System Sterowania i Nadzoru (elektroenergetyka)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z SSiN)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

System Sterowania i Nadzoru (SSiN) – zespół urządzeń i programów niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzanie i gromadzenia informacji opisujących rzeczywisty stan nadzorowanego obiektu (systemu) niezbędnych do nadzorowania i sterowania jego pracą. W elektroenergetyce SSiN ma za zadanie dostarczanie szczegółowych informacji o pracy poszczególnych elementów SEE, takich jak linie, transformatory czy jednostki wytwórcze ale także informacje o parametrach systemu (prąd elektryczny, napięcie elektryczne, moc elektryczna) oraz inne dane dodatkowe (np. temperatura, poziom wody w zbiornikach elektrowni) niezbędne do oceny pracy zarządzanego obszaru SEE oraz podejmowaniu decyzji o modyfikacji jego stanu. Realizacją tych funkcji zajmuje się SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) dostarczając wszystkich podstawowych informacji o stanie SEE.

Jednostka wytwórcza - wyodrębniony zespół urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe. Jednostka wytwórcza obejmuje zatem także transformatory blokowe oraz linie blokowe wraz z łącznikami w miejscu przyłączenia jednostki do sieci.Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

SSiN to nie tylko pozyskiwanie informacji, ale również ich przetwarzanie i przechowywanie, dzięki temu możliwe jest także udostępnianie opartych na tych danych raportów, analiz i prognoz. W tym celu oprócz jego głównego elementu jakim jest system akwizycji SCADA wyposażony jest on w dodatkowe źródła danych jakie jak bazy danych czy programy obliczeniowe, pozwalające na realizację tych zadań. Zadania te określane są mianem EMS (ang. Energy Management System) i obejmują takie zagadnienia jak:

Urządzenie – przedmiot umożliwiający wykonanie określonego procesu, często stanowiący zespół połączonych ze sobą części stanowiących funkcjonalną całość, służący do określonych celów, np. do przetwarzania energii, wykonywania określonej pracy mechanicznej, przetwarzania informacji, mający określoną formę budowy w zależności od spełniających parametrów pracy i celu przeznaczenia.SCADA z języka angielskiego Supervisory Control And Data Acquisition oznacza system nadzorujący przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego. Jego główne funkcje obejmują zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesem, alarmowanie oraz archiwizację danych.
 • kontrolę generacji (AGC - ang. Automatic Generation Control)
 • ekonomiczny rozdział obciążeń (ECD - ang. Economic Cost Dispatch)
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemu (RM – ang. Reserve Monitoring).
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kacejko P.: Inżynieria elektryczna i informatyczna w nowych technologiach elektroenergetycznych, Wyd. Komitet Inżynierii Środowiska PAN, Monografie vol. 80, Lublin 2011.
 • System Sterowania i Nadzoru - (SSiN) to zespół urządzeń i programów niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzanie i gromadzenia informacji opisujących rzeczywisty stan nadzorowanego obiektu (systemu) niezbędnych do nadzorowania i sterowania jego pracą. W elektroenergetyce SSiN ma za zadanie dostarczanie szczegółowych informacji o pracy poszczególnych elementów SEE, takich jak linie, transformatory czy jednostki wytwórcze ale także informacje o parametrach systemu (prąd elektryczny, napiecie elektryczne, moc elektryczna) oraz inne dane dodatkowe (np. temperatura, poziom wody w zbiornikach elektrowni) niezbędne do oceny pracy zarządzanego obszaru SEE oraz podejmowaniu decyzji o modyfikacji jego stanu. Realizacją tych funkcji zajmuje się SCADA (ang. Supervisory Control And Data Acquisition) dostarczając wszystkich podstawowych informacji o stanie SEE. . SSiN to nie tylko pozyskiwanie informacji ale również ich przetwarzanie i przechowywanie, dzięki temu możliwe jest także udostępnianie opartych na tych danych raportów, analiz i prognoz. W tym celu oprócz jego głównego elementu jakim jest system akwizycji SCADA wyposażony jest on w dodatkowe źródła danych jakie jak bazy danych czy programy obliczeniowe, pozwalające na realizację tych zadań. Zadania te określane są mianem EMS (ang. Energy Management System) i obejmują takie zagadnienia jak:Automatyczna regulacja wzmocnienia, ARW (ang. Automatic Gain Control, AGC) to układ samoczynnie regulujący współczynnik wzmocnienia napięciowego wzmacniacza, szeroko stosowany np. w odbiornikach radiowych i telewizyjnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Baza danych – zbiór danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami. W węższym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest „systemem zarządzania bazą danych” (ang. database management system, DBMS).
  Analiza (łac. [now.] analysis, od gr. ἀναλύειν analyein, „rozdzielić”, od ἀνα- ana- oraz lyein, „rozluźnić, rozwiązać, zniszczyć”) – rozkład na składniki/czynniki (w sensie materialnym i niematerialnym); przeciwieństwo syntezy.
  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:
  Linia elektroenergetyczna napowietrzna jest to urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.
  Stan sieci elektroenergetycznej, stan systemu elektroenergetycznego - jest to zbiór wartości określonych na węzłach i łukach sieci, ustalający w sposób jednoznaczny stan pracy sieci. Do funkcji tych zaliczamy przede wszystkim: napięcia i moce (prądy) w łukach. Moce (prądy) i napięcia mogą odpowiadać stanowi pracy normalnej, awaryjnej (zwarciowej) lub poawaryjnej.
  Piotr Antoni Kacejko (ur. 1955) – polski specjalista w zakresie elektryki i elektroenergetyki, profesor nauk technicznych. Od 2012 roku rektor Politechniki Lubelskiej.
  Transformator energetyczny – transformator elektryczny używany w elektroenergetyce w procesie przetwarzania energii elektrycznej i jej dystrybucji. Jest urządzeniem statycznym, które działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej i jest przeznaczone do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napieć i prądów o innych na ogół wartościach, lecz o tej samej częstotliwości.

  Reklama