• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Styl brillant

  Przeczytaj także...
  Taniec – forma sztuki performance, składająca się z celowo wybranych sekwencji ludzkiego ruchu. Ruch ten ma wartość estetyczną i symboliczną, i jest uznawany jako taniec przez wykonawców i obserwatorów w danej kulturze. Taniec może być podzielone i opisany ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne pochodzenie.Szesnastka – nuta w notacji muzycznej trwająca tyle, co jedna szesnasta całej nuty, dzieli się na dwie trzydziestodwójki. Szesnastka przedstawiana jest jako owalna, zaczerniona główka z laską oraz podwójną chorągiewką.
  Fryderyk Franciszek Chopin (ur. 22 lutego lub 1 marca 1810 roku w Żelazowej Woli, zm. 17 października 1849 roku w Paryżu) – polski kompozytor i pianista. Od roku 1830 zamieszkały we Francji.

  Styl brillant, styl brillante – rodzaj stylu muzycznego w muzyce romantycznej pierwszej połowy XIX wieku. W technice wykonawczej charakteryzuje się wirtuozerią, drugą jego cechą jest kantylenowa melodyka o charakterze sentymentalnym.

  Podstawowe cechy charakterystyczne stylu brillant[ | edytuj kod]

  1. Predylekcja do brzmień lekkich, jasnych (kojarzonych z wiedeńską mechaniką fortepianu), uzyskiwanych przez wykorzystywanie wysokiego i średniego rejestru;
  2. rezygnacja z brzmień niskich, masywnych i zagęszczonych. Rejestr niski stosowany był niemal wyłącznie do prezentacji podstawy harmonicznej;
  3. zestawianie obok siebie, na przemian, odcinków kantylenowych, wspartych na akompaniamencie i odcinków całkowicie figuracyjnych o wirtuozowskim charakterze, z przewagą tych ostatnich;
  4. homofonia;
  5. wzbogacenie środków faktury pianistycznej w zakresie ornamentyki i figuracji.

  Okoliczności powstania stylu brillant[ | edytuj kod]

  Styl brillant panował w muzyce fortepianowej zasadniczo od początku XIX wieku do lat 30., w twórczości Johanna Nepomuka Hummla, Carla Marii von Webera, Johna Fielda, Friedricha Kalkbrennera, Sigismunda Thalberga oraz młodego Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta i innych. Jego reminiscencje można jeszcze zauważać przez długi czas u działających w Paryżu przedstawicieli muzyki salonowo–koncertowej.

  Wirtuoz (wł. virtuoso z łac. virtus - umiejętność, doskonałość) - wybitny instrumentalista, mistrz danego instrumentu. Muzyk zdolny pokonać najbardziej skomplikowane problemy techniczne. Wirtuozeria może się łączyć z pogłębioną interpretacją, często jednak stanowi cel sam w sobie. We współczesnej kulturze muzycznej począwszy od XIX wieku, umacnia się przeświadczenie o prymacie interpretacji artystów nad wirtuozerią. Charakteryzuje się doskonałym słuchem i wyczuciem rytmu.Rytm (gr. ῥυθμός rhytmós – "miara; takt; proporcja") – jeden z elementów dzieła muzycznego odpowiedzialny za organizację czasowego przebiegu utworu.

  Źródłem stylu brillant była potrzeba popisu pianistówkompozytorów, występujących na licznych koncertach. Wiązało się to z uczestniczeniem w kulturze nowej warstwy społecznej – mieszczaństwa, o słabszym przygotowaniu muzycznym. Do tych nowych odbiorców przemawiały przede wszystkim te elementy, które były stosunkowo łatwe w odbiorze, a więc biegłość techniczna i śpiewna, sentymentalna melodia.

  Tremolo (z wł. drżenie) – określenie rodzaju artykulacji, która polega na szybkim wykonywaniu wielu dźwięków o tej samej wysokości lub szybkim przejściu między dwoma dźwiękami o różnej wysokości (tremolando). Harmonia – jedna z dyscyplin teoretycznych, stanowiąca wspólnie z kontrapunktem, nauką o formach muzycznych oraz instrumentoznawstem kanon wykształcenia muzycznego. Harmonia jest nauką o łączeniu akordów.

