• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Reforma  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Społeczeństwo – podstawowe pojęcie socjologiczne, jednakże niejednoznacznie definiowane. Terminem tym tradycyjnie ujmuje się dużą zbiorowość społeczną, zamieszkującą dane terytorium, posiadające wspólną kulturę, wspólną tożsamość oraz sieć wzajemnych stosunków społecznych. Społeczeństwo ponadto posiada własne instytucje pozwalające mu na funkcjonowanie oraz formę organizacyjną w postaci państwa, plemienia czy narodu.System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.
  Klasyfikacja reform[ | edytuj kod]

  Według źródła i przyczyn pojawiania się impulsu zmian:

 • reformy prewencyjne - podjęte odgórnie przez ośrodek władzy, w celu niedopuszczenia do ewentualnej eskalacji niepożądanych sprzeczności i konfliktów, które grożą osłabieniem lub destrukcją systemu politycznego;
 • reformy wymuszone - będące rezultatem wcześniejszego wystąpienia oddolnych działań podejmowanych przez niezadowolone grupy społeczne.
 • Według kryterium skutków przekształceń:

  Konflikt społeczny - zjawisko nieuniknione dla wszystkich grup społecznych. Wyrasta on na gruncie nagromadzonych sprzecznych emocji, a objawia się wybuchem wrogich i antagonistycznych postaw.Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
 • reformy adaptacyjne - przystosowujące system polityczny i jego instytucje do otoczenia:
 • regulujące - porządkujące i ukierunkowujące procesy zmian o żywiołowym charakterze;
 • innowacyjne - wprowadzające do systemu nowe rozwiązania zwiększające jego skuteczność;
 • ze względu na stosunek przyjętych kryteriów postępu społecznego:
 • wsteczne - cofające postęp społeczny, odbierające całemu społeczeństwu lub jego części zdobycze postępu;
 • stabilizujące - umacniające istniejący stan rzeczy w państwie;
 • postępowe - umożliwiające czy przyśpieszające postęp społeczny;
 • z uwagi na ich miejsce w czasie rewolucji:
 • częściowo rozładowujące napięcie rewolucyjne;
 • przygotowujące rewolucję;
 • umacniające przesłanki rewolucji.
 • Konsekwencje reformy[ | edytuj kod]

  Analiza przebiegu reformy pozwala na wskazanie jej konsekwencji dla systemu politycznego i zakresu władzy posiadanego przez podmiot inicjujący reformę. Reforma może dla niego oznaczać:

  Ewolucja polityczna - w politologii zmiana w dziejach państwa, przeciwieństwo rewolucji, charakteryzująca się dążeniem do unikania w procesie decyzyjnym i w działaniach politycznych zachowań gwałtownych, związanych z użyciem przemocy. Działania polityczne są dokonywane po wcześniejszych zmianach prawnych, dających podstawy do ich przeprowadzenia. Jest mniej gwałtowna niż rewolucja, odbywa się bez rozlewu krwi.Postęp (progres) - rozwój, udoskonalenie, przejście od niższego do wyższego etapu. Pojęcie postępu pochodzi z filozofii. Wiara w postęp była jedną z podstawowych zasad światopoglądu encyklopedystów francuskich, myślicieli oświecenia oraz XIX-wiecznych pozytywistów.
 • zwiększenie zakresu władzy;
 • utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania;
 • dokonanie dobrowolnej lub przymuszonej delegacji części swych uprawnień władczych na rzecz innego podmiotu;
 • zmuszenie do podziału kompetencji władczych lub oddania większości z nich;
 • utracenie władzy w wyniku nieprzewidzianych konsekwencji reformy.
 • Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.Transformacja ustrojowa – zmiany zachodzące wewnątrz systemu politycznego oraz partyjnego, danego kraju lub też ich grupy. Zmiany związane z jakościową zmianą sposobu rządzenia, sprawowania władzy. Wiąże się także wielokrotnie ze zmianą elit. Transformacja prowadzi także do zmiany ustroju państwa.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio – przewrót) – znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.