Swap

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami polegająca na wymianie przyszłych strumieni płatności, które kontrahenci postrzegają w momencie transakcji jako równoważne. W ramach transakcji swapowej określane są zasady oraz terminy rozliczenia wspomnianych płatności.

Stopa procentowa – koszt kapitału albo inaczej cena, jaka przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

Swap może w szczególności polegać na umowie między dwoma podmiotami, w której płatności naliczane według oprocentowania zmiennego zamieniane są na płatności naliczane według oprocentowania stałego (swap stopy procentowej).

Podział swapów finansowych[ | edytuj kod]

Kontrakty swap tworzą bardzo liczną rodzinę, którą można klasyfikować, przyjmując różne kryteria. Poniżej przedstawiony jest podział ze względu na:

Swapy dzielimy również na:

IRS (ang. interest rate swap) – kontrakt wymiany płatności odsetkowych, jeden z podstawowych instrumentów pochodnych, będący przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym. IRS jest umową pomiędzy dwiema stronami, na podstawie której strony wypłacają sobie wzajemnie (w określonych odstępach czasu w trakcie trwania kontraktu) odsetki od umownego nominału kontraktu, naliczane według odmiennej stopy procentowej. Transakcja IRS może być traktowana jako seria kontraktów FRA, albo jako wymiana odsetek od dwóch kuponowych obligacji.Swap walutowy (ang. currency swap) to umowa, w której dwie strony postanawiają wymienić między sobą określoną kwotę waluty na równowartość w innej walucie, na określony czas. W trakcie trwania transakcji nie ma płatności odsetek. Kurs wymiany na datę zapadalności (maturity date) jest ustalany przy zawieraniu transakcji, w oparciu o różnicę oprocentowania tych walut. Transakcji tej nie należy mylić z FX swap.
 • swapy pierwszej generacji
 • swapy drugiej generacji
 • Do pierwszej generacji finansowych swapów należą trzy podstawowe rodzaje kontraktów:

 • swap walutowy (ang. currency swap, FX swap)
 • swap stopy procentowej (ang. interest rate swap, IRS)
 • swap walutowo-procentowy, zwany również swapem walutowym rynku kapitałowego (ang. cross currency interest rate swap, CIRS).
 • Drugą generację swapów tworzą transakcje będące modyfikacją klasycznych swapów lub też modyfikacją innych instrumentów finansowych. Lista swapów nowszej generacji nie jest zamknięta. Wciąż powstają nowe rodzaje kontraktów, które wyodrębniane są według najróżniejszych kryteriów, takich jak na przykład konstrukcja transakcji, instrument bazowy, zastosowanie. Nie ma żadnych formalnych ograniczeń w konstruowaniu nowych typów swapów. Wiele kontraktów nie ma jeszcze polskiej nazwy. Najważniejszymi swapami drugiej generacji są:

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
 • swap amortyzowany (ang. amortising swap),
 • swap zaliczkowy (ang. accreting swap, drawdown swap),
 • swap o zmiennej kwocie kontraktu (ang. roller-coaster),
 • swap opóźniony (ang. forward starting swap, deffer swap),
 • swap prolongowany (ang. extandable swap),
 • callable swap,
 • puttable swap,
 • capped swap,
 • floored swap,
 • callared swap,
 • swap zero-kuponowy (ang. zero-coupon swap),
 • opcja swapowa, swapacja (ang. swaption),
 • swap aktywów (ang. asset swap),
 • swap towarowy (ang. commodity swap),
 • swap na zwłokę w spłacie kredytu (ang. credit default swap),
 • swap całkowitego dochodu (ang. total return swap),
 • swapy katastroficzne (ang. catastrophe swaps, CAT swaps).
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ewa Leszczyńska, Rynek kontraktów swap w Polsce, Narodowy Bank Polski
  Instrument pochodny, derywat (ang. derivatives, tłumaczenie „derywatywy” nie przyjęło się, w powszechnym użyciu są „derywaty”) – rodzaj instrumentu finansowego, który uzależniony jest od instrumentu bazowego. Cechą charakterystyczną instrumentów pochodnych jest to, że dotyczą przyszłej daty i przyszłej ceny, ponieważ zawierane są wcześniej. Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej, wartość indeksu giełdowego, a także tak nietypowe wskaźniki jak liczba dni słonecznych, wielkość opadu śniegu, czy deszczu – derywaty pogodowe.
  Reklama