  Styl brillant wpłynął na udoskonalenie mechanizmu fortepianu. Konstruktorzy prześcigali się bowiem w budowaniu nowoczesnych mechanizmów instrumentu, starając się odpowiedzieć na zapotrzebowania społeczne. Jednocześnie, to właśnie doskonalsze fortepiany, umożliwiające coraz bieglejszą grę, były jednym z powodów, dla których styl ten w ogóle mógł powstać. W początkach XIX wieku szczególnie popularne były dwa rodzaje fortepianów: wiedeński i angielski. Wśród kompozytorów zdania były podzielone, co do tego, który z tych instrumentów jest bardziej odpowiedni. Jednak nie było wątpliwości, że mechanika wiedeńska była lżejsza, przez co łatwiej można było wykonać nawet najtrudniejsze figuracje, biegniki i pasaże, w artykulacji non legato (które było jednym z obowiązujących w owych czasach sposobów wykonawczych). Natomiast mechanika angielska była cięższa, wymagała silniejszego uderzenia (z uwagi na większe zagłębienie klawiszy i wolniejszy system odbicia młoteczków od strun przy repetycjach), przy czym dźwięk wydobywany z tych instrumentów stawał się pełniejszy, idealny do prowadzenia kantyleny. Sam Hummel szeroko wypowiadał się na temat obydwu tych fortepianów i uznawał, że dla stylu brillant bardziej odpowiednia jest mechanika wiedeńska, która „nie utrudnia biegłości palców”.

  Teoria muzyki – ogólne zasady i zagadnienia związane z muzyką (na ogół poważną) wyrażone w sposób czysto teoretyczny. W skład teorii muzyki wchodzi m.in. notacja muzyczna (zapis muzyczny), elementy dzieła muzycznego - skróty i oznaczenia, praktyka wykonawcza, harmonia, kontrapunkt.Ósemka (♪) – w notacji muzycznej nuta oznaczająca dźwięk o czasie trwania równym jednej ósmej całej nuty. Do oznaczenia ciszy o tym samym czasie trwania używa się pauzy ósemkowej.

  Wspomnianego już Hummla, uważa się za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli stylu brillant. Reprezentuje on ów styl nie tylko w swojej twórczości muzycznej, ale także w teorii, czego przejawem jest podręcznik do gry na fortepianie: Ausfuhrlische theoretisch – praktische Answeisung zum Pianoforte Spiel vom ersten Elementarunterricnt an bis zum vollkommendsten Ausbildung. Był on ceniony przez pianistów pierwszej połowy XIX wieku, gdyż stanowił pełne usystematyzowanie reguł dotyczących gry na fortepianie.

  Romantyzm w muzyce zaczął się rodzić już za życia Beethovena, w okresie po rewolucji francuskiej, kiedy to w całej Europie zaczęły zachodzić zmiany o przełomowym znaczeniu. Najwyższym celem romantyków było połączenie religii, nauki i życia w jedną wyższą, wspólną jakość, jaką była sztuka. Najkrócej można powiedzieć, że romantyzm zrodziła potrzeba i pragnienie wolności. Ta idea pozostała żywa we wszystkich następnych pokoleniach twórców, aż do dnia dzisiejszego. W latach osiemdziesiątych XIX w. zaczął się jednak odwrót od romantyzmu, czego efektem była muzyka modernistyczna.Forma sonatowa - jedna z podstawowych form muzycznych, wykształcona i typowa dla epoki klasycyzmu. Występuje m.in. w symfoniach, sonatach i koncertach. Istotą formy sonatowej jest dualizm tematyczny.

  Hummel był uczniem Mozarta i od niego przejął klasyczne zasady, formy i wiele środków z zakresu techniki pianistycznej. Jednak czerpiąc z twórczości swojego wielkiego poprzednika, Hummel nie poprzestał na naśladownictwie. Przejęte od Mozarta rozwiązania znacznie rozwinął, tak że stały się one wyznacznikami nowego stylu.

