Regulaminy wojskowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulaminy wojskowe – zbiory przepisów, postanowień, nakazów i zakazów określające wewnętrzne życie wojskowe jednostek wojskowych oraz działanie żołnierzy w czasie wykonywania zadań służbowych. Regulaminy te uszczegóławiają przepisy zawarte w aktach prawa wyższego rzędu (rozporządzenia, ustawy, decyzje).

Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.

W Wojsku Polskim obowiązywały regulaminy (lista niepełna):

 • Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych PRL Szt. Gen. ?/59
 • Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych PRL Szt. Gen. ?/63
 • Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych PRL Szt. Gen. 501/70
 • Regulamin Służby Garnizonowej i Wartowniczej Sił Zbrojnych PRL; Szt. Gen. 502/70
 • Regulamin Służby Wewnętrznej Sił Zbrojnych PRL; Szt. Gen. 500/70
 • Regulamin Musztry Sił Zbrojnych PRL; Szt. Gen. 400/70
 • Regulamin dyscyplinarny Sił Zbrojnych PRL; Szt. Gen. 792/76
 • Regulamin Służby Wewnętrznej Sił Zbrojnych PRL; Szt. Gen. 791/76
 • Regulamin Musztry Sił Zbrojnych PRL; Szt. Gen. 566/76
 • Z dniem 30 czerwca 2009 został wprowadzony „Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, sygn. Szt. Gen. 1613/2009. Znowelizowany „Regulamin …” zapewniał funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP w warunkach armii zawodowej oraz w wypadku odwieszenia obowiązkowej służby wojskowej.

  Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.Żołnierz to osoba pełniąca służbę w siłach zbrojnych danego kraju i zobowiązana do obrony jego granic. Żołnierzem jest również osoba wykonująca zadania bojowe poza granicami własnego kraju, zarówno wówczas, gdy kraj ten jest agresorem, jak i w przypadku uczestniczenia sił zbrojnych danego kraju w misjach pokojowych lub siłach szybkiego reagowania w sytuacjach zmuszających społeczność międzynarodową do natychmiastowego zbrojnego współdziałania.

  14 stycznia 2014 został wprowadzony nowy „Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

  Ponadto w Siłach Zbrojnych RP jest stosowany Regulamin Musztry. Dodatkowym dokumentem o randze regulaminu jest Ceremoniał Wojskowy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Decyzja Nr 188/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Urzędowy MON z 6 lipca 2009 roku Nr 12, poz. 132).
  2. „Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, sygn. Szt. Gen. 1613/2009, Warszawa 2009, s. 9.
  3. Decyzja Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Urzędowy MON z 30 grudnia 2013 roku, poz. 398). Decyzja weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
  4. Regulamin Musztry SZ RP
  5. Ceremoniał wojskowy SZ RP
  Zakaz - kulturowy znak mówiący o tym, by czegoś nie robić. Zakazy często łączą się z tabu i występują bezapelacyjnie w każdym środowisku. Złamanie zakazu skutkuje w większości karą.Ceremoniał wojskowy - zbiór zasad dotyczących przeprowadzenia uroczystości, obchodów i innych imprez organizowanych w wojsku lub z udziałem wojska oraz określających sposoby indywidualnego i zbiorowego zachowania się żołnierzy uczestniczących w tych uroczystościach (obchodach, imprezach).
  Warto wiedzieć że... beta

  Przepis prawa – samodzielna jednostka redakcyjna tekstu prawnego, czyli zdaniokształtny zwrot językowy (zdanie w sensie gramatycznym) zazwyczaj wskazujący sposób postępowania, czyli regułę powinnego zachowania. Często jest wyodrębniony formalnie, wyróżniony wizualnie i opatrzony nazwą indywidualizującą, taką jak artykuł, paragraf czy ustęp. Może być też zdaniokształtnym fragmentem jednostki redakcyjnej.

  Reklama