Rykolanka

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rykolanka (potocznie Rykalanka, dawniej Czarna lub Czarna Woda, gb.Dylówka) − rzeka w województwie mazowieckim, lewobrzeżny dopływ Pilicy. Odwadnia południowo-wschodni skraj Wysoczyzny Rawskiej. Uchodzi do Pilicy na obszarze Doliny Białobrzeskiej. Powierzchnia dorzecza 162,2 km², 65,9% zlewni leży na terenie 4 gmin powiatu grójeckiego pozostała część na terenie gminy Promna w powiecie białobrzeskim.

Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

Przebieg[ | edytuj kod]

Jako ciek okresowy bierze początek we wsi Łęczeszyce, jako ciek stały we wsi Kozietuły. W 10,25 km biegu przyjmuje bezimienny prawobrzeżny ciek z Wodzicznej w 4,9 km dopływem z Bądkowa Środkowego potocznie zwanym również Nikłą i w 1,7 km Borówkę. W połowie XIX w. stanowiła lewobrzeżny dopływ Nizi czyli dolnego odcinka Mogielanki i wspólnie uchodziły do Pilicy. Zjawisko łączenia i rozłączania zlewni tych dwóch rzek zachodziło prawdopodobnie cyklicznie wraz ze zmianami przebiegu koryta Pilicy. Zlewnia znacznym stopniu przekształcona o stosunkowo niskim stopniu zalesienia wynoszącym zaledwie 3,8%. W górnym biegu nosi nazwę Dylówki. W połowie XIX w. nosiła nazwę Czarna, według ostatniego przedwojennego wójta gminy Rykały p. Stanisława Opaska zwana także Czarną Wodą. Błędnie nazywana Rykolanką, także w najnowszych opracowaniach kartograficznych, nazwa ta powstała najprawdopodobniej ze zniekształcenia nazwy pierwotnej. Płynie przez Łęczeszyce, Dylew, Sielec, Rykały, Sanki, Wysoką i Przybyszew. Wzdłuż rzeki zabytkowe zespoły pałacowo-parkowe w Wysokiej, Rykałach, Sielcu, Modrzewinie, Kozietułach w Łęczeszycach zabytkowy zespół klasztorny.

Mała Wysoka dawniej też Wysoka – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Promna.Wysoczyzna Rawska (318.83) – kraina geograficzna w południowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej w obszarze Wzniesień Południowomazowieckich.

Dolina rzeczki stanowi korytarz ekologiczny którym na obszar intensywnej gospodarki sadowniczej (jest to tzw. „grójeckie zagłębie sadownicze”) migrują cenne gatunki roślin i zwierząt znajdujących swoje główne ostoje w dolinie Pilicy (obszar węzła ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym – Puszcza Pilicka). Stan czystości jej wód nie mieści się w przyjętych normach (non), co stanowi zagrożenie dla życia biologicznego w tej rzeczce.

Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (w latach 1934-1948: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości, w latach 1948-2003: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) – organ opiniodawczy w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, działający przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej (aktualnie przy ministrze administracji i cyfryzacji).Województwo mazowieckie – jednostka podziału administracyjnego Polski, największe pod względem powierzchni i ludności województwo, znajdujące się w środkowej i wschodniej części Polski. Obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km². Według danych z 2011 r. miało 5,29 mln mieszkańców. Siedzibą władz województwa jest Warszawa. Województwo zostało utworzone 1 stycznia 1999 r.


Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
Warto wiedzieć że... beta

Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
Dylew – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Mogielnica, nad Dylówką.
Kozietuły – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grójeckim, w gminie Mogielnica, nad Rykolanką.
Specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS) – obszar utworzony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten w swoim regionie biogeograficznym w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000 i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego.
Obszar chronionego krajobrazu – forma ochrony przyrody. Obszary takie zajmują różnej wielkości tereny, zwykle rozległe, obejmujące pełne jednostki środowiska naturalnego takie jak doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi wzgórz, pola wydmowe, torfowiska.
Borówka – struga w województwie mazowieckim o długości ok. 15 km, lewy dopływ Rykolanki. Jej źródło znajduje się na północ od wsi Długowola a dalej rzeczka biegnie na południe i mija miejscowości Broniszew, Lekarcice, Piekarty, po czym w okolicach wsi Przybyszew wpada do rzeki Rykolanki.
Park Krajobrazowy Dolnej Pilicy – projektowany park krajobrazowy, w Polsce na terenie województwa mazowieckiego, obejmujący doliny rzek Pilicy i Drzewiczki. Projekt parku powstał w 2003 roku na zamówienie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, uzgodnienia w latach 2004-2005 zakończyły się akceptacją części gmin.

Reklama