  Interwał (z łac. intervallum, dosłownie "miejsce pomiędzy szańcami") – w teorii muzyki jest to odległość między dwoma dźwiękami.Nuta (od łac. nota, znak) – symbol ♪ - znak graficzny dźwięku muzycznego, określający jego wysokość i czas trwania.

  W partiach kantylenowych Hummel wzorował się na swoim mistrzu, choć nie miał tak wielkiej inwencji melodycznej jak Mozart. Mozartowska kantylenowa, zornamentowana melodyka, ujęta w budowę okresową, rozwijająca się na tle różnych postaci basu Albertiego, została u Hummla zmodyfikowana. Różnica w stosunku do klasyka wiedeńskiego polegała m.in. na wprowadzeniu, obok zastanych ornamentów (przedstawianych za pomocą symboli, bądź wypisanych w nutach), nieregularnych grup dźwiękowych o charakterze improwizacyjnym. Pełniły one przede wszystkim funkcję popisową. Jednocześnie Hummel rozbudował harmonikę, co uznaje się za zwiastun stylu romantycznego.

  Sonata – instrumentalna forma muzyczna. Pierwotnie każdy utwór instrumentalny, w przeciwieństwie do wokalnego – kantaty. Z czasem wykształciła się w specyficzną formę.Glissando - oznaczenie "płynnego" przejścia od jednego dźwięku do drugiego po kolei poprzez wszystkie możliwe do zagrania na danym instrumencie dźwięki leżące między nimi.

  Także figuracje przejęte z twórczości klasyków: Mozarta i Clementiego, zostały w znaczny sposób rozwinięte i rozbudowane. Do gam, pasaży, rozłożonych akordów i podwójnych dźwięków, Hummel dodał technikę akordową (łamane akordy, tremolo akordowe, pochody akordowe: diatoniczne i chromatyczne, arpeggia), znacznie częściej stosował technikę oktawową (łamane oktawy, pochody oktawowe: diatoniczne i chromatyczne), a przede wszystkim poszerzył zasób figur, powiększył ich zasięg i rozszerzył ambitus w ramach jednej figury ponad interwał oktawy.

  Homofonia - rodzaj faktury, w której melodii, znajdującej się zazwyczaj w najwyższym głosie, towarzyszy akompaniament. Muzyka powstała na fakturze homofonicznej nosi nazwę muzyki homofonicznej.Forma muzyczna to ogólna budowa utworu muzycznego, efekt współdziałania elementów dzieła muzycznego. Jest to środek realizacji wyrazu emocjonalnego dzieła muzycznego, za pomocą technik kompozytorskich. Każdy utwór, będąc dziełem niepowtarzalnym, pozostaje w różnym stosunku do formy, a w wielu utworach schematy formalne krzyżują się ze sobą (np. forma pieśni z rondem). Każdy twór kojarzony z daną formą jest nierozerwalnie związany z konkretnym środkiem wykonawczym (obsadą).

  Sam Hummel w przedmowie do Answeisung zum Pianoforte Spiel stwierdza, że "nie dąży do nowatorstwa (...), chce utrzymać (...) to, co pożyteczne (...) i dodać ze współczesnej techniki gry i z faktury fortepianowej to, co jest celowe (...)" . Jako teoretyk zasłynął z najdokładniejszego opisania wirtuozowskiej techniki pianistycznej sprzed 1830 roku. Technika ta „ożywiła klasyczny styl i prowadziła do największego w dziejach muzyki rozkwitu środków wirtuozowskich, przypadającego na okres romantyzmu”. Z tego powodu, przy wyznaczaniu kategorii stylu brillant, oprę się w zasadniczy sposób na twórczości Hummla, jako najbardziej reprezentatywnego dla omawianego stylu. Jak już wspomniano, w literaturze muzykologicznej nie znajdujemy pełnej definicji stylu brillant. Jednak w opracowaniach wyszczególnia się, czasem pojedyncze, a zatem niedające pełnego obrazu, cechy charakterystyczne omawianego stylu. Również wymienia się konkretnych kompozytorów i ich utwory, które należą do tego stylu. Toteż, opierając się na literaturze, ze szczególnym uwzględnieniem Answeisung zum Pianoforte Spiel Hummla oraz analizując kompozycje, głównie Hummla, w dalszym toku rozdziału podejmę się zebrania informacji, rozrzuconych w licznych wydawnictwach, aby na tej podstawie określić czynniki charakterystyczne dla stylu brillant.

