• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stechiometria

  Przeczytaj także...
  Współczynnik stechiometryczny – stały współczynnik w równaniu stechiometrycznym danej reakcji chemicznej. Wartość współczynnika stechiometrycznego wynika bezpośrednio z bilansu atomów.Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.
  Stężenie (ang. concentration) – miara ilości substancji (pierwiastka, związku chemicznego, jonu bądź innego indywiduum chemicznego) w mieszaninie. Pojęcie to stosowane jest najczęściej w przypadku roztworów. Według definicji Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) terminem tym określa się jedynie cztery sposoby wyrażenia ilości substancji, w których odnosi się ją do objętości mieszaniny (są to stężenia masowe, molowe, objętościowe i liczbowe). W praktyce stosowanych jest jednak wiele innych rodzajów stężeń, włączając w to sposoby pośrednie (np. poprzez odniesienie zawartości substancji do gęstości mieszaniny).

  Stechiometria – dział chemii zajmujący się stosunkami ilościowymi przemian związków chemicznych zachodzących w czasie reakcji chemicznych. Analiza stechiometryczna obejmuje:

  Józef Szarawara (ur. 26 lutego 1924, Janowiczki k. Racławic) – inżynier-chemik, nauczyciel akademicki i naukowiec, działający w wielu obszarach technologii i inżynierii chemicznej, termodynamiki stosowanej oraz kinetyki i inżynierii reakcji chemicznych.Wydajność reakcji chemicznej – stosunek masy produktu otrzymanego w wyniku reakcji chemicznej do teoretycznej jego masy obliczonego na podstawie współczynników stechiometrycznych równania tej reakcji i ilości użytych substratów.
  1. Określenie postaci równania stechiometrycznego (bilans atomów).
  2. Zdefiniowanie miary (miar) postępu reakcji chemicznej), poprzedzone wyborem składnika odniesienia (stopień konwersji, liczba postępu reakcji itp.).
  3. Określenie zależności pomiędzy stężeniami reagentów a miarami postępu reakcji chemicznej.

  W prostszych sytuacjach (kilka reagentów, reakcja pojedyncza) zwykle rezygnuje się z etapów 2. i 3., a związki pomiędzy stężeniem składnika odniesienia (najczęściej jednego z substratów), a stężeniami pozostałych składników wyznacza się na podstawie równania stechiometrycznego.

  Liczba postępu reakcji (λ) – miara postępu reakcji chemicznej oparta na umownym założeniu, że jednostkowy postęp odpowiada zużyciu takich liczb moli substratów i powstaniu takich liczb moli produktów, które są równe współczynnikom stechiometrycznym (νi) w równaniu reakcji. Pojęcie liczby postępu reakcji zdefiniował Théophile de Donder w 1920 roku. Jest stosowane np. do wyrażania stopnia przemiany reagentów w danej chwili albo – w termodynamice chemicznej – jako podstawa dla określania powinowactwa chemicznego, ciepeł tworzenia związków lub entalpii innych reakcji, odnoszonych do λ = 1.Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Postęp reakcji chemicznej wyraża się jako stosunek przyrostu lub ubytku liczby moli danego reagenta do jego współczynnika stechiometrycznego w zbilansowanym równaniu reakcji

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Józef Szarawara, Jerzy Skrzypek: Podstawy inżynierii reaktorów chemicznych, rozdział I. Warszawa: WNT, 1980.
  2. Jarosław Chojnacki: Rozdział 6. Równowaga chemiczna. W: Podstawy Obliczeń Chemicznych [on-line]. www.kchn.pg.gda.pl/didactics/skrypt_cw. [dostęp 2014-11-30].
  Jarosław Chojnacki (ur. 1 kwietnia 1964 w Bydgoszczy) – polski muzyk, pieśniarz, kompozytor, wykonawca piosenki literackiej.Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.723 sek.