• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sesja - obrady

  Przeczytaj także...
  Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (konstytucja stalinowska, konstytucja lipcowa) – polska konstytucja uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 22 lipca 1952, opublikowana 23 lipca 1952, weszła w życie 23 lipca 1952 z mocą obowiązującą od 22 lipca 1952 i zmieniona z dniem 1 stycznia 1990 w Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowana w pierwotnej postaci według wzoru stalinowskiej konstytucji ZSRR z 1936.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.

  Sesja (łac.) – posiedzenie poświęcone określonej sprawie; narady, obrady.

  Sesja sądowa – posiedzenie sądu lub szereg kolejnych posiedzeń, wyznaczanych dla rozpoznania oznaczonych spraw.

  Sesja wyjazdowa – posiedzenie sądu wyznaczone w innej miejscowości niż siedziba sądu, zorganizowane dla przeprowadzenia dowodu z oględzin lub rozpoznania całej sprawy.

  Sesja sejmowa – okres, w którym odbywają się posiedzenia plenarne Sejmu.

  Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952-1989 Rada Państwa pełniła obowiązki kolegialnej głowy państwa (odpowiednik prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.

  Polska Rzeczpospolita Ludowa[ | edytuj kod]

  Sesja sejmowa[ | edytuj kod]

  W PRL-u sprawę zwoływania sesji sejmowej regulowała Konstytucja PRL oraz regulamin Sejmu. Organem zwołującym Sejm na sesje była Rada Państwa. Pierwsza sesja nowo obranego Sejmu powinna była być zwołana w ciągu miesiąca od dnia wyborów. Sejm mógł być zwoływany na sesję zwyczajną (dwa razy do roku: jesienna – nie później niż na dzień 31 X, sesja wiosenna – nie później niż na dzień 1 IV) oraz sesję nadzwyczajną, którą Rada Państwa zwoływała z własnej inicjatywy, a obowiązana była to uczynić na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby posłów.

  Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.