Recepta

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Recepta – pisemne polecenie lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej lub felczera, a także farmaceuty dla farmaceuty i w mniejszym stopniu dla chorego dotyczące leków, które mają zostać użyte w leczeniu. W Polsce recepty wypisuje się stosując zarówno język polski jak i łaciński. Wystawianie recept reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745). Wzór recepty określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Wymiary recept nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia).

Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.PESEL – skrótowiec od nazwy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, który został wprowadzony w Polsce w 1979 przez organy państwa na mocy ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r. Nr 14, poz. 85 ze zm.). Ustawa ta zostanie uchylona 1 stycznia 2015 ustawą z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427), która zachowa prawną ciągłość jego prowadzenia. Zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Po 1 stycznia 2016 dane o zameldowaniu nie będą przechowywane w zbiorze PESEL. Numer PESEL można zmienić . Powodem do zmiany są przypadki, gdy nastąpiła zmiana płci, osoba ma nowy akt urodzenia lub decyzja urzędu okazała się błędna.

Obecnie obowiązujący wzór recepty w formie papierowej został opublikowany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2020 roku.

Ważność poprzedniej formy recepty została przedłużona do 18 kwietnia 2020 roku na podstawie rozporządzenia z 17 kwietnia 2019 roku.

Części recepty[ | edytuj kod]

Inscriptio[ | edytuj kod]

Inscriptio, czyli nagłówek powinien zawierać dane dotyczące podmiotu leczniczego lub praktyki lekarskiej, w której pacjent jest leczony, a w szczególności nazwę podmiotu leczniczego, adres, telefon oraz pierwsze 9 cyfr identyfikatora REGON. Obecnie recepta nie zawiera numeru umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tej części znajduje się również unikatowy numer recepty składający się z 20 cyfr, przy czym pierwsze dwie cyfry są wyróżnikiem odpowiedniego oddziału NFZ, cyfry od trzeciej do osiemnastej tworzą unikatowy w ramach oddziału numer, cyfra dziewiętnasta określa rodzaj recepty, a cyfra dwudziesta jest cyfrą kontrolną. Od roku 2012 kod paskowy i numer recepty pod kodem zawiera 22 cyfry.

Rejestr Usług Medycznych – w Polsce to system zbierania i rejestracji informacji o usługach medycznych. Od 1990 roku planowano oraz stworzono cały szereg systemów o tej nazwie na różnych szczeblach, w tym centralnym (Kasa chorych, NFZ) jak i samorządowym.Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).

W przypadku recepty wystawionej w Książeczce Usług Medycznych część ta zastąpiona jest odciskiem pieczęci podmiotu leczniczego lub praktyki na odwrocie kuponu RUM.

Nomen aegroti[ | edytuj kod]

Część zawierająca informacje o chorym. Znajduje tu się jego imię i nazwisko, adres, numer PESEL (może być w postaci kodu kreskowego), w przypadku dzieci (do 18. roku życia) wiek. Obecnie w Polsce do tej części należą również oznaczenia dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego (kod Oddziału NFZ, symbol państwa przy wystawianiu recept na mocy przepisów o koordynacji), uprawnień dodatkowych pacjenta z uwagi na przynależność do odpowiedniej grupy pacjentów (np. honorowych dawców krwi, czy inwalidów wojennych). W przypadku stwierdzenia choroby przewlekłej z niżej zamieszczonego wykazu, lekarz może przepisać pacjentowi lek z obniżoną odpłatnością.

REGON (akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) - Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pod pojęciem REGON-u rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer podmiotu gospodarki narodowej w powyższym rejestrze. Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany raz na zawsze, przy pierwszej rejestracji w rejestrze. Jeżeli, po zlikwidowaniu działalności, podejmą kiedykolwiek nową działalność (taką samą lub inną), ich 9-cyfrowy numer REGON pozostanie niezmieniony.Farmaceuta - osoba udzielająca usług farmaceutycznych, która ukończyła studia w szkole wyższej na kierunku farmacja.

WYKAZ CHORÓB PRZEWLEKŁYCH

 1. akromegalia,
 2. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli,
 3. choroba Alzheimera,
 4. choroba i zespół Parkinsona,
 5. choroba Leśniowskiego-Crohna,
 6. choroby psychiczne lub upośledzenie umysłowe,
 7. ciężka postać przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1 <50% oraz ujemną próbą rozkurczową,
 8. cukrzyca,
 9. epidermolysis bullosa,
 10. fenyloketonuria,
 11. gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy,
 12. hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej,
 13. jaskra,
 14. miastenia,
 15. miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom,
 16. moczówka prosta przysadkowa,
 17. mukowiscydoza,
 18. neuralgia popółpaścowa przewlekła,
 19. niedoczynność tarczycy,
 20. nowotwór złośliwy, w tym również:
  1. neutropenia w chorobach nowotworowych,
  2. przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych,
  3. rak piersi i rak trzonu macicy,
  4. rak piersi w II rzucie hormonoterapii,
  5. rak prostaty,
 21. osteoporoza,
 22. padaczka,
 23. padaczka oporna na leczenie,
 24. pierwotna dyskineza rzęsek,
 25. przerost gruczołu krokowego,
 26. przewlekłe owrzodzenia,
 27. schizofrenia,
 28. schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego,
 29. stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku,
 30. stan po resekcji trzustki,
 31. stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania,
 32. stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania,
 33. stwardnienie rozsiane,
 34. stwardnienie zanikowe boczne,
 35. udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II- NYHA IV,
 36. wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu – I odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kauzalgia,
 37. wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
 38. zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe, biegunki przewlekłe,
 39. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia

Praepositio[ | edytuj kod]

Tę część tworzy skrót Rp. (recipe) – „Weź”.

Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

Praescriptio[ | edytuj kod]

W tej części znajdują się nazwy środków leczniczych i ich ilości. W przypadku leków gotowych na recepcie znajdziemy nazwę handlową preparatu lub nazwę międzynarodową leku, postać, dawkę oraz ilość leku. Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy, w ilości nie większej niż niezbędnej pacjentowi do 120-dniowego stosowania. Środki antykoncepcyjne można natomiast przepisać na 180-dniowy okres stosowania. Warunkiem wydania w aptece odpowiedniej ilości leków jest podanie przez lekarza sposobu dawkowania, w przeciwnym wypadku farmaceuta wyda lek w ilości maksymalnie dwóch najmniejszych opakowań danego leku.
W przypadku leków recepturowych powinna być zachowana następująca kolejność:

Postać leku (postać farmaceutyczna, forma aplikacyjna, lek) - to forma w jakiej przygotowuje się i podaje lek. Substancji leczniczych, będących aktywnym składnikiem leku, nie podaje się per se (jako takich). W technologii produkcji leków, substancje lecznicze miesza się z odpowiednimi substancjami pomocniczymi i mieszaninom tym nadaje się odpowiednią, wymaganą dla danego leku, postać, czyli formę. Postać leku jest uzyskiwana przez odpowiednią obróbkę mieszaniny substancji leczniczych i pomocniczych - obróbka ta jest różna dla różnych postaci leków.Pielęgniarki – serial paradokumentalny, nadawany w telewizji Polsat od 31 marca 2014. Akcja toczy się w szpitalu, a głównymi bohaterkami są tytułowe pielęgniarki. W każdym odcinku przedstawiana jest inna historia. Serial emitowany jest od poniedziałku do piątku o 12:00.
 • basis (remedium cardinale) – lek podstawowy, który działa najsilniej,
 • remedium adiuvans – lek wspomagający lek podstawowy,
 • corrigens – środek poprawiający smak, zapach lub wygląd leku,
 • vehiculum (constituens) – nielecznicza substancja która pełni rolę podstawy (np. rozpuszczalnika) i nadaje lekowi postać.
 • Subscriptio[ | edytuj kod]

  Informacje dla farmaceuty dotyczące składu, postaci i ilości leku.

  Felczer (z niem. Feldscher (chirurg polowy) z szw. fältskär (chirurg polowy, wykonujący proste zabiegi)) – zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym. Kwalifikacje felczera są niższe niż kwalifikacje lekarza. Nie wymaga się od niego ukończenia wyższych studiów medycznych, a jedynie szkoły średniej (np. liceum felczerskiego) i zdobycia odpowiednich kwalifikacji na poziomie średnim. W Polsce od wielu lat nie kształci się nowych felczerów, jednakże osoby, które w przeszłości wykształciły się w tym zawodzie mogą go dalej wykonywać. Ponadto felczerzy z innych krajów Unii Europejskiej mogą po uznaniu ich kwalifikacji przez odpowiednie organy pracować w Polsce w swoim zawodzie.Stomatologia, dentystyka (gr. stoma – usta + gr. logia – nauka; łac. dens – ząb) - dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wejściem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, potem lekarz dentysta, jednakże Naczelna Izba Lekarska dopuszcza możliwość używania obydwu tytułów.

  Signatura[ | edytuj kod]

  Dane dla pacjenta dotyczące sposobu podania, dawkowania i czasu kuracji. W związku z tym, że zrealizowana recepta pozostaje w aptece, zazwyczaj pacjenci otrzymują te informacje na osobnej kartce.

  Nomen medici[ | edytuj kod]

  Własnoręczny podpis i pieczątka lekarza zawierająca dane o lekarzu i poświadczająca jego prawo do wykonywania zawodu. Pieczęć musi zawierać co najmniej imię i nazwisko lekarza oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu. Zamiast pieczątki dopuszczalne jest umieszczenie w drukarni nadruku z danymi identyfikacyjnymi lekarza, w tym NPWZ w postaci kodu kreskowego.

  Lek recepturowy – produkt leczniczy sporządzony w aptece według recepty lekarskiej lub jej odpisu, zgodnie z posiadaną przez farmaceutę wiedzą fachową i zasadami dobrej praktyki aptekarskiej. Przepisanie leku recepturowego umożliwia lekarzowi dobranie składu jakościowego i ilościowego preparatu do stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych cech chorego.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  W tej części znajduje się również data wystawienia recepty oraz data realizacji recepty – lekarz może w czasie jednej wizyty wystawić do 12 recept na 360-dniowy okres stosowania. „Data realizacji od dnia” wskazuje termin od którego można zrealizować daną receptę. W tej części wymagane jest również podanie instytucji drukującej dany egzemplarz recepty.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Reklama