  Gama - to szereg dźwięków ułożonych według reguł danej skali muzycznej, zaczynający się od konkretnego dźwięku, który zazwyczaj nadaje nazwę tak utworzonej gamie.Fortepian – strunowy (chordofon), młoteczkowy, klawiszowy instrument muzyczny, zaliczany do rodziny cytr. Współczesny fortepian dysponuje skalą od A2 (czasami najlepsze koncertowe od F2; instrumenty z pocz. XIX wieku od C1 ) do c (88 dźwięków/klawiszy).

  Kategorie stylu brillant[ | edytuj kod]

  Jednoznaczne zdefiniowanie stylu brillant nastręcza trudności z uwagi na złożoność tego zjawiska. Na styl brillant składają się bowiem różnorakie czynniki zwane kategoriami. Dopatrzenie się w utworze jednej bądź kilku nawet z owych kategorii nie gwarantuje jednak przynależności danego dzieła do stylu brillant. Dopiero współwystępowanie wszystkich tych czynników w utworze muzycznym oraz ich odpowiednie wykorzystanie sprawia, że można mówić o wcześniej wspomnianym stylu.

  Orkiestra – duży zespół instrumentalny, liczący zazwyczaj od kilkunastu do kilkudziesięciu, a nawet ponad stu instrumentalistów. W celu synchronizacji gry takiej ilości wykonawców w orkiestrze potrzebny jest dyrygent.Ambitus - (z łac. obwód, obręb) to szerokość, rozpiętość interwałów między najwyższym, a najniższym dźwiękiem danej melodii.

  Określając styl brillant wymieniono kategorie stylu, wskazując na ich wspólną zależność:

  1. Istnienie dwóch warstw: akompaniamentu i melodii. Melodia realizowana w partii prawej ręki odróżniała się od figuracyjnego tła (będącego najczęściej jakimś przekształceniem basu Albertiego) w akompaniamencie. Oczywistym jest, że taki układ nie był wykorzystywany w całości kompozycji. Wyrazisty podział na melodię z akompaniamentem widoczny był głównie w tematach, czy częściach powolnych form cyklicznych. Specyficzne dla stylu brillant było istnienie dwóch niezależnych planów, tworzących przejrzystą, „cienką” fakturę. Żadne zabiegi polifoniczne, zagęszczanie faktury nie było charakterystyczne dla omawianego stylu. Dominacja homofonii, w której plan górny zarezerwowany jest dla warstwy melodycznej, a dolny dla akompaniamentu stanowi pierwszą, aczkolwiek nie najważniejszą, a przede wszystkim nie jedyną kategorię stylu.

  Trójdźwięk - najprostszy akord składający się z trzech dźwięków o budowie tercjowej nazywanych (kolejno): prymą (podstawa akordu), tercją i kwintą. Pryma akordu decyduje o jego nazwie. Tercja i kwinta akordu decydują o jego trybie (molowy, durowy, zmniejszony lub zwiększony). Każdy trójdźwięk posiada trzy postacie:Carl Maria von Weber (ur. 18 listopada 1786 w Eutin k. Lubeki, zm. 5 czerwca 1826 w Londynie) – niemiecki kompozytor, jeden z głównych reprezentantów okresu wczesnego romantyzmu w muzyce niemieckiej. Pianista, dyrygent.

  2. Dominacja środkowego i wysokiego rejestru fortepianu. O ile analizując dzieła wspomnianych wcześniej kompozytorów, można znaleźć przykłady pełnego wykorzystania skali instrumentu, to jednak specyficzne dla „brillant” jest używanie górnej części skali fortepianu do prezentowania warstwy melodycznej oraz figuracji. Dzięki temu uzyskano pewien rodzaj lekkości i „błyskotliwości” brzmienia. Unikano natomiast masywnych, ciężkich brzmień, zagęszczania ruchu, szybkich następstw akordów w układzie skupionym i w niskim rejestrze.

