• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rezydent - wywiad

  Przeczytaj także...
  Ambasador – szef misji dyplomatycznej pierwszej klasy, reprezentujący państwo wysyłające wobec władz innego państwa lub organizacji międzynarodowej.Roman Misztal (ur. 11 maja 1932 w Poczapach) – generał dywizji w stanie spoczynku SZ RP, żołnierz wywiadu wojskowego SZ PRL i SZ RP, dyplomata.
  Pułkownik – stopień oficerski. W SZ RP jest to najwyższy stopień wojskowy korpusu oficerów starszych, natomiast w okresie międzywojennym – korpusu oficerów sztabowych. W większości sił zbrojnych po stopniu pułkownika (ang. i fr. – colonel, niem. Oberst, ros. полковник) są stopnie generalskie.

  Rezydent – funkcjonariusz wywiadu kierujący rezydenturą wywiadu za granicą pod przykrywką dyplomatyczną, jeżeli jest to rezydentura legalna.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  W zasadzie rezydent, który działa pod przykrywką głównie resortu spraw zagranicznych lub instytucji handlowych i kulturalnych. Może działać np. jako sekretarz ambasady od spraw kulturalnych, nie angażuje się osobiście w działalność wywiadowczą operacyjną rezydentury, ponieważ jest pod stałą obserwacją kontrwywiadu danego kraju, w którym przebywa.

  Błąd rezydenta (ros. Ошибка резидента, Oszibka riezidienta) – radziecki film z roku 1968, pierwszy z tetralogii o Michaile Tuljewie. Jest adaptacją pierwszej i drugiej części powieści Olega Szmieliowa i Wiktora Wostokowa Błąd rezydenta.Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – istniejący w latach 1956-1990 organ w strukturze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL, stanowiący część Służby Bezpieczeństwa MSW, zajmujący się wywiadem („zdobywaniem tajnych dokumentów i informacji dotyczących politycznych, ekonomicznych, militarnych i wywiadowczych planów i zamierzeń skierowanych przeciwko Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i krajom obozu socjalistycznego”). W maju 1990 zadania Departamentu I MSW przejął nowo utworzony Zarząd Wywiadu UOP.

  Bardziej skupia się na organizacji inspiracji i kontroli pracy podwładnych, oficerów wywiadu pracujących z rezydentury, oficerów przydzielonych do odpowiednich zadań i pionów, wywiadu politycznego, naukowo-technicznego, analityków, pionu kontrwywiadu zagranicznego w danej rezydenturze.

  Ministerstwo spraw wewnętrznych – urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego przede wszystkim za nadzór organów utrzymujących w państwie bezpieczeństwo i porządek publiczny. Zarząd II Sztabu Generalnego WP – (Jednostka Wojskowa 4552) instytucja wywiadu wojskowego działająca w ramach struktury Sztabu Generalnego WP tzw. ludowego Wojska Polskiego, powstała z Oddziału II Sztabu Generalnego WP (Polski Ludowej), istniejąca w RP/PRL w latach 1951-1990. W 1990 roku połączony z Wojskową Służbą Wewnętrzną w Zarząd II Wywiadu i Kontrwywiadu, który w 1991 roku został zastąpiony przez Wojskowe Służby Informacyjne (struktura ds. wywiadu zagranicznego Zarządu II SG WP stała się Zarządem Wywiadu WSI). Nowy Zarząd II SG WP wypełnia od tego czasu zadania związane z rozpoznaniem.

  Utrzymuje on kontakt z centralą za pomocą poczty operacyjnej, kurierskiej itd.

  O jego faktycznej roli, jaką odgrywa w ambasadzie i tożsamości zazwyczaj poinformowany jest tylko ambasador lub w przypadku działalności przy konsulacie jest nim konsul generalny.

  PRL i III RP[ | edytuj kod]

  W przypadku byłego PRL-owskiego wywiadu Służby Bezpieczeństwa MSW, I Departamentu SB MSW, był to kadrowy oficer centrali w stopniu pułkownika, posiadający duże doświadczenie w tajnikach pracy operacyjno-wywiadowczej, oddelegowany za granice z zadaniem kierowania i rozbudowywania siatki wywiadowczej, którą prowadzi personel rezydentury wywiadu.

