• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stan cywilny

  Przeczytaj także...
  Urząd stanu cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USC, jednakże wojewoda może w jednej gminie utworzyć kilka USC, a także połączyć kilka gmin w jeden okręg USC. Kierownika USC powołuje odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta.Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód zdarzeń w nich stwierdzonych. Oznacza to, że stan cywilny dowolnej osoby można stwierdzić tylko na podstawie takich aktów, a ich niezgodność z prawdą może być udowodniona jedynie w postępowaniu sądowym (art. 4 prawa o aktach stanu cywilnego).

  Stan cywilny – sytuacja prawna osoby wyrażona przez cechy ją indywidualizujące, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne, orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzona w akcie stanu cywilnego.

  Stan cywilny oznacza w szczególności:

 • stanowisko, które jednostka zajmuje w rodzinie lub w społeczeństwie, z którego wynikają jej prawa i obowiązki
 • stanowisko prawne osoby, wynikające z jej przynależności do określonej rodziny
 • ustalony prawnie zespół cech charakteryzujących w społeczeństwie indywidualną pozycje człowieka
 • sytuacje prawną człowieka ze względu na jego przynależność (więzy wynikające z pokrewieństwa oraz więzy łączące małżonków) do rodziny
 • sytuację prawną osoby charakteryzującą się niepodzielnością i niezbywalnością, wynikającą z jej przynależności (pozostawania w stosunkach prawnych pokrewieństwa przysposobienia i małżeństwa) do rodziny
 • zespół cech osoby (przede wszystkim) podlegających obowiązkowej rejestracji
 • sumę cech osoby, charakteryzujących jej sytuację w rodzinie i jej sytuację czysto osobistą.
 • W Polsce rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

  Funkcje stanu cywilnego[ | edytuj kod]

  1. prywatnoprawna – w zakresie stwierdzenia pewnych faktów naturalnych (tzw. faktów granicznych, czyli urodzenia i śmierci) i faktów ze sfery stosunków rodzinnych (np. dotyczących małżeństwa czy przysposobienia)
  2. publicznoprawna (administracyjnoprawna) – wyrażającą się w możliwości, a niekiedy obowiązku posłużenia się tymi aktami w stosunkach publicznoprawnych (np. w celach ewidencyjnych bądź statystyki)

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Iwona Basior, Alicja Czajkowska, Danuta Sorbian, Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów, LEX, 2015.url
  2. Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 709).
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.787 sek.