - organizacja harcerska powstała w 1996 jako organizacja harcerska kontynuująca pracę Śródmiejskiego Hufca Harcerek ZHP i Śródmiejskiego Hufca Harcerzy ZHP (działających w Warszawie).Okręg – organizacyjna terenowa jednostka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, która może posiadać osobowość prawną.

Związek Harcerstwa Polskiego[ | edytuj kod]

W ZHP szczep jest wspólnotą podstawowych jednostek organizacyjnych (drużyn, gromad, kręgów i klubów specjalnościowych), działających w jednym środowisku (szkoła, osiedle, dzielnica). Przynależenie jednostek do szczepu nie jest obowiązkowe – istnieją jednostki działające samodzielnie, jak i takie, które pracują w szczepach.

Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawowymi jednostkami organizacyjnymi a chorągwią.Dzielnica miasta – część miasta wyróżniająca się pod względem: pełnionych funkcji, zabudowy i układu urbanistycznego, zamieszkującej ją określonej grupy społecznej, odrębnych kompetencji władz administracyjnych i samorządu terytorialnego (np. dzielnice willowe, portowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe, slumsy).

Szczep tworzą co najmniej trzy podstawowe jednostki organizacyjne (gromady, drużyny; do liczby tej nie wlicza się kręgów i klubów specjalnościowych), działające w co najmniej dwóch grupach metodycznych. Szczep powołuje właściwa komenda hufca.

Podstawowymi celami działania szczepu są zapewnienie ciągu wychowawczego oraz wspieranie rozwoju kadry i działalności jednostek wchodzących w skład szczepu.

Szczepem kieruje i odpowiada za jego pracę komenda szczepu, na której czele stoi komendant szczepu – pełnoletni instruktor wybrany przez drużynowych. Jest on mianowany na funkcję przez właściwego komendanta hufca. Komendant szczepu musi być przeszkolony do pełnionej funkcji. Zalecane jest, by miał minimum stopień podharcmistrza. W szczepie mogą być inni funkcyjni, których mianuje i odwołuje rozkazem komendant szczepu. Nie dotyczy to drużynowych i szefów klubów specjalnościowych, których mianuje i odwołuje komendant hufca. Nadzór i kontrolę nad działalnością szczepu sprawuje komenda hufca oraz – w zakresie działalności szczepu pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości – komisja rewizyjna hufca.

Harcerski klub specjalnościowy – jednostka organizacyjna Związku Harcerstwa Polskiego, skupiająca członków ZHP zainteresowanych wybraną specjalnością. Członkami klubu mogą być:Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – organizacja harcerska, powołana 12 lutego 1989 przez instruktorów z terenu całej Polski. Powstała, aby zjednoczyć wysiłki niezależnych środowisk harcerskich poprzez powołanie alternatywnej ogólnopolskiej organizacji harcerskiej.

Szczegółowe zasady działania szczepu reguluje konstytucja szczepu, uchwalona przez szefów jednostek wchodzących w jego skład, a zatwierdzona przez komendanta hufca.

Jako szczep może działać również harcerski klub specjalnościowy, skupiając gromady, drużyny i kręgi z danego terenu, posiadające miano Drużyny Specjalnościowej, tej samej specjalności.

Gromada zuchowa - jednostka w strukturze organizacji harcerskiej, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Podharcmistrz (podharcmistrzyni) – drugi (z trzech - obecnie) stopni instruktorskich w harcerstwie. Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcerskim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. Często zapisywany w skrócie jako phm. przed imieniem i nazwiskiem.
Instruktor - kategoria członkowska w organizacji harcerskiej, odnosząca się do osób pełniących określone funkcje w organizacji, w tym przede wszystkim pełniących funkcje wychowawcze.
Organizacje harcerskie – organizacje społeczne, których działanie opiera się na zasadach, celach i metodzie wprowadzonych przez założyciela skautingu Roberta Baden-Powella i rozwiniętych jako harcerstwo przez Andrzeja Małkowskiego. Pierwsze powstały po 1910 w zaborze austriackim, rosyjskim i pruskim. Współcześnie działają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) oraz poza jej granicami, wśród Polonii.
Krąg - jednostka w strukturze organizacji harcerskich, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.

Reklama