Rejon energetyczny

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Teren działania przykładowego Zakładu Energetycznego z podziałem na Rejony Energetyczne (RE).

Rejon energetyczny – jednostka organizacyjna Zakładu Energetycznego (oddziału spółki dystrybucyjnej) prowadząca całokształt eksploatacji i ruchu powierzonych urządzeń oraz obsługę odbiorców poprzez Biura Obsługi Klienta, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla zakładowych służb specjalistycznych.

Latarnia uliczna – oprawa oświetleniowa wraz z konstrukcją ją podtrzymującą (słupem, wysięgnikiem lub przewieszką), mająca za zadanie oświetlać ulice, chodniki i drogi (także alejki w parkach) w warunkach niedostatecznej widoczności – przede wszystkim nocą, ale także w czasie mgły, obfitych opadów atmosferycznych, silnego zachmurzenia itp. – w miejscach, gdzie przebywać może wiele osób lub pojazdów.Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.

Zakład Energetyczny (oddział spółki dystrybucyjnej) prowadzi eksploatację sieci elektroenergetycznej na terenie swojego działania właśnie poprzez rejony energetyczne. Oprócz typowych rejonów energetycznych mogą być stworzone w zależności od potrzeb rejony specjalistyczne: sieci najwyższych napięć, oświetlenia drogowego lub sieci kablowych.

Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.TAURON – Polska Energia S.A. – polskie przedsiębiorstwo grupujące firmy z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej.

Do zakresu działań typowego rejonu energetycznego należą:

 • prowadzenie ruchu,
 • opracowywanie planów techniczno-produkcyjnych,
 • techniczna obsługa odbiorców,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przygotowanie założeń do organizacji i kapitalnych remontów,
 • wykonywanie oględzin i przeglądów urządzeń,
 • wykonywanie pomiarów dotyczących pracy i stanu sieci,
 • dopuszczanie do pracy oraz nadzór nad robotami przy urządzeniach elektroenergetycznych,
 • dokonywanie odbiorów,
 • prowadzenie analiz strat sieciowych,
 • organizacja transportu.
 • Działalność techniczna rejonów w zakresie eksploatacji podlega głównemu inżynierowi zakładu. Podstawowymi wydziałami w systemie eksploatacji jest wydział eksploatacji (utrzymania) i wydział dyspozycji ruchu (użytkownika). Wydział eksploatacji sprawuje ogólny nadzór nad siecią elektroenergetyczną zakładu. Prowadzi on prace konserwacyjno-remontowe, lokalizację i likwidację zakłóceń oraz prace laboratoryjne. W tym celu musi być wyposażony w odpowiednie środki transportu.

  Sieć najwyższych napięć (NN) – sieć elektroenergetyczna przesyłowa, w której napięcie elektryczne jest równe lub większe niż 200 kV. Linie o napięciu 110 kV to linie należące do sieci wysokiego napięcia (WN). W Polsce zbudowano również sieć przesyłającą prąd o napięciu 750 kV z Ukrainy (obecnie nie eksploatowana). Przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną konstruuje się linie przesyłowe NN o napięciu nawet 1100 kV. Takie instalacje obecne już są m.in. w Japonii.Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy, wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle wraz z osprzętem kablowym, ułożone na wspólnej trasie i łączących zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. Linie takie buduje się zarówno dla prądu stałego jak i przemiennego.

  Kierownik rejonu podlega bezpośredniemu dyrektorowi Zakładu Energetycznego (oddziału spółki dystrybucyjnej) i realizuje swoje zadania poprzez zastępców do spraw utrzymania, handlu handlowo-administracyjnych.

  Obszar terenowego rejonu energetycznego jest podzielony między posterunki energetyczne, w których dyżurują pogotowia energetyczne.

  Po utworzeniu grup energetycznych w grupach Energa i Tauron rejony energetyczne zmieniły nazwy na Rejony Dystrybucji.

  Grupa Kapitałowa Energa – polska grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Najważniejsze spółki Grupy to: zarządzająca Energa, operator systemu dystrybucyjnego Energa-Operator (dystrybucja energii elektrycznej), spółka – Energa-Obrót (handel na krajowym i międzynarodowym hurtowym rynku energii elektrycznej oraz sprzedaż energii klientom indywidualnym i biznesowym), Energa Elektrownie Ostrołęka, Energa Hydro, Energa Bio (budowa biogazowni), Energa Invest (realizacja przedsięwzięć mających na celu budowę nowych źródeł wytwarzania energii), Energa-Oświetlenie, oraz Energa Obsługa i Sprzedaż, spółka obsługująca klientów w imieniu i na rzecz spółek Energa-Operator i Energa-Obrót.Pogotowie energetyczne – formacja mająca na celu kontrolowanie i naprawę infrastruktury elektrycznej, np. konserwacja stacji transformatorowych, stawianie obalonych słupów elektrycznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rejonowa Dyspozycja Mocy
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom II, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ​ISBN 83-7207-506-9​.
 • Sołoniewicz J.: Organizacja pracy w rejonach energetycznych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1968.
 • Zakład Energetyczny lub oddział spółki dystrybucyjnej - to jednostka organizacyjna Grupy Energetycznej. W ostatnich latach Zakłady Energetyczne konsolidowały się tworząc 4 grupy energetyczne w Polsce, a same stały się Oddziałami. Zakład Energetyczny (Oddział) prowadzi eksploatację sieci elektroenergetycznych na terenie swojego działania poprzez jednostki organizacyjne, Rejony Energetyczne RE w grupach PGE i Enea oraz Rejony Dystrybucji RD w grupach Energa i Tauron Polska Energia. Jednostki organizacyjne zakładów prowadzą bezpośrednio eksploatację i nadzór urządzeń energetycznych oraz sprzedaż energii elektrycznej. Oprócz typowych rejonów energetycznych mogą być utworzone w zależności od potrzeb rejony techniczne sieci najwyższych napięć, oświetlenia drogowego lub sieci kablowych. Działalność techniczna rejonów w zakresie eksploatacji podlega głównemu inżynierowi oddziału.
  Reklama