  Muzykologia (z gr.) – nauka humanistyczna, której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych aspektach. Jej początki jako dyscypliny uniwersyteckiej kształtowały się w latach 80. i 90. XIX wieku. Koncepcyjne założenia dyscypliny ufundował austriacki uczony, prof. Guido Adler, który pierwszy (w 1885 roku) dokonał systematyki tej dziedziny wiedzy. Od czasów Adlera zwykło się dzielić muzykologię na trzy zasadnicze działy: historyczny (historia muzyki), systematyczny (szeroko rozumiana teoria muzyki, w tym estetyka, psychologia i socjologia muzyczna) i porównawczy (dziś – etnomuzykologia i antropologia muzyczna). Przedmiotem zainteresowań badawczych Adlera była przede wszystkim historia muzyki i badania nad stylem muzycznym. Drugim badaczem, który położył podwaliny pod nowocześnie rozumianą muzykologię był niemiecki uczony Hugo Riemann. Jego działalność naukowa wiąże się przede wszystkim z teorią muzyki (nauka harmonii, nauka o składni muzycznej, nauka o muzycznych formach).Paryż (fr. Paris) – stolica i największa aglomeracja Francji, położona w centrum Basenu Paryskiego, nad Sekwaną (La Seine). Miasto stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne kraju. Znajdują się tu liczne zabytki i atrakcje turystyczne, co powoduje, że Paryż jest co roku odwiedzany przez ok. 30 milionów turystów.

  3. Występowanie obok siebie odcinków kantylenowo-ornamentalnych oraz figuracyjnych. Zestawianie tego typu odcinków miało funkcję nie tylko wyrazową, ale i formotwórczą. Styl brillant najsilniej oddziaływał na koncert, modyfikując jego formę w sposób najbardziej widoczny, co było związane z popisową funkcją tej formy, tak bliską kompozytorom tego czasu. Zmiany dotknęły przede wszystkim koncepcji allegra sonatowego. Dwie przeciwstawne typy linii melodycznej: kantylena i figuracja podzieliły między siebie pierwszą część allegra sonatowego, czyli ekspozycję. Kantylenie przypadły w udziale odcinki tematyczne (w związku z czym, znika wyrazowy dualizm tematyczny). Figuracja natomiast przeniknęła do pozostałych współczynników formy: introdukcji, epilogu, partii łącznikowych (w ekspozycji), a także do drugiej części formy sonatowej, przetworzenia, wypierając tradycyjną pracę przetworzeniową. Z uwagi na przesycenie wirtuozerią, konieczne było zrezygnowanie z improwizowanej cadenzy. Z powodu nadrzędnej roli wirtuozerii, która cechowała partie międzytematyczne, uległy zmianie proporcje w formie allegra. Tematy stały się krótkie, podczas gdy wydłużeniu uległy odcinki łącznikowe. Jednocześnie instrument solowy znacznie dominował nad partią orkiestry.

  Decyma - interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje decyma mała i decyma wielka. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.Koncert (łac. concerto – spieram się, walczę, współzawodniczę) – forma muzyczna, której istotą jest kontrastowanie partii zespołu (orkiestry) i partii solowej, zespołu i grupy solistów (concerto grosso), bądź samych partii solowych (np. koncerty wokalne).

  Styl brillant wpłynął także, choć w mniejszym stopniu, na formę sonaty. Przede wszystkim uległa modyfikacji, podobnie jak w koncercie, hierarchia ogniw allegra sonatowego. Nadrzędną rolę zaczęły odgrywać partie łącznikowe i epizodyczne, z uwagi na przesycenie ich środkami figuracyjnego popisu. Nastąpił także zanik kontrastu wyrazowego między tematami, gdyż obydwa miały charakter kantylenowy. Rolę klasycznego kontrastu tematycznego, pełnić zaczął kontrast pomiędzy tematami (kantylena) a partiami łącznikowymi i epizodycznymi (figuracja). W przetworzeniu w miejsce pracy tematycznej i rozległych modulacji pojawiają się wirtuozowskie figury pianistyczne. W repryzie często pojawiają się wariacje ornamentalne przy pokazach tematów. Zdarza się, że ogniwo to jest skrócone (brak któregoś z tematów).

