Subskrypcja akcji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Subskrypcja akcji – forma tzw. zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (w odróżnieniu od podwyższenia warunkowego i celowego). Zarząd tej spółki oferuje w drodze ogłoszenia akcje, co do których służy akcjonariuszom prawo poboru.

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej – kapitał zakładowy w spółce akcyjnej, w obowiązującym do 2000 roku kodeksie handlowym nazywany kapitałem akcyjnym. Termin ten odnoszony jest również do kapitału zakładowego spółek komandytowo-akcyjnych. Stanowi podstawę majątkową działalności spółki i odpowiedzialności wobec wierzycieli. W statucie spółki wymienia się go jako kwotę pieniężną wpłacaną przez jej akcjonariuszy. Musi być pokryty poprzez wniesienie wkładów w postaci gotówkowej, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Wysokość kapitału zakładowego musi być kwotowo wskazana w statucie spółki.Prawo poboru (PP) - na rynku kapitałowym - to zasada umożliwiająca co najmniej zachowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy proporcjonalnego udziału w kapitale akcyjnym danej spółki akcyjnej po nowej emisji jej akcji. Według tej reguły objęcie przez akcjonariuszy odpowiedniej ilości nowych akcji zależy ściśle od już posiadanego ich stanu ilościowego, i odbywa się w terminie specjalnie wyznaczonym im przez spółkę. Akcjonariusze niezainteresowani nowo emitowanymi walorami tej spółki mogą zbywać swoje prawa poboru osobom trzecim - gotowym wejść w skład jej akcjonariatu albo też chcącym powiększyć swój w nim udział. Czynności te, w przypadku dostępności akcji tejże spółki w obrocie publicznym, zachodzą za pośrednictwem giełdy, tzn. prawa poboru są w określonym czasie notowane na cedule giełdowej, z ceną wyjściową uzależnioną od liczby i rynkowej wartości akcji wszystkich emisji przeprowadzonych przez tę spółkę. W sytuacjach szczególnych (np. akceptowane wejście inwestora strategicznego do akcjonariatu danej spółki akcyjnej), możliwe jest wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru przy nowej emisji akcji, wskutek podjęcia podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy stosownej uchwały (większością min. 80% procent głosów za).

Opis[ | edytuj kod]

Prawo poboru powinno być wykonane przez akcjonariusza w terminie nie krótszym niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia. W przypadku jednak, gdy wszystkie akcje w spółce są imienne, wtedy zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszenia. Akcjonariuszy informuje się w tymże przypadku o subskrypcji listami poleconymi. Jednak wtedy termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy aniżeli dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.

Kapitał zakładowy – kapitał spółki. Jest on pierwotnym wkładem właścicieli wniesionym przy założeniu spółki, stąd ogólne jego określenie jako kapitał założycielski. Jego wysokość nie jest stała i może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Wartość tego kapitału musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej.Akcja – papier wartościowy łączący w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym, wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

Jeżeli nie dojdzie do pełnego wykonania prawa poboru akcji w pierwszym terminie, to zarząd ogłasza drugi termin.

Nieco inaczej rzecz kształtuje się w odniesieniu do spółki publicznej. Wykonanie prawa poboru w takiej spółce następuje w jednym terminie. Termin ten wskazany jest w prospekcie. Jednakże ustawa zastrzega, iż akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru w terminie, który nie może być krótszy aniżeli dwa tygodnie, licząc od dnia ogłoszenia wspomnianego prospektu.

Akcjonariusze, którzy chcą skorzystać z prawa poboru akcji, muszą dokonać tzw. zapisu na akcje. Zapis ten dokonywany jest w formie pisemnej. Spółka sporządza odpowiednie formularze, w co najmniej dwóch egzemplarzach dla każdego subskrybenta (jeden przeznaczony jest dla spółki, drugi dla subskrybenta). Zapis powinien zostać złożony w spółce lub osobie przez nią upoważnionej. Termin co do zapisu określony musi zostać w ogłoszeniu, prospekcie albo w liście poleconym.

Termin zapisywania się na akcje nie może być dłuższy niż trzy miesiące od dnia, kiedy subskrypcja zostanie otwarta. Jeśli w tymże terminie co najmniej minimalna liczba akcji oferowanych nie zostanie subskrybowana (i należycie opłacona), wtedy podwyższenie kapitału zakładowego uważa się za niedoszłe do skutku. Zarząd ogłasza o tym fakcie i wzywa akcjonariuszy do odbioru wpłaconych kwot. W przypadku zaś gdy podwyższenie kapitału zakładowego dojdzie do skutku, zarząd spółki w terminie dwóch tygodni od dnia zamknięcia subskrypcji dokonuje przydziału akcji (zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji). Osobom, którym akcje nie zostały przydzielone, zarząd wzywa do odbioru wpłaconych kwot.Dokonuje tego najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia przydziału akcji.

Reklama