Specjalny obszar ochrony siedlisk

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Fragment drzewostanu w Białowieskim Parku Narodowym chroniony w ramach specjalnego obszaru ochrony siedlisk

Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS lub SOO; ang. SAC – Special Area of Conservation) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty (ang. SCI - Site of Community Importance) – obszar chroniony sieci Natura 2000, projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, jednak wobec którego nie został jeszcze wyznaczony akt prawa krajowego.Obszary Natura 2000 w Polsce – obszary chroniące przyrodę w Polsce, utworzone w ramach europejskiego programu Natura 2000. Zajmują one łącznie około 20% powierzchni lądowej kraju (przy średniej europejskiej wynoszącej 18%).

Na szczeblu unijnym podstawy prawne utworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk zapewnia dyrektywa siedliskowa.

Obszary są proponowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, a następnie (po analizie merytorycznej) zatwierdzane przez Komisję Europejską i wyznaczane rozporządzeniem Ministra Środowiska. W okresie między zatwierdzeniem przez Komisję Europejską a wyznaczeniem aktem prawa krajowego obszar nosi tymczasową nazwę obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.

Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Dyrektywa siedliskowa, dyrektywa habitatowa – potoczna nazwa Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, będącej elementem prawa Unii Europejskiej. Razem z dyrektywą ptasią stanowi podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody Natura 2000.

Specjalne obszary ochrony siedlisk, obszary specjalnej ochrony ptaków oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty tworzą razem sieć Natura 2000.

Czechy i Słowacja[ | edytuj kod]

W Czechach specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary mające znaczenie dla Wspólnoty noszą wspólną nazwę Evropsky významná lokalita (EVL), na Słowacji Územie európskeho významu (ÚEV), czyli „obszar o znaczeniu europejskim“.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • Obszary Natura 2000 w Polsce
  • Przypisy[ | edytuj kod]

    Siedlisko przyrodnicze – pojęcie używane w terminologii prawnej Unii Europejskiej w związku z programem Natura 2000. Wprowadzone zostało w celu identyfikacji obszarów lądowych lub wodnych o określonych cechach środowiska przyrodniczego, wyodrębnianych w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Termin ten nawiązuje do biogeocenozy albo ekosystemu (zob. struktura ekosystemu) obejmując postaci lub fragmenty tych układów identyfikowane zwykle przez określone zbiorowiska roślinne lub warunki geograficzno-ekologiczne.
    Reklama