• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Realizm

  Przeczytaj także...
  Przedmiot poznania – to, co jest poznawane przez podmiot poznający; to, do czego odnoszą się akty świadomości (jakiejkolwiek władzy poznającej). Jest podstawowym pojęciem epistemologicznym. Przedmiotem poznania może być niemal każdy byt: istota żywa, przedmiot, ale i abstrakcyjne pojęcie (stan rzeczy).Antyrealizm - przeciwieństwo realizmu epistemologicznego. Przekonanie, że świat zewnętrzny niezależny od podmiotu poznającego nie istnieje, a przynajmniej jest zupełnie inny niż podmiotowi poznającemu się wydaje.
  Realizm prawniczy – nurt realistyczny, ujmujący prawo jako zespół faktów psychicznych albo społecznych. Uznawany jest za część socjologicznej jurysprudencji.

  Realizm w filozofii[ | edytuj kod]

 • Realizm atomistyczny – pogląd, według którego istnieją tylko poszczególne, jednostkowe byty, które ludzie mają tendencje łączyć w pewne wspólne pojęcia, a następnie przypisywać tym pojęciom istnienie realne, zapominając, że są to wytworzone przez nich samych konstrukcje.
 • Realizm bezpośredni (teoria percepcji)
 • Realizm krytyczny – jeden z odłamów neokantyzmu.
 • Realizm metafizyczny – stanowisko uznające istnienie rzeczywistości obiektywnej.
 • Realizm epistemologiczny – pogląd, zgodnie z którym przedmioty dane w doświadczeniu istnieją niezależnie od podmiotu poznania.
 • Realizm skrajny (naiwny) – pogląd, zgodnie z którym przedmioty poznania są dokładnie takie, jak jawią się zmysłom.
 • Realizm pojęciowy – pogląd uznający, że pojęciom przysługuje istnienie realne.
 • Umiarkowany realizm pojęciowy
 • Realizm wewnętrzny – stanowisko filozoficzne zaproponowane przez Hilarego Putnama, łączące realizm metafizyczny z antyrealizmem.
 • Realizm w sztuce i literaturze[ | edytuj kod]

 • Realizm w malarstwie – naśladowczy sposób przedstawiania rzeczywistości oraz kierunek artystyczny w malarstwie drugiej połowy XIX wieku, zakładający wierne odtwarzanie rzeczywistości i kwestionujący akademizm.
 • Nowy realizm – ruch artystyczny powstały w 1960 roku we Francji.
 • Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce krajów socjalistycznych.
 • Realizm cyniczny – jeden z dominujących kierunków w sztuce współczesnych Chin.
 • Realizm w literaturze – metoda polegająca na wiernym i obiektywnym opisywaniu rzeczywistości. W węższym znaczeniu termin „realizm” określa prąd literacki, który powstał w latach dwudziestych XIX wieku we Francji.
 • Powieść realistyczna
 • Realizm jutlandzki
 • Realizm syntetyczny – program literacki sformułowany przez czeską Grupę „Rudého práva”.
 • Realizm magiczny – tendencja estetyczna w literaturze, sztukach plastycznych i filmie.
 • Realizm magiczny w malarstwie
 • Surrealizm
 • Hiperrealizm
 • Neorealizm włoski – włoski ruch artystyczny, powstały jako sprzeciw wobec faszyzmu.
 • Realizm w polityce[ | edytuj kod]

 • Realizm w filozofii politycznej – nurt filozofii politycznej, akcentujący rolę władzy, państwa i walki o interesy.
 • Realizm w stosunkach międzynarodowych – jedno z podejść teoretycznych w stosunkach międzynarodowych, wywodzące się z realizmu w filozofii politycznej.
 • Realizm strukturalny
 • Realizm ofensywny
 • Realpolitik – polityka oparta na kalkulacji siły i interesów. Często utożsamiana z realizmem w teorii stosunków międzynarodowych.
 • Realizm w naukach społecznych[ | edytuj kod]

 • Realizm prawniczy – nurt ujmujący prawo jako pewien układ faktów społecznych.
 • Inne[ | edytuj kod]

 • Fotorealizm w grafice komputerowej
 • Realizm (osobowość)
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Anjan Chakravartty, Scientific Realism, [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy [online], CSLI, Stanford University, 12 czerwca 2017, ISSN 1095-5054 [dostęp 2018-08-07] (ang.). (Realizm naukowy)
 • Realizm – jedna z perspektyw teoretycznych w badaniu stosunków międzynarodowych. Nowoczesny realizm rozwinął się po II wojnie światowej. Jego źródeł i tradycji można szukać już w pracach m.in. Tukidydesa, Hobbesa i Machiavellego. Głównymi teoretykami powojennego realizmu są: Edward Carr, Hans Morgenthau, Reinhold Niebuhr i Kenneth Waltz. W obrębie realizmu wyróżnia się rozmaite nurty, takie jak: klasyczny realizm, realizm strukturalny lub neorealizm, realizm liberalny (szkoła angielska).Krytyczny realizm (neokrytycyzm) - jeden z głównych, obok szkoły marburskiej i szkoły badeńskiej, ruchów filozoficznych wchodzących w skład neokantyzmu.
  Warto wiedzieć że... beta

  Realpolitik (niem. polityka realna) - polityka oparta na kalkulacji siły i narodowych interesów, odrzucająca czynniki moralne i etyczne jako zakłócające realistyczne podejście do danej sprawy.
  Realizm strukturalny, neorealizm – jedna z teorii stosunków międzynarodowych, główny przedstawiciel współczesnego realizmu.
  Realizm – styl w malarstwie europejskim drugiej połowy XIX wieku; zapoczątkowany we Francji, szybko został podchwycony na całym kontynencie. Obrazy realistyczne to głównie sceny rodzajowe z życia prostych ludzi, namalowane przy pomocy uproszczonych środków wyrazu, o spokojnej palecie i kompozycji.
  Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) jest ogólnie dostępną encyklopedią internetową filozofii opracowaną przez Stanford University. Każde hasło jest opracowane przez eksperta z danej dziedziny. Są wśród nich profesorzy z 65 ośrodków akademickich z całego świata. Autorzy zgodzili się na publikację on-line, ale zachowali prawa autorskie do poszczególnych artykułów. SEP ma 1260 haseł (stan na 20 stycznia 2011). Mimo, że jest to encyklopedia internetowa, zachowano standardy typowe dla tradycyjnych akademickich opracowań, aby zapewnić jakość publikacji (autorzy-specjaliści, recenzje wewnętrzne).
  Akademizm to kierunek w sztuce europejskiej rozwijający się od XVII do XIX wieku, przede wszystkim w malarstwie i rzeźbie. Polegał na odwoływaniu się do zasad i ideałów sztuki antycznej oraz renesansowej, a także naśladowaniu dzieł uznanych za doskonałe, preferujący tematykę historyczną, religijną i mitologiczną. Propagowany głównie przez Akademie Sztuk Pięknych.
  Nowy realizm (franc. Nouveau Réalisme) – ruch artystyczny powstały w 1960 roku we Francji, analogiczny do amerykańskiego neodadaizmu. Pomysłodawcą i teoretykiem grupy był francuski krytyk Pierre Restany. Głównym założeniem ruchu było eksponowanie fragmentów rzeczywistości, które miały wprost oddziaływać na emocje widza, a nie poprzez pryzmat wyobraźni artysty.
  Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.738 sek.