Struktura organizacyjna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Struktura organizacyjna (Struktura organizacji) – sposób formalnej organizacji – zestaw elementów (komórek organizacyjnych (działów lub innych wyodrębnionych części) wewnątrz organizacji) oraz powiązań między nimi (przepływów informacji, formalny podział obowiązków, przynależności itp.).

Komórka organizacyjna – jedno- lub wieloosobowy organ powołany do wykonywania określonych części zadań w jednostce organizacyjnej, mająca ustalone miejsce w jej strukturze organizacyjnej.Struktura funkcjonalna – jeden z typów struktury organizacyjnej charakteryzujący się występowaniem działów funkcjonalnych kierowanych przez specjalistów oraz złamaną zasadą jedności rozkazodawstwa.

Pozwala określić formalne relacje i zależności oraz podział uprawnień i odpowiedzialności. Struktura organizacyjna może dotyczyć organizacji kilku różnych zewnętrznych komórek, które pracują wspólnie, a nawet komórek zewnętrznych, które mają własną organizację, jednak zorganizowały współpracę poszczególnych swoich części, np. działów czy brandów. Na strukturę organizacyjną składają się następujące elementy:

Struktura macierzowa – jeden z typów struktury organizacyjnej polegający na tym, że komórki organizacyjne będące najczęściej doraźnymi zespołami roboczymi ułożone są w macierzy, która określona jest na zasadzie dwuwymiarowego grupowania.Organizacja wirtualna – typ organizacji odchodzący od tradycyjnego dążenia do integracji procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, a dążący do tworzenia luźnych związków podmiotów gospodarczych.
Struktura organizacyjna płaska
 • schemat organizacyjny
 • regulamin organizacji
 • Opis poszczególnych stanowisk.
 • Struktura organizacyjna wysmukła

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Struktura organizacyjna jest zazwyczaj w większych organizacjach ujmowana w schemat organizacyjny i wyznaczana jest przez szereg czynników, do których należą:

  Dariusz Jemielniak (ur. 17 marca 1975) – polski teoretyk zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego, kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego oraz centrum badawczego CROW (Center for Research on Organizations and Workplaces).Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
 • formalizacja,
 • departamentalizacja,
 • centralizacja – decentralizacja,
 • rozpiętość kierowania,
 • podział pracy,
 • linia podporządkowania.
 • Typy struktur organizacyjnych[ | edytuj kod]

 • struktura liniowa (prosta),
 • struktura sztabowa,
 • struktura sztabowo-liniowa,
 • struktura funkcjonalna,
 • struktura macierzowa,
 • struktura organizacji wirtualnej,
 • struktura dywizjonalna.
 • Struktury organizacyjne ze względu na rozpiętość kierowania dzielą się na struktury płaskie, wówczas rozpiętość kierowania jest duża i struktury smukłe, wówczas rozpiętość kierowania jest mała. W zależności od przyjętego typu, można wyróżnić struktury mechanistyczne, charakteryzujące się małą elastycznością, oraz elastyczne struktury organiczne, które łatwo ulegają transformacji pod wpływem zmieniającego się otoczenia organizacji.

  Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.Struktura liniowo-sztabowa jest jedną z prób rozwiązania problemu ograniczeń struktury liniowej. Inną próbą była struktura funkcjonalna w ujęciu Fredericka Winslowa Taylora. Kierownik posiadający zbyt dużo zróżnicowanych zadań nie był w stanie efektywnie zarządzać swoimi pracownikami. Dlatego wprowadzono sztab, który miał wyręczać go w niektórych zadaniach. Np. można było powołać eksperta ds. kadr, płac, przydzielania robót, itp. Całość władzy rozkazodawczej jest zachowywana przez kierownika, jednak otrzymuje on gotowe propozycje niektórych decyzji, które ma tylko zatwierdzić.

  Więzi[ | edytuj kod]

  Pomiędzy komórkami (jednostkami) organizacyjnymi możemy wyróżnić więzi:

 • Hierarchiczne (służbowe, liniowe) – określające formalne podporządkowanie podwładnych przełożonym,
 • Funkcjonalne (doradcze) – określające pełnienie funkcji pomocniczo-doradczej wobec innych członków organizacji,
 • Techniczne – określające zależność (często chronologiczną) poszczególnych jednostek w ramach danego procesu technologicznego,
 • Informacyjne – określające sposób obiegu informacji w danej organizacji między poszczególnymi jednostkami.
 • Hierarchiczne podporządkowanie - wieloszczeblowy system podporządkowania organów, w którym organy niższych szczebli podlegają organom nadrzędnym w całym zakresie swej działalności oraz pod względem służbowym i personalnym. Oznacza to m.in., że organy wyższych szczebli kierują całokształtem działalności organów podległych, mają prawo wydawania im wiążących poleceń i służbowych instrukcji, pociągania pracowników do odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, uchylenia wydanych decyzji, przejmowania spraw do załatwienia na swoim szczeblu itp.Schemat organizacyjny - jest to graficzna prezentacja struktury organizacyjnej danej organizacji, a w szczególności zależności pomiędzy komórkami funkcjonalnymi. W zakładzie pracy komórkami takimi mogą być pojedyncze stanowiska pracy lub grupy stanowisk wyodrębnionych ze względu na swe funkcje.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Podział pracy pojęcie używane w socjologii i ekonomii oznaczające proces różnicowania się społeczeństwa ze względu na przyjmowanie różnych ról zawodowych wraz z powiększającą się specjalizacją wykonywanych czynności na rzecz społeczeństwa.
  Departamentalizacja – jeden z elementów struktury organizacyjnej polegający na takim grupowaniu zadań, aby możliwa była koordynacja działań.
  Dominika Latusek-Jurczak (ur. 6 lipca 1981) – polska teoretyk zarządzania, specjalizująca się w zarządzaniu wysokimi technologiami, profesor nadzwyczajna w Akademii Leona Koźmińskiego.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Struktura liniowa (struktura prosta) – podstawowy typ struktury organizacyjnej charakterystyczny dla małych organizacji. W strukturze liniowej występuje wyraźna linia podporządkowania, władza jest zazwyczaj scentralizowana. Najczęściej wszystkie ważniejsze decyzje przy realizacji celów organizacji podejmowane są przez jedną osobę: fundatora, szefa firmy itp. Struktura liniowa zakłada, że każdy pracownik ma 1 przełożonego, który wydaje mu polecenia w tej samej linii przekazywane są też informacje „drogą służbową” w tej strukturze to kierownictwo organizacji podejmuje decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne oraz prowadzi kontrole.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama