Studia Filozoficzne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Studia Filozoficzne – najważniejsze polskie czasopismo filozoficzne wydawane w latach 19571990 przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN; zastąpiło Myśl Filozoficzną. Częstotliwość ukazywania się Studiów była różna – od miesiąca do kwartału.

Kwartalnik Filozoficzny – czasopismo filozoficzne wydawane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie od 1922 do 1950; zlikwidowane przez władze komunistyczne w okresie stalinizmu. Publikował informacje o ruchu filozoficznym w Polsce i na świecie, przeglądy piśmiennictwa i sprawozdania z kongresów. Wieloletnim redaktorem naczelnym był Władysław Heinrich, stałym zaś współpracownikiem m.in. Zygmunt Zawirski.Czasopismo – periodyk, publikacja periodyczna, wydawnictwo ciągłe, druk ukazujący się najczęściej w określonych terminach, pod niezmienionym tytułem, posiadający numerację ciągłą, zawierający ustaloną szatę graficzną, a także niezbyt często zmieniający się format i objętość, zawierający materiały od wielu autorów i określoną tematykę, aczkolwiek mogący się różnić wersjami językowymi, mutacjami regionalnymi.

Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1957. .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

Pismo dwumiesięczne «STUDIA FILOZOFICZNE», którego pierwszy numer oddajemy w ręce Czytelników, jest organem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. «STUDIA FILOZOFICZNE» będą publikować prace z zakresu wszystkich dyscyplin tradycyjnie uchodzących za filozoficzne – a więc historii filozofii, logiki, teorii poznania, teorii i metodologii nauk, teorii moralności, estetyki, teorii kultury. W zakres zainteresowań pisma wchodzi problematyka różnych nauk – zarówno przyrodniczych, jak humanistycznych – posiadająca doniosłość filozoficzną już to dzięki swojej syntetyczności, już to dzięki związkom rzeczowym z kwestiami filozoficznymi w utartym znaczeniu.

Odwilż gomułkowska, nazywana także polskim październikiem, październikiem 1956 lub odwilżą październikową — zmiana polityki wewnętrznej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w II połowie 1956 roku, połączona ze zmianą na czele władzy i liberalizacją systemu politycznego. Jej efektem było m.in. uwolnienie z więzień i internowań części więźniów politycznych i duchowieństwa, w tym kard. Stefana Wyszyńskiego.Myśl Filozoficzna - główne polskie pismo filozoficzno-socjologiczne okresu stalinowskiego wydawane w latach 1951-1957. Dwumiesięcznik. Zastąpiło zlikwidowane Przegląd Filozoficzny i Kwartalnik Filozoficzny, przejęło też filozoficzną część publikacji Myśli Współczesnej.
W nocie od redakcji czytamy:

Redakcja «STUDIÓW FILOZOFICZNYCH» pragnie udzielać łamów pisma różnym żywotnym obecnie kierunkom i stylom myślenia filozoficznego w granicach określonych rygorami poprawności naukowej i zasadami myślenia racjonalnego.

Skład redakcyjny[ | edytuj kod]

W skład redakcji pierwszego numeru weszli:

Wydawnictwo Naukowe PWN SA – wydawnictwo z siedzibą w Warszawie, założone w 1951, w obecnej formie prawnej działające od 1997. Wydawnictwo Naukowe PWN SA stanowi jednostkę dominującą Grupy kapitałowej PWN, w skład której wchodzi kilkanaście przedsiębiorstw, głównie wydawnictw.Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.
Komitet redakcyjny

Numer ten otwierał artykuł Tadeusza Kotarbińskiego "Filozof", będący streszczeniem wykładu wygłoszonego w roku 1947. Stanowiło to symboliczny powrót polskiego piśmiennictwa filozoficznego do czasów przedstalinowskich, w których myśliciele niemarksistowscy, zwłaszcza ze szkoły lwowsko-warszawskiej, odsunięci zostali na sześć lat od katedr i redakcji.

Szkoła lwowsko-warszawska – polska filozoficzna szkoła naukowa zapoczątkowana przez Kazimierza Twardowskiego pod koniec XIX wieku we Lwowie i rozwijana dalej przez jego uczniów również w Warszawie; liczący się w swoim czasie na świecie ośrodek myśli filozoficznej i logicznej.Dionizy Tanalski (ur. 8 października 1928 w Witowie) – polski filozof, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR (przemianowanej na Akademię Nauk Społecznych i innych uczelni, specjalista w zakresie filozofii człowieka, filozofii katolickiej, filozofii marksistowskiej, filozofii społecznej.

Pismo przygotowywał do druku Dział Czasopism PWN; nakład pierwszego numeru wyniósł 2500 egzemplarzy. Następne numery wydawane były w nakładzie i częstotliwości zależnych od koniunktury politycznej i wahały się od 1250 do 2500 egzemplarzy i od miesięcznika do kwartalnika.

W latach 1986–1990 redaktorem naczelnym był Dionizy Tanalski.

Kwartalnik – czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące. Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.Materializm dialektyczny, diamat – kierunek filozoficzny zapoczątkowany w II poł. XIX wieku przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, a następnie rozwinięty przez W. I. Lenina, Lwa Trockiego i Różę Luksemburg. W XX wieku stał się podstawą filozoficzną stalinizmu, trockizmu i maoizmu. Kierunek ten jest połączeniem i syntezą wcześniejszych nurtów materializmu, pewnych elementów darwinizmu, pozytywizmu, naturalizmu i heglizmu. Istotną cechą odróżniającą marksizm od innych rodzajów materializmu jest przyjęcie, że jedną z niezbywalnych cech materii jest jej charakter ewolucyjny i dialektyczny. Forma "diamat" to skrótowiec pochodzenia rosyjskiego (rusycyzm), używany w latach 50. XX wieku.

Studia Filozoficzne zastąpione zostały przez reaktywowane: warszawski Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria oraz krakowski Kwartalnik Filozoficzny.

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Tanalski Dionizy anthropologist. prabook.com. [dostęp 2019-05-04].

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Polski Październik 1956
  • Warto wiedzieć że... beta

    Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po faktycznym przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.

    Reklama