  Wolfgang Amadeusz Mozart (ur. 27 stycznia 1756 w Salzburgu, zm. 5 grudnia 1791 w Wiedniu) – kompozytor i wirtuoz gry na instrumentach klawiszowych. Razem z Haydnem i Beethovenem zaliczany do klasyków wiedeńskich.Franciszek Liszt (ur. 22 października 1811, zm. 31 lipca 1886) – węgierski kompozytor i pianista, jedna z najwybitniejszych postaci romantyzmu w muzyce, wolnomularz.

  W stylu brillant powstawały także mniejsze gatunki muzyczne, takie jak: rondo, wariacje, tańce, fantazje, etiudy. Zdarzało się, że kompozytorzy dodawali w tytule kompozycji przymiotnik brillant np. Rondeau brillant, Brillante Phantasie itp. Zmiany w obrębie tych gatunków skierowały się, oczywiście, w stronę wirtuozostwa i komplikacji technicznych.

  Bas Albertiego – rodzaj akompaniamentu, stosowany zazwyczaj w partii lewej ręki na instrumentach klawiszowych, polegający na powtarzającej się figuracji akordowej w drobnych, równych wartościach rytmicznych. Bas Albertiego miał na celu zastąpienie akordów, szybko wybrzmiewających na instrumentach klawiszowych (takich jak klawesyn czy szpinet), następującymi po sobie dźwiękami rozłożonego akordu.Oktawa – interwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje oktawa czysta. Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej rozmiar.

  Wraz z wprowadzeniem kantyleny i figuracji, pojawiają się charakterystyczne dla nich środki, które przez kompozytorów stylu brillant zostały w znaczny sposób rozwinięte.

  4. Środki ornamentalne Występują one w połączeniu z melodią kantylenową, którą ozdabiają i wypełniają, czyniąc ją jeszcze bardziej płynną, ale nie naruszają jej struktury harmonicznej. Hummel w swoim podręczniku gry na fortepianie wyszczególnia dwie grupy ornamentów (ze znakami notacyjnymi oraz rozpisane w nutach), które istniały w pianistyce jeszcze przed pojawieniem się stylu brillant.

  Trzydziestodwójka – nuta w notacji muzycznej trwająca trzydziestą drugą część całej nuty (tyle, co pół szesnastki lub dwie sześćdziesięcioczwórki).Polifonia (stgr. πολυφωνία polyphonia - "wiele głosów") – rodzaj faktury muzycznej, w której równocześnie dwa lub więcej głosów prowadzonych jest niezależnie od siebie. Szczytowym osiągnięciem polifonii jest twórczość Jana Sebastiana Bacha.

  Dla stylu brillant ważne jest nie tylko stosowanie owych ornamentów, które przejęte zostały przecież z klasycyzmu, ale przede wszystkim ich rozbudowa. W twórczości kompozytorów 1 połowy XIX wieku można zauważyć liczne przekształcenia ozdobników, idące w kierunku wirtuozowskim. Zaliczyć do nich można: tryl od nuty głównej, łańcuchy tryli podwójnych i potrójnych, w obu rękach jednocześnie, a także stosowanie wielodźwiękowych ornamentów o swobodnym, improwizatorskim charakterze (nawet do 50 nut w jednym takcie).

