• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Radew

  Przeczytaj także...
  Nosowo (do 1945 niem. Nassow) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Biesiekierz. Nosowo leży nad rzeką Radew.Rosnowo (niem. Roßnow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo.
  Żydowo (dawniej:niem. Sydow) – duża wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Polanów. Położona jest ok. 50 km od Koszalina. Znajduje się tu pierwsza w Polsce Elektrownia szczytowo-pompowa "Żydowo".

  Radew (niem. Radüe) – rzeka w północno-zachodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Parsęty (w górnym biegu Debrzyca). Płynie przez Pojezierze Pomorskie i Pobrzeże Koszalińskie (w województwie zachodniopomorskim).

  Długość rzeki – 83 km, powierzchnia dorzecza – 1091,5 km².

  Przebieg[ | edytuj kod]

  Jej źródła znajdują się niedaleko wsi Żydowo, na południe od Drzewian, na Pojezierzu Bytowskim (ok. 8 km na wschód od Bobolic). Przepływa przez jezioro Kwiecko, z którego wypływa już jako Radew.

  Natura 2000 – program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu (sieci) obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów. Jednolite prawo powinno ułatwić współdziałanie wielu instytucji zajmujących się ochroną przyrody stale i tych dla których jest to działanie oboczne. Zadanie i cel rangi europejskiej powinno łatwiej uzyskać powszechną akceptację społeczną, tym bardziej że poszczególne kraje członkowskie są zobowiązane do zachowania na obszarach wchodzących w skład sieci Natura 2000 walorów chronionych w stanie nie pogorszonym, co wcale nie musi wykluczać ich gospodarczego wykorzystania.Przenoska (także: obnoska) - miejsce na szlaku kajakowym lub rzece niebędącej szlakiem, które jest niespływalne, tj. niemożliwe do przepłynięcia kajakiem żadnymi możliwymi technikami, w tym zwałkowymi. W skali WW oznaczana symbolem X, czyli niespływalne.

  Początkowo płynie w wąskiej dolinie wśród lasów; przepływa przez kilka jezior (m.in. przez sztuczne jeziora Hajka i Jezioro Rosnowskie), dalej Kanałem Rosnowskim. Przed ujściem skręca szerokim łukiem na północ. Dolina rzeczna jest tu znacznie szersza, na jej dnie widoczne są stare zakola. Ujście rzeki znajduje się w Karlinie.

  Karlino (niem. Körlin) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Karlino.Rzeki Polski to zbiór rzek płynących przez teren Polski, który, biorąc pod uwagę uwarunkowania hydrograficzne, leży w zlewisku trzech mórz:

  Miejscowości, przez które przepływa Radew: Żabiniec, Bobrowo, Mostowo, Rosnowo, Niedalino, Wronie Gniazdo, Białogórzyno, Nosowo, Parsowo, Karlino.

  Zlewnia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Dorzecze Parsęty.

  Lewe dopływy:

 • Chociel
 • Bielica
 • Chotla
 • Prawe dopływy:

 • Czarna
 • Ochrona przyrody[ | edytuj kod]

  Dolina rzeki została objęta obszarem chronionego krajobrazu "Dolina Radwi" oraz obszarem sieci Natura 2000 – Dolina Radwi, Chocieli i Chotli.

  Wronie Gniazdo (niem. Krähenkrug) – osada w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Białogard. W latach 1975-1998 osada należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 osada liczyła 8 mieszkańców. Osada wchodzi w skład sołectwa Białogórzyno.Kąpielisko – oznakowany fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Najczęściej znajdują się na brzegu jeziora, morza lub rzeki. Na strzeżonych kąpieliskach o bezpieczeństwo osób kąpiących się dbają ratownicy.

  Zagospodarowanie[ | edytuj kod]

  W Rosnowie na Radwi (44,7 km) zlokalizowana jest mała elektrownia wodna o łącznej mocy 3300 kW.

  W Niedalinie (36,0 km) zlokalizowana jest mała elektrownia wodna o łącznej nominalnej mocy zainstalowanej 1100 kW.

  W Karlinie (0,53 km) bezpośrednio poniżej mostu drogi Karlino-Białogard znajduje się stały próg, za pomocą którego wody Radwi kierowane są na kanał energetyczny i na małą elektrownię wodną o mocy 155 kW. Dalej wody odpływają do rzeki Parsęty. Przy turbinowni tej elektrowni wykonano przepławkę dla ryb.

  Próg rzeczny (inne spotykane nazwy: poroh, sula, szum, szypot) – stopień skalny położony poprzecznie w korycie rzeki powstały w wyniku różnic w erozji skał, przez które przepływa rzeka. Utworzony jest ze skał o większej odporności na erozję. Rzadziej pochodzenia tektonicznego. Jest rodzajem progu skalnego.Drzewiany (niem. Drawehn) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Bobolice.

  Historia[ | edytuj kod]

  Na polskiej mapie wojskowej z 1937 r. podano polski egzonim Radwa na oznaczenie rzeki. Nazwę Radew wprowadzono urzędowo w 1948 roku, zastępując poprzednią niemiecką nazwę rzeki – Radüe.

  Szlak kajakowy[ | edytuj kod]

  Radew stanowi szlak kajakowy na odcinku Żydowo - Karlino (około 50 km). Szlak prowadzi głównie przez tereny zalesione i jest stosunkowo trudny: w górnym i środkowym biegu występują głazy i szypoty. Na brzegach zalewów zlokalizowano pola biwakowe i kąpieliska. Przy elektrowniach wodnych zachodzi konieczność przenosek.

