Ryszard Stemplowski

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ryszard Marian Stemplowski (ur. 25 marca 1939 w miejscowości Wygoda obecnie na terenie Ukrainy) – profesor nauk humanistycznych, prawnik, historyk, nauczyciel akademicki, dyplomata, w latach 1990–1993 szef Kancelarii Sejmu, w latach 1994–1999 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii.

Uniwersytet Wrocławski (UWr) – jeden z osiemnastu państwowych uniwersytetów klasycznych w Polsce z siedzibą we Wrocławiu, kształcący na kierunkach humanistycznych i ścisłych. Powstał pierwotnie w 1702 roku jako Leopoldina, a 24 sierpnia 1945 roku został przekształcony na polską uczelnię akademicką. Uczelnia swoimi tradycjami odwołuje się do niemieckich uczelni wrocławskich oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jest jedną z najważniejszych i najstarszych uczelni we Wrocławiu, na której studiuje blisko 31,6 tysięcy studentów.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.

Życiorys[ | edytuj kod]

W latach 1958–1961 studiował na Politechnice Wrocławskiej, a w latach 1962–1968 na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa. W 1973 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy pt. Zależność i wyzwanie. Argentyna wobec rywalizacji mocarstw anglosaskich i III Rzeszy obronionej w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla (promotor: Tadeusz Łepkowski), a w 1999 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii w specjalności historia najnowsza na podstawie pracy Państwowy socjalizm w realnym kapitalizmie – Chile w roku 1932 nadany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1989 pracował w Instytucie Historii PAN, gdzie główną problematykę jego badań stanowiły stosunki między państwami Ameryki Łacińskiej a wielkimi mocarstwami zachodnimi w XX w..

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) to państwowa jednostka organizacyjna powołana w obecnej formie ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. w celu prowadzenia działalności badawczej, analitycznej, szkoleniowej i archiwistycznej w zakresie spraw międzynarodowych. Dyrektora PISM powołuje Prezes Rady Ministrów na kadencje pięcioletnie. Bieżący nadzór nad pracą instytutu sprawuje minister spraw zagranicznych.Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe "Ośrodek Myśli Politycznej" (OMP) – organizacja założona w 1992 r. w Krakowie. Jej celem statutowym jest prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej w zakresie politologii, filozofii politycznej, historii najnowszej oraz stosunków międzynarodowych. OMP organizuje różnego rodzaju konferencje, seminaria, szkolenia. Prezesem OMP jest prof. Miłowit Kuniński.

Był pierwszym szefem Kancelarii Sejmu po transformacji ustrojowej 1989 roku. Powołany przez Prezydium Sejmu 1 czerwca 1990 pełnił tę funkcję do 1993, przeprowadzając gruntowną przebudowę urzędu, głównie pod kątem wzmocnienia jego zaplecza legislacyjnego i eksperckiego, m.in. utworzył od podstaw trzy nowe jednostki organizacyjne: Biuro Studiów i Ekspertyz (obecnie Biuro Analiz Sejmowych), Wydawnictwo Sejmowe i Archiwum Sejmu (od 1993 jako część Biblioteki Sejmowej).

Pierwsze stałe przedstawicielstwo polskie w Londynie stworzył Stanisław August Poniatowski, który jako anglofil liczył na wsparcie brytyjskie dla niezbędnych reform ustrojowych w Polsce. Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:

W latach 1994–1999 sprawował urząd ambasadora RP w Wielkiej Brytanii, a latach 1999–2004 pełnił funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W latach 2005–2010 był wykładowcą na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 2010 wykłada na Akademii Ignatianum w Krakowie.

W 2011 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP) jest największą organizacją studencką w kraju (działa jako stowarzyszenie, posiada status organizacji pożytku publicznego), skupiającą w prawie 100 radach uczelnianych (jednostka podstawowa) około 10 tys. członków. Jest członkiem Polskiej Rady Młodzieży.Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego (WH UW) – wydział Uniwersytetu Warszawskiego kształcący w trybie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Istnieje też możliwość podjęcia studiów doktoranckich.

Był lub jest członkiem: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Academia Europaea, Ośrodka Myśli Politycznej, NSZZ ,,Solidarność'' (1980–1990), zarządu Fundacji im. Stefana Batorego (1989–1990), Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich (1966–1968).

Fundacja im. Stefana Batorego – niezależna, niedochodowa organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. Założona przez amerykańskiego finansistę i filantropa, George’a Sorosa oraz grupę działaczy polskiej opozycji demokratycznej lat 80., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Dyplomata lub przedstawiciel dyplomatyczny (ang. diplomatic representative, fr. représentant diplomatique, niem. diplomatischer Vertreter) – oficjalny przedstawiciel państwa za granicą, czyli zatrudniony w dyplomacji.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.
Transformacja systemowa w Polsce – ogół zmian zapoczątkowanych w Polsce w latach 80. XX wieku, które ukierunkowane są na budowę wolnego rynku, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratyzację.
Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
Ameryka Łacińska, Iberoameryka – termin obejmujący 20 krajów i 9 autonomii Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej, w których mówi się językami romańskimi, tj. po hiszpańsku, portugalsku lub francusku.
WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
Academia Europaea – europejska pozarządowa organizacja naukowa, działająca od 1988. W swojej misji deklaruje w szczególności działania na rzecz wprowadzania najwyższych standardów w nauce, badaniach i edukacji, wspieranie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych zwłaszcza w zakresie spraw europejskich, promowanie wartości europejskiej nauki i badań. Akademia jest finansowana ze środków własnych, dotacji rządowych i wpłat ze strony współpracujących instytucji.

Reklama