  Franciszek Lessel (ur. ok. 1780 w Warszawie, zm. 26 grudnia 1838 w Piotrkowie Trybunalskim), polski kompozytor i pianista. Pochowany jest na cmentarzu w Ostrołęce niedaleko Pilicy.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  5. Środki figuracyjne Figury o podobnym kształcie jak u kompozytorów stylu brillant, spotkać można już w twórczości Mozarta, jednak (podobnie jak w przypadku ornamentów) kompozytorzy stylu brillant rozwijają je, powiększając ich obszar, różnicują je, a także nasycają wielodźwiękami (np. tremolo akordowe). Stosują je w środkowym i wysokim rejestrze (odmiennie niż Beethoven), nie powodując tym samym efektu zagęszczenia brzmienia. Początek każdej nowej figury przypada na początek każdej miary taktu. Figury pokrywają się z podziałem metrycznym taktu, przez co podkreślona jest równomierna pulsacja rytmiczna. Rozszerzony zostaje ambitus w ramach jednej figury. Pojawiają się przypadki przekraczania oktawy (skoki w obrębie figury dochodzą do decymy włącznie – od lat 20 XIX wieku). Figury ulegają stopniowej komplikacji (np. przez połączenie rozległych skoków z dwudźwiękami, czy trójdźwiękami), powodując wzrost trudności technicznych utworu.

  Kantylena, melodyka kantylenowa – typ melodyki w dziele muzycznym charakteryzujący się śpiewnym (lirycznym) przebiegiem melodii (bez dużych skoków, zawierający małą liczbę nut o krótkich wartościach, z zastosowaniem w przeważającym stopniu artykulacji legato), wolnym tempem, w odróżnieniu od melodyki figuracyjnej.Kompozytor (w jęz. łac. compositor) – twórca utworu muzycznego. Termin kompozytor odnosi się do twórców używających notacji muzycznej, piszących muzykę poważną lub filmową. W polskich uczelniach muzycznych kształci się studentów na kierunku kompozycja, lecz kompozytor nie musi być absolwentem takich studiów, jednak to oni właśnie dysponują pełnym warsztatem kompozytorskim obejmującym harmonię, kontrapunkt, instrumentację, analizę dzieła muzycznego itp.

  Figuracja zbudowana jest na ogół z identycznych lub podobnie skonstruowanych figur (zmiana figury następuje średnio co 2 takty), przesuwanych o różne interwały lub przerzucanych do innego rejestru – głównie średniego i wysokiego (por. punkt 2), w partiach jednej bądź obydwu rąk jednocześnie lub komplementarnie. Tworzy się w ten sposób „łańcuchowy szereg”, dla którego oparciem i tłem jest harmonia. Istotą figuracji jest stosowanie jednorodnego ruchu rytmicznego – głównie ósemek, szesnastek i trzydziestodwójek. W ramach całego przebiegu figuracyjnego pojawia się kierunek wznoszący, opadający bądź mieszany.

  Introdukcja (łac. introductio – wprowadzenie, wstęp) – wprowadzenie nierodzimego gatunku lub niższego taksonu pochodzącego z innego geograficznie regionu, jako nowego elementu danej biocenozy. W rolnictwie jest to celowe wprowadzenie przez człowieka na teren uprawy chronionej organizmów pożytecznych.Arpeggio, arfik (wł.) – sposób wykonywania współbrzmień mający charakter ozdobnika, zaznaczany pionową linią falistą, poprzedzającą akord.

  Wraz ze wzrostem zainteresowania wirtuozerią i rozwojem ornamentyki i figuracji, wzbogaceniu ulegają także środki techniki pianistycznej. Należą do nich: krzyżowanie rąk, skoki (ponad oktawę), paralelizmy, figuracje akordowe, glissandowe wykonanie oktaw. Powyższe wirtuozowskie środki techniczne są ściśle związane z figuracjami, których rozwój był możliwy dzięki zdobyczom na gruncie metodyki fortepianowej. W Anweisung zum Pianoforte Spiel... Hummla zaprezentowany został nowy sposób gry tzw. „palcowo-kiściowej” (Hummel odrzuca grę ramieniem i uznaje jedynie „biegłość palców”), który według Poniatowskiej przyczynił się do rozwoju wirtuozerii i pianistyki w XIX wieku.

  Friedrich Wilhelm Kalkbrenner (ur. 7 listopada 1785, zm. 10 czerwca 1849) – niemiecki pianista, kompozytor i pedagog.Początkowo uczył się muzyki u ojca w 1799-1801 studiował w konserwatorium w Paryżu m.in. u L. Adama (fortepian) oraz u Ch.S. Catela (kompozycja).Akompaniament – partia instrumentalna, która jest tłem wątku melodycznego. Akompaniament to również sposób gry na instrumencie, polegający na budowaniu tła dla partii danego instrumentu solowego lub głosu według schematu (najczęściej poprzez wybijanie rytmu lub dodanie akordów).

