Rozpoznanie (wojsko)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rozpoznanie – całokształt przedsięwzięć realizowanych przez wszystkie szczeble dowodzenia, dyktowanych koniecznością możliwie najszybszego i pełnego zdobywania i dostarczania informacji o przeciwniku. Rozpoznanie jest również produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych. W znaczeniu rzeczowym natomiast, rozpoznanie to zespół sił i środków przeznaczonych do pozyskiwania, gromadzenia informacji, przetwarzania ich w dane rozpoznawcze oraz rozpowszechniania tych danych do właściwych odbiorców. Rozpoznanie w znaczeniu podmiotowym, to sztabowe komórki rozpoznawcze, oddziały i pododdziały rozpoznawcze oraz nieetatowe elementy rozpoznawcze.

Sonar – urządzenie używające długich, średnich lub krótkich fal dźwiękowych do nawigacji, komunikacji, detekcji, określania pozycji, śledzenia oraz klasyfikacji ruchomych i nieruchomych obiektów zanurzonych, znajdujących się na powierzchni cieczy bądź w powietrzu. Nazwa "sonar" wywodzi się od akronimu "SOund Navigation and Ranging". W zależności od zasady działania, sonary mogą być aktywne bądź pasywne, mogą także łączyć obie te cechy. Najczęstszym środowiskiem zastosowania urządzeń sonarowych jest środowisko ciekłe zwłaszcza wodne, jednakże ich odpowiednie formy mogą być wykorzystywane także w środowisku gazowym, w tym w powietrzu. W zależności od zastosowania i konstrukcji systemy echolokacyjne mogą używać bardzo szerokiego zakresu fal dźwiękowych - od infradźwięków po ultradźwięki. U niektórych zwierząt takich jak delfiny czy nietoperze umiejętność echolokacji wytworzyła się naturalnie w drodze ewolucyjnej.Fakt w rozumieniu potocznym jest to wydarzenie, które miało miejsce w określonym miejscu i czasie. W tym sensie faktem nie może być zdarzenie, które nie miało jeszcze miejsca, można jednak mówić o przewidywaniu przyszłych faktów - czyli zdarzeń które najprawdopodobniej się wydarzą. Zdarzenia te jednak stają się faktami dopiero wtedy, gdy się już wydarzą.

Rodzaje rozpoznania[ | edytuj kod]

Rozpoznaniem jest całokształt przedsięwzięć realizowanych na każdym szczeblu dowodzenia, dyktowanych koniecznością możliwie najszybszego i pełnego zdobywania i dostarczania informacji o przeciwniku. Wyróżnianych jest siedem rodzajów rozpoznania:

Hydrometeorologia – nauka geograficzna wchodząca w skład hydrologii. Interesuje się procesami dotyczącymi obecności wody w atmosferze, jak i zmianami, które jej dotyczą. Zajmuje się więc atmosferycznym transportem wilgoci, opadami atmosferycznymi, kondensacją w rozumieniu meteorologicznym, przemianami z udziałem fazy stałej.Rozpoznanie elektromagnetyczne (wywiad elektromagnetyczny, ang. signals intelligence – SIGINT) – rodzaj działalności wywiadowczej (rozpoznawczej) prowadzonej w środowisku promieniowania elektromagnetycznego, między innymi w telekomunikacji, teleinformatyce. Inaczej zwany wywiadem (rozpoznaniem) elektromagnetycznym, elektronicznym, radioelektronicznym, radiowym itp. Nazwa SIGINT jest używana gł. przez NATO, gł. Rosja używa skrótu РЭР.
 1. Rozpoznanie osobowe (HUMINT), odnoszące się do danych otrzymywanych ze źródeł osobowych, którymi na szczeblu taktycznym i operacyjnym mogą być mobilne elementy rozpoznawcze (patrole rozpoznawcze i zespoły dalekiego rozpoznania, posterunki obserwacyjne i inne). Źródłami tego rodzaju będą wszystkie elementy osobowe, które dzięki swoim zmysłom mogą odbierać wszystko co dzieje się w ich otoczeniu.
 2. Rozpoznanie akustyczne (ACINT), którego istotą jest badanie zjawisk akustycznych (dźwięku) za pomocą oprzyrządowania pomiarowego: hydrofonów, stacji hydroakustycznych, stacji artyleryjskiego rozpoznania dźwiękowego i innych, oraz określanie ich parametrów (w tym technicznych).
 3. Rozpoznanie obrazowe (IMINT) – umożliwiające wytwarzanie danych rozpoznawczych na podstawie zobrazowania pochodzącego ze zdjęć fotograficznych (PHOTOINT), radarów, przyrządów elektrooptycznych pracujących w podczerwieni i termowizyjnych.
 4. Rozpoznanie pomiarowe i sygnaturowe (MASINT) obejmujące naukowe i techniczne analizy ilościowe i jakościowe parametrów technicznych i cech charakterystycznych (kąty, charakterystyki przestrzenne, długość fal, częstotliwość, rodzaj modulacji, itp.) uzyskiwanych z przyrządów technicznych, w celu identyfikacji ich źródeł. W skład MASINT wchodzi:
 5. rozpoznanie akustyczne (ACOUSTINT),
 6. rozpoznanie radiolokacyjne aktywne (RIINT),
 7. rozpoznanie podczerwieni (IRINT),
 8. chemiczne i biologiczne (CBINT),
 9. rozpoznanie broni wielowiązkowej (DEWINT).
 10. Rozpoznanie z ogólnodostępnych źródeł (OSINT), wykorzystujące informacje pochodzące z ogólnodostępnych źródeł jak radio, telewizja, prasa, książki, internet, itp.
 11. Rozpoznanie radiolokacyjne aktywne (RIINT), które może być częścią przedsięwzięć z zakresi MASINT, lub prowadzone samodzielnie w celu znalezienia i określenia obiektu przez wykorzystanie radaru.
 12. Rozpoznanie sygnałów elektromagnetycznych (SIGINT), będące podstawą wytwarzania danych rozpoznawczych pochodzących z przechwytywania sygnałów elektromagnetycznych, SIGINT obejmuje:
 13. rozpoznanie łączności radiowej (COMINT);
 14. rozpoznanie elektroniczne (ELINT), które z kolei dzieli się na 1. rozpoznanie urządzeń innych niż łączności radiowej, promieniujących energię elektromagnetyczną (FISINT); 2. rozpoznanie telemetryczne (TELINT); 3. rozpoznanie radiolokacyjne pasywne (RADINT).
Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Siły i środki - stan osobowy (żołnierze) związków (operacyjnych, taktycznych), oddziałów i pododdziałów wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk wraz z uzbrojeniem, sprzętem technicznym i wyposażeniem.
Manewr – zorganizowany ruch sił i środków w celu zajęcia jak najdogodniejszego położenia w stosunku do nieprzyjaciela i stworzenia warunków do skutecznego działania. Manewry, w zależności od ilości zaangażowanych sił i środków, dzieli się na:
Kryzys – termin pochodzi z greckiego stgr. κρίσις „krisis” i oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzys poszerza znaczenie o takie cechy, jak nagłość, urazowość i subiektywne konsekwencje urazu w postaci przeżyć negatywnych.
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
Fala – zaburzenie rozprzestrzeniające się w ośrodku lub przestrzeni. W przypadku fal mechanicznych cząstki ośrodka, w którym rozchodzi się fala, oscylują wokół położenia równowagi, przy czym przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego bez transportu jakiejkolwiek materii.
Dźwięk – wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, cieczy, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16 Hz do ok. 20 kHz.
Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.

Reklama