• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Statut uczelni

  Przeczytaj także...
  Uczelnia publiczna – uczelnia utworzona przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej.Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.
  Rada uczelni – organ uczelni publicznej wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład rady uczelni wchodzi 6 albo 8 osób powoływanych przez senat, z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50% tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego.

  Statut uczelni – dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w szczególności:

 • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni
 • skład rady uczelni oraz senatu
 • zasady i tryb funkcjonowania rady uczelni, senatu i kolegium elektorów
 • zasady sprawowania wewnętrznego nadzoru nad aktami wydawanymi przez organy uczelni
 • typy jednostek organizacyjnych uczelni
 • funkcje kierownicze w uczelni
 • zasady powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływania
 • tryb nadawania tytułu doktora honoris causa
 • zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez uczelnię
 • zasady dysponowania mieniem uczelni
 • tryb nadawania regulaminu organizacyjnego
 • przepisy porządkowe dotyczące odbywania zgromadzeń.
 • Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu.

  Uczelnia niepubliczna – uczelnia założona przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.Doctor honoris causa (z łac. [doktor] dla zaszczytu) – akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  Statut uczelni publicznej uchwala senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków po zasięgnięciu opinii rady uczelni wyrażonej większością głosów statutowej liczby członków oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.

  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – polska ustawa uchwalona przez Sejm VIII kadencji, regulująca kwestie prawne związane ze szkolnictwem wyższym i działalnością naukową.

  Statut publicznej uczelni teologicznej uchwalany jest przez właściwy organ uczelni w porozumieniu z właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych.

  Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel. Założyciel uczelni niepublicznej może podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadkach określonych przez jej statut.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.934 sek.