  Z powodu wywodzenia się stylu brillant bezpośrednio z pianistyki Mozarta, czasem powstają trudności w odróżnieniu utworu o cechach klasycznych od utworu zawierającego zwiastuny nowego stylu brillant. Ma to najczęściej miejsce w przypadku kompozycji pochodzących z początków XIX wieku. W polskiej muzyce fortepianowej kompozytorem, którego twórczość nastręcza najwięcej trudności pod tym względem, jest Franciszek Lessel. Powszechnie uważa się, że kompozycje Lessla zawierają cechy wczesnego stylu brillant. Czym różni się wczesny styl brillant od dojrzałego stylu Mozarta – pozostaje kwestią nierozstrzygniętą. Trudno stwierdzić, gdzie kończy się pianistyka w stylu Mozarta, a zaczyna styl brillant. Często oba te style współistnieją w jednej kompozycji. Pewne elementy są adaptacją środków stosowanych przez klasyków, szczególnie Mozarta, a pewne już poza ich zdobycze wykraczają, w kierunku wytyczonym przez Hummla i innych przedstawicieli dojrzałego stylu brillant.

  Etiuda – krótki utwór w sztuce, mający na celu doskonalenie stylu literackiego, gry aktorskiej, techniki malarskiej itp. W niektórych rodzajach dzieł (np. w utworach muzycznych) etiudą często nazywa się pełnowartościowe dzieło, kiedy etiuda jest utworem ćwiczącym walory techniczne pianisty, jak również dziełem popisowym.Pianista – muzyk grający na fortepianie. Pianiści wykonują szeroki repertuar i różne style, w tym muzykę poważną, jazz, blues oraz różnego rodzaju style muzyki rozrywkowej, w tym muzykę rockową. Umiejętność gry na fortepianie predysponuje do gry na innych instrumentach klawiszowych, takich jak syntezator, klawesyn, czelesta, czy organy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Notacja muzyczna (inaczej pismo nutowe, zapis nutowy) – symboliczny język, za pomocą którego można zapisać niemal wszystkie cechy dźwięków muzycznych, rytmiki, melodii, harmonii, dynamiki oraz artykulacji.
  Epilog w formie sonatowej – materiał muzyczny zamykający odcinek ekspozycji lub repryzy; niekiedy jest to też określenie końcowej sceny w operze.
  Artykulacja – jeden z elementów dzieła muzycznego, określający sposób wydobycia i kształtowania dźwięku. Artykulacji kształtuje także frazowanie i nadaje utworowi muzycznemu odpowiedni wyraz i dopełnia go pod względem technicznym.
  Kadencja (z łac. cadere co oznacza opadać) to połączenie akordów mające charakter zakończenia, a w harmonii klasycznej połączenie trójdźwięków: Toniki, Subdominanty i Dominanty (T, S i D). Kończą one utwór muzyczny lub jego część.
  Johann Nepomuk Hummel (ur. 14 listopada 1778 w Bratysławie, zm. 17 października 1837 w Weimarze) – austriacki kompozytor, wolnomularz.
  Wariacje – a w zasadzie temat z wariacjami, to samodzielna forma muzyczna lub część większego utworu instrumentalnego: sonaty, symfonii, koncertu o dość swobodnej budowie. Istotą wariacji jest przetworzenie tematu lub jego motywów. Ilość przetworzeń zależy od inwencji kompozytora, waha się od kilku do kilkunastu. Temat może być własny, zaczerpnięty z dzieła innego kompozytora lub oparty na motywach z muzyki ludowej. Wariacje mogą być na temat własny lub zapożyczony.
  Pasaż (fr. passage – przejście) – wirtuozowski zwrot wykonawczy, oparty zwykle na rozłożonym akordzie, utrzymany w równych, drobnych wartościach muzycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.751 sek.