  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

  W przypadku wywiadu wojskowego jak Służba Wywiadu Wojskowego, lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne rezydentami służb wojskowych byli (i są) oficerowie wywiadu wojskowego przy attaché wojskowych. Służą tam attaché wojskowi, lotniczy lub morski. Prowadzą oni bardziej działalność reprezentacyjną lecz także wywiadowczą, lecz wówczas podlegają pod Attachat wojskowy tylko formalnie, aby chronił ich status dyplomaty przed aresztowaniem (immunitet dyplomatyczny). Formalnie podlegają pod komórki w centrali wywiadu wojskowego.

  Central Intelligence Agency, CIA (pol. Centralna Agencja Wywiadowcza) – rządowa agencja służby wywiadowczej USA, zajmująca się pozyskiwaniem i analizą informacji o zagranicznych rządach, korporacjach i osobach indywidualnych oraz opracowywaniem, na podstawie tych informacji, raportów dla instytucji rządowych USA. Agencja organizowała także operacje, których celem była interwencja w wewnętrzne sprawy wybranych państw, od propagandy po wspieranie oddziałów paramilitarnych. Jednym z wielu przykładów takich interwencji jest udział w organizacji zamachu stanu w Iranie w 1951 (Operacja AJAX).Waszyngton, D.C., formalnie Dystrykt Kolumbii (ang. Washington, D.C. /ˈwɒʃɪŋtən ˌdiːˈsiː/, District of Columbia), potocznie nazywany Waszyngtonem lub D.C. – założona 16 lipca 1790 stolica Stanów Zjednoczonych.

  Przykładem jest ostatni szef PRL-owskiego wywiadu wojskowego Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. LWP, gen. dyw. WP; początkowo oficer wojsk lotniczych, Roman Misztal. Od 1957 pracownik II Zarządu SG LWP. Był attaché wojskowym PRL przy ambasadzie PRL w Dystrykcie Kolumbia USA w Waszyngtonie, i Attaché Wojskowym; Lotniczym i Morskim PRL w Ottawie przy Ambasadzie w Kanadzie

  Agent wywiadu – osoba zwerbowana przez służby specjalne obcego państwa ze względu na jej wiedzę bądź kontakty osobiste z osobami mającymi dostęp do ważnych informacji o charakterze szpiegowskim. Agenci najczęściej werbowani są dwustopniowo – jako kandydaci na tajnych współpracowników, a następnie jako tajni współpracownicy na terenie kraju macierzystego (w przypadku zwerbowania agenta na terenie obcego kraju jako tajni współpracownicy, a następnie jako rezydenci). Zadaniem agenta jest dostarczanie wszelkich zdobytych informacji służbom specjalnym, które go zwerbowały, jak również podejmowanie działań mających na celu osiągnięcia zamierzonego celu przez wywiad, dla którego pracuje.Wojsko Polskie – ogólna nazwa polskich sił zbrojnych stanowiących: formacje zbrojne państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków na terytorium dawnego państwa polskiego, zorganizowanych wojsk Polaków niebędących częścią struktury państwa polskiego, działających poza terytorium Polski.

  USA[ | edytuj kod]

  W Stanach Zjednoczonych jedną z najważniejszych i największych agencji wywiadu zagranicznego jest Centralna Agencja Wywiadowcza. W jej przypadku rezydentura jest nazywana: station (stacja), kieruje ją tak zwany szef stacji (chief of station), który ma pod sobą podobny aparat wsparcia osobowego przez kadrowych pracowników CIA. Ponieważ CIA prowadzi wywiad globalny, jej rezydentury (stacje) składają się z wielu pionów jednostek (sections).