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.Meander (inaczej zakole) – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Rzeki w Polsce
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. 2.1. Charakterystyka geograficzna - Parsęta, parseta.org.pl [dostęp 2019-04-09].
  2. ELEKTROWNIA WODNA w Rosnowie. Związek Powiatów Polskich. [dostęp 2011-08-10].
  3. ELEKTROWNIA WODNA w Niedalinie. Związek Powiatów Polskich. [dostęp 2011-08-10].
  4. Mała elektrownia wodna na rzece Radew. Związek Powiatów Polskich. [dostęp 2011-08-10].
  5. Arkusz 32 Kolberg (Kołobrzeg). Mapa operacyjna 1:300 000. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa: 1937
  6. Rozporządzenie Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 1 października 1948 r. (M.P. z 1948 r. nr 78, poz. 692, s. 22)
  7. Informator turystyczny - katalog bazy noclegowej Pomorza Środkowego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego, Koszalin, 2011, s.27, ​ISBN 978-83-62018-24-6
  Źródło – naturalny, skoncentrowany, samoczynny wypływ wody podziemnej na powierzchnię Ziemi. W hydrobiologii strefa źródliskowa określana jest nazwą krenal, dzielący się na eukrenal (źródło właściwe) i hypokrenal (strefę odpływu źródła), natomiast organizmy je zamieszkujące to krenon.Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przepławka – budowla rzeczna lub urządzenie stosowane na stopniach wodnych (przy zaporach wodnych, jazach), mające za zadanie umożliwić rybom w okresie tarła wędrówkę wzdłuż rzeki. Jest to zazwyczaj układ basenów ustawionych na różnych poziomach, tworzących system stopni, oddzielonych ściankami z zamykanymi otworami. Z innych rozwiązań technicznych mogą to być rynny ograniczające prędkość przepływu wody lub podnoszone komory, ewentualnie sieci.
  Pobrzeże Koszalińskie (313.4) – makroregion w środkowej części Pobrzeży Południowobałtyckich, między doliną dolnej Parsęty na zachodzie a przylądkiem Rozewie na wschodzie; obejmuje pas nadmorski zwany Wybrzeżem Słowińskim (z licznymi jeziorami przybrzeżnymi) oraz równiny i wysoczyzny morenowe przecięte dolinami rzek (Parsęty, Grabowej, Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby) i odcinkami pradolin; długość ok. 190 km, szerokość 25–30 km (tylko wzdłuż Parsęty do 60 km). Pobrzeże Koszalińskie jest oddzielone od przylegającego od południa Pojezierza Zachodniopomorskiego stopniem terenowym o wysokości 50–100 m. Region turystyczny, wypoczynkowy i uzdrowiskowy; liczne kąpieliska nadmorskie, m.in. Mielno, Darłowo oraz uzdrowiska: Kołobrzeg, Ustka, Łeba; porty morskie, rybackie i żeglugi przybrzeżnej (Kołobrzeg, Darłowo, Ustka, Łeba); w rejonie jezior Gardno i Łebsko utworzono Słowiński Park Narodowy; liczne rezerwaty przyrody. Ważniejsze miasta: Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg, Lębork, Białogard.
  Pojezierze Bytowskie (kaszb.Bëtowsczé Pòjezerzé) (314.47) – najwyższa (do 256 m n.p.m.) północno-wschodnia część Pojezierza Zachodniopomorskiego. Powierzchnia 1924 km². Region jest w większości zalesiony. Występują liczne niewielkie i średniej wielkości jeziora (największe: Jezioro Bobięcińskie Wielkie 5,39 km²).
  Zbiornik zaporowy – rodzaj zbiornika antropogenicznego (nazywany często jeziorem zaporowym), utworzonego przez spiętrzenie wód rzecznych zaporą wybudowaną w miejscu gdzie morfologia doliny sprzyja wzniesieniu takiej budowli piętrzącej. Funkcjonowanie zbiorników zaporowych nawet w okresach posusznych zapewniają precyzyjnie określone funkcje potencjalnej budowli i retencji powierzchniowej oraz wystarczająca ilość wód zasilających. Zasadniczą cechą morfometryczną zbiorników zaporowych jest rozkład głębokości nawiązujący do spadków podłużnych i poprzecznych zatopionej doliny, z minimum przy brzegach sąsiadujących z jej zboczami oraz w strefie cofki i maksimum w części zbiornika przy odwodnej stronie zapory. Są one również zróżnicowane pod względem powierzchni i możliwości retencyjnych w zależności od głębokości wcięcia doliny i rozległości jej dna.
  Jezioro Rosnowskie (tzw. Rosnowo) - sztuczny zbiornik wodny położony 59,8 m n.p.m., w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo, powstały wskutek spiętrzenia rzeki Radew zaporą ziemną w 1922 roku. Zbiornik Rosnowo jest jednym z najstarszych zbiorników rentencyjnych w Polsce, powierzchnia równa jest około 190 hektarom, jego średnia głębokość mieści się w granicach od 6 do 8 metrów w dawnym korycie rzeki Radwi, a w pobliżu zapory ziemnej nawet 12 m. Długość zbiornika wynosi 10 km, szerokość do 400 m, a pojemność całkowita ma około 8,7 mln m³. Zbiornik wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej (elektrownia, moc 3,2 MW), ochrony przeciwpowodziowej, a także w celach rekreacyjnych. Posiada dość wysokie brzegi z licznymi zatoczkami, całkowicie pokryte lasem.
  Kwiecko – jezioro w Polsce w woj. zachodniopomorskimw w powiecie koszalińskim w gminie Polanów pobliżu miejscowości Żydowo.
  Bobolice (niem. Bublitz) – miasto we wschodniej części woj. zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Bobolice. Położone na Pojezierzu Bytowskim, nad rzeką Chociel, w pobliżu jeziora Chlewo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.669 sek.