Studia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS) został utworzony w kwietniu 1967 z inicjatywy Jerzego Zawieyskiego przez Janusza Zabłockiego i grupę działaczy katolickich związanych z warszawskim KIKiem i zespołem redakcyjnym miesięcznika "Więź" stawiających sobie za cel odtworzenie ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. Z początkiem działalności Ośrodka zaczęto wydawać Zeszyty ODiSS, przekształcone w 1969 r. w miesięcznik, a następnie kwartalnik "Chrześcijanin w Świecie" (redagowany przez Rudolfa Buchałę); w 1981 powstał dwutygodnik (przekształcony następnie w tygodnik) "Ład" o tematyce politycznej, religijnej i historycznej, jednak w 1995 wydawanie pisma zawieszono. ODiSS publikuje również dokumenty społeczne Stolicy Apostolskiej oraz prace z zakresu katolickiej nauki społecznej.Procesy poznawcze – procesy tworzące i modyfikujące struktury poznawcze (reprezentacje umysłowe) w systemie poznawczym (w umyśle), będące przedmiotem badań kognitywistyki i psychologii poznawczej. Można stwierdzić, że procesy poznawcze służą do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, kształtującej zachowanie (służą poznawaniu otoczenia). Można również stwierdzić, że są to procesy przetwarzania informacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reakcji – zachowania.
Warto wiedzieć że... beta

Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) – instytucja państwowa, z siedzibą w Warszawie, zajmująca się monitorowaniem oraz analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w państwach Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie, w Turcji i Azji Centralnej. W 2005 obszar zainteresowania analityków Ośrodka został poszerzony o problematykę niemiecką, zaś w 2012 o obszar Turcji i Europy Północnej.
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (skrót bibliograficzny - SSHT) − periodyk naukowy środowiska teologów oraz historyków katowickich ukazujący się od 1968 roku. W 1998 roku stał się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu 7 listopada 2000 roku Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach - organem naukowym tegoż wydziału.
„Studia Litteraria Polono-Slavica” – dwujęzyczne (w języku polskim i rosyjskim) czasopismo naukowe Instytutu Slawistyki PAN wydawane od 1993 do 2008 roku.
Uczenie się – proces poznawczy prowadzący do modyfikacji zachowania osobnika pod wpływem doświadczeń co zwykle zwiększa przystosowanie osobnika do otoczenia.
Studia wyższe – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia.
Studia Socjologiczno-Polityczne - specjalistyczne pismo poświęcone zagadnieniom socjologii stosunków politycznych, założone i przez wiele lat kierowane przez Juliana Hochfelda, profesora socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Reklama