  Konsul – urzędnik państwa za granicą, którego zadanie polega na dbaniu o interesy własnego państwa oraz opiece nad jego obywatelami przebywającymi na terytorium państwa, w którym konsul pełni swoją funkcję.Andrzej Pepłoński (ur. 9 stycznia 1944 w Markach) - polski historyk specjalizujący się w dziejach wywiadu II RP, podpułkownik MO, pułkownik Policji.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • oficer manewrowy
 • agent wywiadu
 • szpieg
 • Błąd rezydenta
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Wielki Leksykon Służb Specjalnych Świata - Jan Larecki; wyd; książka i wiedza 2007
 • Kontrwywiad II RP; Andrzej Pepłoński
 • Marcin Malinowski: Rozmowy z X i Y - Oran pub NYC 2009
 • Oficer − żołnierz zawodowy lub żołnierz rezerwy posiadający stopień wojskowy co najmniej podporucznika, pełniący zazwyczaj służbę na stanowisku dowódcy, instruktora, członka sztabu, a także na stanowisku szczególnym (np. sędzia sądu wojskowego, prokurator wojskowy, lekarz, pilot) lub na innym stanowisku.Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Agent manewrowy - pracownik tajnych służb specjalnych działający najczęściej na terenie swojego państwa lub państw bezpośrednio z nim graniczących. Często zdarza się prowadzenie działalności agenta na obszarze wszystkich krajów świata. Osoba niepodlegająca jurysdykcji sądu kraju, w którym jest zatrudniona. Agent manewrowy jest obdarzony szczególnym przywilejem przez państwo zatrudniające go. Podejmuje on każde działanie (łącznie z z najcięższymi przestępstwami kryminalnymi w rozumieniu prawa kraju, w którym pracuje), które ma na celu ochronę tego kraju, jego interesów gospodarczych i politycznych. Agenci manewrowi werbowani są wśród wieloletnich pracowników służb specjalnych. Agent manewrowy jest funkcjonariuszem komórki zwanej w żargonie operacyjnym agenturą manewrową istota funkcjonowania tej komórki (często tworzonego doraźnie zespołu operacyjnego) nie polega na rodzaju wykonywanych zadań ani na terenie ich wykonania, czy też na koncentracji na czarnym wywiadzie. Są to pracownicy wydzieleni do wykonywania zadań doraźnych, przesuwani elastycznie do czynności które wymagają wzmocnienia kadrowego właściwych zespołów operacyjnych. Równie dobrze mogą to być proste zadania obserwacji obiektowej jak i rozbudowane operacje tworzenia siatek wywiadowczych, kontroli struktur terenowych, czy całkowicie legalne zadania zbierania i analizy informacji w ramach OSINT.
  Służba Bezpieczeństwa (SB) – organ bezpieczeństwa państwa działający w strukturach resortu spraw wewnętrznych, działający w PRL w latach 1956–1990, powołany m.in. do zapewniania porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnątrz kraju, zdobywania informacji i kreowania pozytywnych dla interesu państwa zdarzeń na zewnątrz. W końcowej fazie swojego istnienia, w sierpniu 1989, SB zatrudniała 24,3 tys. funkcjonariuszy, którzy kontrolowali 90 tys. tajnych współpracowników. Oznacza to, że na jednego funkcjonariusza przypadało statystycznie 1564 obywateli, a TW stanowili 0,2 % ogółu ludności.
  Ludowe Wojsko Polskie (LWP) – potoczna nazwa polskich sił zbrojnych sformowanych w latach 1943–1944 w ZSRR oraz wywodzącego się z nich Wojska Polskiego w Polsce Ludowej w latach 1944–1952 i Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1952–1989.
  Służba Wywiadu Wojskowego (SWW) – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności RP oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 i podległa Ministrowi Obrony Narodowej.
  Wywiad wojskowy – końcowy efekt procesu gromadzenia, przetwarzania, systematyzacji, ochrony i dystrybucji informacji (zobacz niżej: cykl wywiadowczy), przeznaczonych na potrzeby sił zbrojnych. Informacje jakie gromadzi wywiad wojskowy dotyczą głównie: obcych sił zbrojnych, gospodarki, nowych technik (zwłaszcza wojskowych), a także ukształtowania terenu czy warunków pogodowych na danym terenie. Wykorzystywany jest w planowaniu taktyki i strategii wojennej, zarówno w trakcie prowadzenie wojny jak i w czasie pokoju.
  Ottawa – stolica i czwarte pod względem wielkości miasto Kanady; położone we wschodniej części prowincji Ontario, na południowym brzegu rzeki Ottawa. Aglomeracja stołeczna, z Gatineau na północnym brzegu Ottawy, ma 1 146 790 mieszkańców. Obecnym merem Ottawy jest Jim Watson.
  Wojskowe Służby Informacyjne (WSI), JW 3362, Inspektorat Wojskowych Służb Informacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej - istniejąca w latach 1991-2006 służba specjalna, instytucja wywiadu prowadząca wywiad wojskowy i instytucja kontrwywiadu wojskowego, część składowa MON podległa Ministrowi Obrony Narodowej, działająca na rzecz SZ RP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.703 sek.