• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Struktura - programowanie  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.Unia – typ danych w niektórych językach programowania, jak C lub asembler, grupujący wiele różnych sposobów interpretacji tego samego fragmentu pamięci. Odpowiednikiem unii w języku Pascal jest rekord z wariantami.
  Struktura w języku | edytuj kod]
   ! deklaracja
   TYPE::miasto
    INTEGER(KIND=4)::ludnosc
    CHARACTER(20)::rzeka
   END TYPE miasto
   ! definicja
   TYPE(miasto)::Poznan
   Poznan%ludnosc = 550000
   Poznan%rzeka = 'Warta'
   ! albo
   Poznan = miasto(550000,'Warta')
  

  Struktura w | edytuj kod]

   {deklaracja}
   TYPE miasto = RECORD
     ludnosc : longint;
     rzeka  : array[1..20] of char;
   END;
   {definicja}
   VAR Poznan: miasto;
   Poznan.ludnosc := 550000;
   Poznan.rzeka := 'Warta';
  
  Silna typizacja to system typów w języku programowania, w którym każde wyrażenie ma ustalony typ i nie można go używać w kontekście przeznaczonym dla innych typów.Pascal – dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego poziomu, ogólnego zastosowania, oparty na języku Algol. Został opracowany przez Niklausa Wirtha w 1970 roku. Nazwa języka pochodzi od nazwiska francuskiego fizyka, matematyka i filozofa Blaise Pascala.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  W programowaniu obiektowym klasa jest częściową lub całkowitą definicją dla obiektów. Definicja obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania. Obiekt, który został stworzony na podstawie danej klasy nazywany jest jej instancją. Klasy mogą być typami języka programowania - przykładowo, instancja klasy Owoc będzie mieć typ Owoc. Klasy posiadają zarówno interfejs, jak i strukturę. Interfejs opisuje, jak komunikować się z jej instancjami za pośrednictwem metod, zaś struktura definiuje sposób mapowania stanu obiektu na elementarne atrybuty.
  Fortran (od wersji 90 do aktualnej) a dawniej FORTRAN (do wersji 77 włącznie) (od ang. FORmula TRANslator) – język programowania pierwotnie zaprojektowany do zapisu programów obliczeniowych, był niegdyś językiem proceduralnym, obecnie jest nadal rozwijanym językiem ogólnego przeznaczenia. Umożliwia programowanie strukturalne, obiektowe (Fortran 90/95), modularne i równoległe (Fortran 2008). Jego zastosowaniami są, między innymi, obliczenia naukowo-inżynierskie, numeryczne, symulacja komputerowa itp.
  Standard ML (SML) - język programowania funkcyjnego powstały w 1990 roku jako pierwszy standard języka ML (ang. Meta Language). Twórcami SML-a byli Robin Milner, Mads Tofte i Robert Harper.
  Pola bitowe - w języku C oraz C++ słowo kluczowe, które deklaruje zmienną składową struktury lub klasy jako zmienną typu całkowitoliczbowego, zajmującą określoną ilość bitów. Wartość wyrażenia określającego długość pola musi być znana w momencie kompilacji. Pola bitowe można zastosować w celu optymalizacji (zmniejszenia) ilości zużycia pamięci. Należy pamiętać, że czas dostępu do pola bitowego jest wolniejszy od czasu dostępu do zmiennej całkowitej. Podstawowym zastosowaniem pól bitowych jest obsługa urządzeń zewnętrznych dostępnych przez porty wejścia/wyjścia lub przez wyróżniony obszar pamięci.
  Krotka (ang. tuple) - struktura danych będąca odzwierciedleniem matematycznej n-ki, tj. uporządkowanego ciągu wartości. Krotki przechowują stałe wartości o różnych typach danych - nie można zmodyfikować żadnego elementu, odczyt natomiast wymaga podania indeksu liczbowego żądanego elementu.
  Tekstowy typ danych (ang. String) – typ danych służący do przechowywania ciągu znaków (zmiennych łańcuchowych).
  Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.79 sek.